Ontwikkeling Den Bogerd kan starten

UC-gemeenteAlle beroepen afgewezen door Raad van State

De ontwikkeling van Den Bogerd als nieuwste wijk van Udenhout kan van start. De Raad van State verklaarde alle acht beroepen tegen het bestemmingsplan en exploitatieplan vorige week ongegrond. Daarmee is de weg vrij om omgevingsvergunningen (voorheen bouwvergunningen) te gaan verlenen. Waarschijnlijk start rond de zomer van 2015 het bouwrijp maken van de 1e fase.

Op 17 februari jl. stelde de gemeenteraad het bestemmingsplan en exploitatieplan Den Bogerd vast. Tegen het bestemmingsplan en exploitatieplan werden acht beroepen ingediend bij de Raad van State. Bezwaarmakers bestreden de behoefte aan nieuwe woningen in Udenhout, maar ook waren er zorgen over de ecologische hoofdstructuur, flora en fauna, geluid, verkeer en aantasting woon- en leefklimaat van de bezwaarmakers. Alle beroepen werden vorige week verworpen door de Raad van State. Eén beroep tegen het exploitatieplan werd niet-ontvankelijk verklaard. Hierdoor is het bestemmingsplan voor Den Bogerd onherroepelijk geworden.

De wijk
Al enkele jaren wordt gewerkt aan de ontwikkeling van nieuwbouwplan ‘Den Bogerd’. Deze nieuwe wijk grenst aan de noordoostkant van de wijk Achthoeven en De Mortel in Udenhout. Het plan bestaat uit circa 380 grondgebonden woningen, een school, een groen middengebied en een gebiedsontsluitingsweg.

GEM Den Bogerd (een samenwerking van de gemeente Tilburg, Van der Weegen Bouwontwikkeling en Jansen Bouwontwikkeling) is gestart met de technische uitwerking van het eerste deelgebied. De woningontwerpen voor de eerste fase liggen op de tekentafel. Er worden diverse woningtypen uitgewerkt; eengezinswoningen, patiobungalows, twee-onder-een kap- en vrijstaande woningen en enkele bouwkavels. Ruim twintig woningen in de eerste fase worden ontwikkeld door de Jonge Bouwmortels Udenhout; een collectief dat zelf gaat bouwen.

Meer informatie
Aanmelden voor actuele informatie over het project kan op www.den-bogerd.nl. Daar vindt u ook alle contactinformatie.

Informatiebrief bijeenkomst klankbord Zeshoevenstraat

UC-gemeenteTijdens de inloopavond op 19 juni, over de reconstructie van de Zeshoevenstraat, zijn bewoners uitgenodigd om zich op te geven als lid van een klankbordgroep. De belangstelling was zo groot dat we een keuze hebben gemaakt. Hierbij is rekening gehouden met een evenwichtige verdeling over de straat. We hadden u graag eerder geïnformeerd over de leden van de klankbordgroep. Dit is jammer genoeg nog niet gebeurd. In deze brief vindt u de namen van deze bewoners. Ook vindt u in deze brief wat er besproken is tijdens de tweede bijeenkomst van de klankbordgroep.

Terugblik eerste bijeenkomst
Op 18 september heeft de eerste bijeenkomst van de klankbordgroep plaatsgevonden. Op deze avond hebben we met elkaar kennis gemaakt en uitgesproken wat de verwachtingen zijn om deel te nemen aan deze bijeenkomsten. Het is een prettige eerste bijeenkomst geweest met betrokken leden. Met deze groep gaan we proberen, naar ieders tevredenheid, de Zeshoevenstraat een nieuwe inrichting te geven.
Binnen het project wordt de riolering en de verharding vervangen. Maar ook worden de groeiplaatsen van de bomen verbeterd. Daarnaast wordt de Zeshoevenstraat een sternetfietsroute, een fietsroute die de fietser comfort biedt tijdens zijn fietstocht.
Op deze eerste avond zijn ideeën en opmerkingen besproken, die betrekking hebben op de (on)mogelijkheden voor de nieuwe inrichting. Hierbij wordt ook rekening gehouden met de aanleg van de sternetfietsroute.
Uiteindelijk zijn er drie varianten gekozen, die door de gemeente verder worden uitgewerkt.

Terugblik tweede bijeenkomst
Op de tweede avond zijn de schetsontwerpen voorgelegd aan de leden. Er is rekening gehouden met de wens van de omgevingscommissie (zoveel mogelijk behoud bomen) en belangen voor de inrichting van de fietsstraat.
Uiteindelijk zijn er twee varianten besproken. Deze twee ontwerpen worden uitgewerkt tot een voorlopig ontwerp. Voor meer informatie kunt u de verslagen opvragen bij de leden van de klankbordgroep.
Op 7 januari 2015 komt de klankbordgroep bij elkaar om het voorlopig ontwerp te bespreken.
De klankbordgroep bestaat uit de volgende leden:
Gerrie Maas (gerrie.maas@philips.com)
Michiel van den Heuvel (zeshoeven47@gmail.com)
Jac Schonkeren (p.schonkeren@home.nl)
Wil Haans (w.haans@gmail.com)
Peter Heerkens (peterhteu@gmail.com)
Piet van Dijk (vriensendijk@ziggo.nl)
Sander Heessels (dorpsraad) (sander.heessels@hotmail.nl)
Huub van Hoof (dorpsraad) (dorpsraad@udenhout-centraal.nl)

Meer informatie
Van de klankbordavonden worden verslagen opgesteld door de dorpsraad, deze verslagen kunt u opvragen bij één van de klankbordleden. Hebt u nog ideeën of wensen die betrekking hebben op de nieuwe inrichting, dan kunt u zich wenden tot één van de bovenstaande leden van uw straat.

