Nieuws gemeente Haaren

Verkiezingen Europees Parlement

Op donderdag 23 mei zijn de verkiezingen voor het Europees Parlement. U stemt toch ook?
Is uw stempas niet bezorgd of wellicht bent u hem kwijt? Wilt u in een andere gemeente stemmen en hebt u dus een Kiezerspas nodig? Bent u van plan iemand anders te laten stemmen met schriftelijke machtiging?

Regel dit op tijd! 

–  Dit kan schriftelijk tot en met 17 mei. Uw aanvraag dient op die dag bij ons binnen te zijn. U krijgt uw nieuwe stempas, kiezerspas of schriftelijke machtiging thuisgestuurd. Aanvraagformulieren hiervoor vindt u op onze website op de pagina ‘verkiezingen 23 mei 2019’ www.haaren.nl/verkiezingen;
– U kunt dit ook persoonlijk doen bij het gemeentehuis. Dit kan tot 22 mei, 12.00 uur en alleen op afspraak. Hierbij moet u zich identificeren. U moet in dat geval een geldig identiteitsdocument tonen: dat mag dus niet verlopen zijn! U krijgt uw vervangende stempas of kiezerspas meteen mee.
– Wilt u iemand machtigen? Vul dan de achterzijde van uw stempas in. Let hierbij goed op de voorwaarden.
Wilt u meer informatie? Raadpleeg dan onze website www.haaren.nl/verkiezingen of de bijlage bij uw stempas.

Balies gemeentehuis gewoon open
Op 23 mei, tijdens de verkiezingen, zijn onze balies ook voor andere vragen en producten extra open, van 8.00 tot 19.00 uur. Maak ook hiervoor wel even een afspraak!

 

 

 

 

Gewijzigde openingstijden 30 en 31 mei

Vanwege Hemelvaart is het gemeentehuis op 30 en 31 mei gesloten. Vanaf maandag 3 juni staan we weer graag voor u klaar.

 

 

Nieuwe gemeenteplattegrond en vernieuwde ‘Ommetjes’

Op veler verzoek hebben we een nieuwe plattegrond ontwikkeld. Deze plattegrond biedt een overzicht van de vier dorpen en een algeheel overzicht van de gehele gemeente. Daarnaast hebben we de ‘Ommetjes’ opnieuw gedrukt.

De plattegrond heeft een oplage van 2.500 stuks en bevat vijf kaartbeelden, een straatnamenregister en beknopte informatie over Biezenmortel, Esch, Haaren en Helvoirt.

Ommetjes
De vierde druk van de Ommetjes brochure heeft een oplage van 2.500 stuks en bevat acht wandelroutes en vier fietsroutes die toeristen het prachtige gebied laten beleven. Door middel van de ommetjes fietsen of wandelen recreanten langs locaties als NP Loonse & Drunense Duinen, Landpark Assisië, het nieuwe Haventje bij de Essche stroom, Van Gogh erfgoed en Landgoed Nemerlaer. De ‘Ommetjes’ is een thematische route uitgave die is ontwikkeld in samenwerking met VVV Noordoost-Brabant en Routebureau Brabant.

Waar te verkrijgen?
De routes en de plattegronden zijn gratis verkrijgbaar in Haaren bij het gemeentehuis, VVV-agentschap Albert Heijn, en VVV-agentschap Pergama Landjuweel. In Helvoirt kunt u terecht bij VVV-agentschap Hotel Guldenberg en VVV-agentschap HelvoirThuis. U kunt de plattegrond en de wandel-en fietsroutes ook online bekijken en donwloaden op de websites www.bezoekhaaren.nl en www.haaren.nl

 

Nieuwe website overzicht wegwerkzaamheden brabantse wegen

Alle actuele en toekomstige informatie van wegwerkzaamheden en evenementen op Brabantse wegen is voortaan op een nieuwe website te zien. Het gaat dan om situaties die voor verkeershinder kunnen zorgen. De nieuwe landelijke interactieve kaart is te zien via: www.melvin.ndw.nu.public.

Melvin
Het systeem heet Melvin. Dit staat voor MELden van Verstoringen in de Infrastructuur in Nederland. Werkzaamheden aan wegen in onze vier dorpen staan hier voortaan ook op.
De website www.haalmeeruitdeweg.nl is hiermee komen te vervallen.

 

Asfaltwerkzaamheden Haaren – Esch

Zodra de aanpassingen aan de waterleidingen door Brabant Water gereed zijn, start aannemer Strukton in opdracht van de gemeente Haaren met asfaltwerkzaamheden.

Werkzaamheden
Vanaf maandag 20 mei wordt het asfalt vervangen tussen de Heesakker in Haaren tot aan de Witvensedijk in Esch. Daarbij worden tevens rode fietsstroken aangebracht. Om de hinder te beperken is er voor gekozen om aansluitend op de werkzaamheden van Brabant Water te asfalteren. We hoeven dan de straten niet opnieuw af te sluiten. De werkzaamheden duren ongeveer tot half juni.

Omleiding
Fietsers en autoverkeer kunnen in deze periode geen gebruik maken van deze route. Er is een omleiding ingesteld. Fietsers richting Haaren en Esch kunnen gebruik maken van de Ruiting.

 

Herindelingadvies voor vaststelling naar gemeenteraden

De colleges van Burgemeester en Wethouders van de gemeenten Haaren, Oisterwijk, Vught, Boxtel en Tilburg hebben ingestemd met het herindelingsadvies en leggen dit ter vaststelling voor aan hun gemeenteraden op 3 en 6 juni. Peter van de Velden, voorzitter van de stuurgroep Herindeling Haaren, vindt dat de colleges trots kunnen zijn op dit resultaat: “de colleges leggen de raden een gedegen plan voor de herindeling voor dat in soepele samenwerking tot stand is gekomen”.

Van herindelingsontwerp naar herindelingsadvies
De voorloper van het herindelingsadvies was het herindelingsontwerp. In december 2018 stelden de vijf gemeenteraden dit herindelingsontwerp vast, waarna het ter inzage werd gelegd in alle gemeenten. Op het herindelingsontwerp zijn 73 zienswijzen ingediend. Een verslag van de behandeling van deze zienswijzen is opgenomen in de reactienota. Deze is als bijlage toegevoegd aan het herindelingsontwerp; dat nu het herindelingsadvies heet. Dit herindelingsadvies is te vinden op www.haaren.nl/herindeling.
Het herindelingsadvies is het gezamenlijk plan voor de herindeling van de gemeente Haaren. Hierin staan bijvoorbeeld de nieuwe grenzen van de gemeenten Oisterwijk, Vught, Boxtel en Tilburg; de vier gemeenten die ieder een dorp van de gemeente Haaren overnemen. Daarnaast bevat het de visies en uitgangspunten voor de herindeling en de beoogde herindelingsdatum (1 januari 2021). Ook gaat het herindelingsadvies in op de criteria waaraan de provincie Noord-Brabant en de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties de plannen voor de herindeling toetsen.

Van herindelingsadvies naar herindelingswet
Na eensluidende vaststelling door de gemeenteraden gaat het herindelingsadvies naar de provincie Noord-Brabant. De provincie brengt geen wijzigingen aan in het advies, maar voegt wel haar eigen zienswijze toe. De provincie legt het herindelingsadvies vervolgens voor aan de minister van Binnenlandse Zaken. Die toetst het aan het Beleidskader gemeentelijke herindelingen 2018. Daarna maakt het Rijk een herindelingswet. Met deze wet is de herindeling van de gemeente Haaren een feit.

Van wettelijk traject naar operationele fase
Wanneer het herindelingsadvies is vastgesteld door de raden, is voor de vijf gemeenten het wettelijk gedeelte van de herindeling afgerond. De gemeenten gaan nu aan de slag met het zogenaamde ‘operationele traject’. Dit is de uitwerkingsfase van de herindeling. In deze fase werken de gemeenten nauw samen om het werk en personeel zorgvuldig over te dragen.