Bestraten Kuilpad

Start werkzaamheden maandag 3 november 2014
De gemeente start maandag 3 november met het bestraten van het Kuilpad vanwege meldingen van stofoverlast en de slechte staat van het pad. De inritten van de woningen worden aangesloten op de nieuwe bestrating. Om sluipverkeer te voorkomen, komt er ter hoogte van de bosjes een paal in het midden van de rijbaan. Naast het Kuilpad komt verlichting. Afhankelijk van het weer duren de werkzaamheden tot en met vrijdag 5 december 2014.
Bereikbaarheid woningen
Om de woningen zoveel mogelijk bereikbaar te houden en de overlast te beperken werkt de aannemer in fasen. Het Kuilpad is ter hoogte van de werkzaamheden volledig afgesloten voor doorgaand verkeer. Het verkeer wordt omgeleid. Tijdens de werkzaamheden gelden aangepaste routes voor hulpdiensten.
Afvalcontainers
De duocontainers moeten tijdens de werkzaamheden buiten de wegafzetting staan en goed bereikbaar zijn via verharde wegen. De ophaaldag blijft hetzelfde. De gemeente vraagt u de containers zo veel mogelijk bij elkaar te plaatsen en dankt u alvast voor uw medewerking.
Mogelijke overlast
U kunt hinder ondervinden van het werkverkeer of geluidsoverlast hebben van de werkzaamheden. Ook kan uw woning tijdelijk moeilijk bereikbaar zijn. De gemeente vraagt hiervoor uw begrip.

Meer informatie
Hebt u nog vragen naar aanleiding van deze brief, dan kunt u contact opnemen met Helmy van Ingen van de gemeente. Hij is tijdens werkdagen bereikbaar via telefoonnummer 013 – 542 90 89 en per e-mail helmy.van.ingen@tilburg.nl.
Tijdens de werkzaamheden kunt u contact opnemen met Gertjan Bax van de gemeente. Hij is bereikbaar via telefoonnummer 013 – 542 81 09 en per e-mail gertjan.bax@tilburg.nl.

Bijeenkomst Cultuur erg succesvol

OntmoetingCultuur2014-02Op 12 april hebben meer dan zestig deelnemers uit de Kunst en Cultuurwereld van Udenhout elkaar ontmoet en geïnspireerd om samen in ons dorp nog meer culturele activiteiten te ontwikkelen.
De plannen werden gedurende de middag gesmeed en vervolgens aan de Dorpsraad aangeboden.
Er zijn veel samenwerkingsprojecten bedacht waarbij zowel muziek, zang, dans, theater, beeldende kunsten een rol spelen. Samenwerking met S.V.U, S.K.U, de Fotoclub Focus e.d. werd door diverse deelnemers omarmd.
OntmoetingCultuur2014-01De sfeer was prima en veel deelnemers vonden dat de Dorpsraad deze activiteit jaarlijks zou  moeten organiseren.
Op 8 mei a.s. wordt tijdens de openbare Dorpsraadvergadering bekend gemaakt hoe er financiële ondersteuning verkregen kan worden d.m.v. een aanvraagformulier.
Tevens wordt aangegeven welke criteria door de commissie Cultuur worden gehanteerd bij het behandelen van de aanvragen voor subsidie.

De Dorpsraad kijkt terug op een succesvolle middag en bedankt iedereen nogmaals voor alle inzet, inspiratie naar elkaar en vooral voor het hoopvolle perspectief op nog meer cultuurparticipatie in ons dorp voor de komende periode.

Eerste Thema bijeenkomst in teken van Veiligheid

logoDorpsraadDorpsraad gaat meer van dit soort bijeenkomsten organiseren met iedere keer een ander thema

Thema-bijeenkomst

Dorpsraad-themaVeiligheid-2014-04-09De thematische vergadering van de dorpsraad over “Veiligheid” is zeert in de smaak gevallen. De raadszaal was aardig gevuld met een publiek dat ook regelmatig de inleiders aanvullende vragen stelde. De informatie vanuit politie, jongerenwerk en buurtpreventie gaf meer duidelijkheid over de inzet, samenwerking en werkwijze van de verschillende disciplines.We mogen terugzien op een geslaagde avond, die zeker vatbaar is voor herhaling.

Dorpsraad-themaVeiligheid2-2014-04-09Jeugdagente

Vanaf eind April zal de jeugdagente, die speciaal voor Berkel-Enschot en Udenhout is aangesteld, haar werkzaamheden weer volledig kunnen hervatten. We wensen haar alle goeds toe.

Centraal meldpunt

Dorpsraad-themaVeiligheid3-2014-04-09Ondervindt U overlast of zijn er zaken die U ergeren laat het weten!
Het centraal meldpunt is het “loket” waar U met klachten en/of opmerkingen terecht kunt. Van daaruit worden alle zaken verspreid naar die instanties waarvan actie wordt verwacht. Niet melden betekent dat zaken blijven doorsudderen en er geen verandering in de situatie zal optreden.
Schroom dus niet en meld alles bij het centraal meldpunt van de Gemeente Tilburg.