 

Stijgende kosten voor zorg en ondersteuning in Meierij-gemeenten

De gemeenten Boxtel, Haaren en Sint-Michielsgestel worden geconfronteerd met stijgende kosten voor zorg en ondersteuning. Met deze ontwikkeling volgen de drie Meierij-gemeenten de landelijke trend. Het tekort tekent zich met name af op het gebied van de Jeugdhulp en de Wmo. De drie gemeenten werken op het gebied van zorg en ondersteuning nauw met elkaar samen.

De hogere kosten worden veroorzaakt door een aantal ontwikkelingen waarop de gemeenten nauwelijks kunnen sturen. Zo signaleren zij een grotere zorgvraag: meer jeugdigen maken gebruik van jeugdhulp. Bovendien is deze zorg vaak langer nodig en is deze ook meer specialistisch en dus duurder. “We hebben als gemeenten de taak en plicht om zorg te leveren wanneer onze inwoners dat nodig hebben. Dat doen we dan ook, maar daardoor zien we een forse toename in de kosten”, aldus wethouder Peter Raaijmakers (Sint-Michielsgestel) namens de drie gemeenten.

Extra budget
Voor de gemeente Haaren lijken de kosten voor jeugdhulp mee te vallen. Voor Sint-Michielsgestel is er vooralsnog een tekort van 560 duizend euro. In Boxtel is dat tekort groter, zo’n 1,9 miljoen euro. Op dit moment wordt met het kabinet onderhandeld om extra budget vrij te maken. Raaijmakers: “We zijn blij met deze eerste financiële injectie, maar het is voor de langere termijn niet voldoende.”

Wmo
Ook binnen de Wmo signaleren de gemeenten een toename in de kosten. Exacte bedragen zijn nog niet bekend. Door de vergrijzing neemt ook deze zorg- en ondersteuningsvraag toe. Verder worden de gemeenten geconfronteerd met veranderde wet- en regelgeving die nadelig uitpakt, zonder dat zij daarvoor worden gecompenseerd door het Rijk. Denk aan: de invoering van het abonnementstarief in de Wmo, waardoor de gemeenten een lagere eigen bijdrage ontvangen en tegelijk meer mensen bij de gemeente aankloppen. Daar komt nog bovenop dat de zorg simpelweg duurder is geworden als gevolg van CAO-aanpassingen en prijsindexaties.

Oplossingen
“We zitten als gemeenten niet stil”, aldus Maruška Lestrade-Brouwer, wethouder van de gemeente Boxtel. “We willen de kosten beheersbaar houden en hier in de toekomst beter op kunnen sturen. Daarom zijn we volop met de regio in overleg om het probleem te kunnen aanpakken. Maar we nemen ook zelf de verantwoordelijkheid waar het kan”. Zo zijn de gemeenten bezig met het op poten zetten van één centrale toegang voor alle zorg- en ondersteuningsvragen. Dat houdt in dat inwoners een vaste contactpersoon krijgen met de juiste deskundigheid voor de hulpvraag. Daarnaast werken ze toe naar één verordening voor het Sociaal Domein en wordt onderzocht hoe de zorg en ondersteuning dichtbij in de wijk georganiseerd kan worden. Met deze maatregelen hopen de gemeenten een toekomstbestendig sociaal domein te realiseren, waarin onnodige zware zorg zo veel mogelijk wordt voorkomen door vroegtijdig in te spelen op de zorg- en ondersteuningsvraag van onze inwoners.

 

Prikbord

Bijeenkomsten die voor u -als inwoner van de gemeente- interessant of van belang zijn:

-Donderdag 23 mei Verkiezingen Europees Parlement; stembureaus in ieder dorp 07.30 – 21.00 uur.
-Donderdag 23 mei Raadsplein in het gemeentehuis; start 19.00 uur (ander tijdstip dan gebruikelijk)
-Donderdag 6 juni, Raadsvergadering in het gemeentehuis om 20.00 uur.

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *