AED Udenhout in 2017.

Het belang van AED Udenhout.
Onze samenleving vergrijst sterk. Daarmee samenhangend nemen ook gezondheidsproblemen toe. Belangrijk onderdeel daarbij vormt de problematiek rond hartfalen. Extreem verschijnsel daarbij is hartstilstand. Voor een gebied als Udenhout is hierbij het volgende van groot belang. Voor een succesvolle reanimatie is het noodzakelijk dat reanimatie binnen 4 tot 6 minuten gestart móét zijn. Duurt dat langer, dan worden hersenen door zuurstofgebrek aangetast met blijvende schade -of overlijden- als grootste gevaar. Bedoeling van deze snelle hulpverlening is, dat in afwachting van professionele hulpverlening (m.n. ambulance, traumaheli), door burgerhulpverleners met de reanimatie wordt begonnen, zodat geen kostbare tijd wordt verspeeld. De ambulance doet er vanuit Tilburg ruimschoots langer over om van Tilburg in Udenhout te komen dan de genoemde 4 tot 6 minuten. Vooral ’s-nachts is dit relevant. Overdag is normaal gesproken een ambulance dichterbij (Oisterwijk) gestationeerd.
Projectgroep AED Udenhout, opgestart vanuit de Dorpsraad, zet zich in voor een goede hulpverlening op dit terrein.
Inzet AED Udenhout op de volgende gebieden.
De door AED-Udenhout verrichte activiteiten zijn op een drietal hoofdgebieden aan te geven.
1. AED-apparaten
2. Cursussen
3. Communicatie.

Ad 1. AED-apparaten.
Belangrijk is, dat reanimatie ondersteund wordt met een AED-apparaat. Daarmee wordt een stroomstoot doorgegeven aan het hart waardoor dit weer op gang kan komen. Kasten met dergelijke apparaten dienen van buitenaf toegankelijk te zijn. 
Immers, ’s-nachts kan geen beroep worden gedaan op AED’s in winkels etc.. Wij zijn zeer verheugd, dat afgelopen jaar vier bedrijven op het bedrijventerrein Kreitenmolen zich bereid hebben getoond hun AED’s van buitenaf bereikbaar op te hangen. Het gaat om Hoppenbrouwers, BK, Van den Bersselaar en Weijtmans. Het past binnen het streven van de bedrijven op dit terrein om bij de aan de gang zijnde transitie naar een kwalitatief hoogwaardig terrein ook aandacht te geven aan belangrijke kwalitatieve aspecten die bij een moderne bedrijfsvoering horen. 
Er wordt van uitgegaan dat per AED ca. 15 personen beschikbaar zijn. Dit aantal hangt samen met het feit dat niet iedere hulpverlener het hele jaar door op elk moment beschikbaar is om ondersteuning te verlenen. Voor de AED’s in de bewoonde omgeving van dit dorp zijn daarmee met 14 AED’s zo’n 200 hulpverleners nodig. Op dit aantal zitten wij nog niet, maar we zijn wel op weg daarnaartoe. De AED’s hangen overigens goed verspreid over dit dorp.
De kwaliteit van de AED’s wordt overigens door een lid van onze werkgroep op het hoogst mogelijke niveau gehouden.

Ad 2. Cursussen.
Het afgelopen jaar -2017- zijn in Udenhout 5 cursussen georganiseerd om mensen bij te scholen voor hulpverlening met AED’s. Daarbij hebben ca. 70 mensen deze cursus gevolgd. Helaas is het vrijwel onmogelijk gebleken om nieuwe mensen voor deze belangrijke activiteit aan te trekken.

Ad 3. Communicatie.
In eerdere jaren heeft de AED-werkgroep in dit dorp diverse activiteiten ontwikkeld om mensen te interesseren burgerhulpverlener te worden. Denk bv. aan onze presentaties bij de Wintermarkt in de Eikelaar, op de Unentse Mert, bij de Avondvierdaagse, bij het eerdere Winterparadijs, artikeltjes in de Wegwijzer e.d.. 
Dergelijke activiteiten hebben echter weinig resultaat opgeleverd. De door ons nagestreefde resultaten wogen niet op tegen onze inspanningen. 
Daarom hebben wij afgelopen jaar voor een andere insteek gekozen. Er is nu gericht actie ondernomen bij de Bedrijvenvereniging Kreitenmolen en bij de Winkeliersvereniging hier. Bij de eerste is een presentatie gehouden door onze projectgroep, om te zorgen dat BHV’ers zich zouden inschrijven bij HartslagNu. Daarmee zijn ook zij oproepbaar bij eventuele calamiteiten buiten hun directe werkomgeving. Tevens leidde dit tot enkele nieuwe hulpverleners, en heeft het bijgedragen tot het beter bereikbaar maken van de AED’s bij de eerder genoemde bedrijven. De Winkeliersvereniging is met hetzelfde doel als bij de Bedrijvenvereniging schriftelijk benaderd.
Hiernaast hebben wij ook afgelopen jaar met posters en flyers op belangrijke plaatsen in ons dorp om aandacht gevraagd voor het burgerhulpverlenerschap.
En verder: vanuit onze werkgroep zijn op allerlei relevante plekken in ons dorp verwijzingen aangebracht naar de AED’s. En op de website van Udenhout-Centraal houden wij informatie over dit belangrijke project up to date. 

Tot slot.
Men dient zich ervan bewust te zijn, dat niet iedere hartstilstand met tijdige reanimatie succesvol zal aflopen. Er zijn situaties waarbij ook met de hoogst gekwalificeerde professionele inspanning iedere hulpverlening tevergeefs is. Maar het algemene beeld is toch wel, dat met een aanpak zoals door ons toegepast een goede overlevingskans optreedt: van zo’n 20% naar zo’n 60% (cijfers afgerond).
In Udenhout is het aantal reanimaties de afgelopen periode gelukkig redelijk beperkt gebleven; van enkele per jaar tot een uitschieter in 2016. Maar dit beeld kan ieder jaar sterk veranderen. In Udenhout is namelijk sprake van sterke vergrijzing. In dit dorp is in 2017 25,8% 65 jaar of ouder. Voor Tilburg en Berkel-Enschot zijn deze cijfers resp. 16,2 en 21,1%. De kans op hartstilstand is hiermee dan ook groter dan in beide andere genoemde gebieden. Daarom is het van groot belang dat dit project ook in Udenhout sterk wordt ondersteund door de gehele samenleving hier; dus inclusief bedrijven, instellingen en vrije beroepsbeoefenaren. 
Belangrijk knelpunt voor het project is het feit dat voor de nabije toekomst naar middelen zal moeten worden gezocht voor vervanging van AED’s uit de beginfase. De projectgroep zal komend jaar dan ook een beroep gaan doen op externe partijen om een bijdrage te leveren aan de oplossing van dit probleem.
Verder wenst de projectgroep AED Udenhout de inwoners van dit dorp alle goeds toe voor het komende jaar, en hoopt zij dat reanimatie niet nodig zal zijn…

Udenhout, 9 januari 2018

Voor de projectgroep AED,
Jan Jansen
Voorzitter.

 

Waarom vrijwilliger worden?
Zoals u weet is Udenhout een dorp dat sterk vergrijst. Een van de risico’s die daarbij optreden, is een verhoogde kans op een plotselinge hartstilstand. Dat kan bij uw partner zijn, bij een van uw buren, iemand van de biljartclub, of van de tennisclub, enfin, noem maar op.

Gelukkig hebben zich de laatste jaren mogelijkheden ontwikkeld, waardoor iemand die daarvan slachtoffer was, niet langer een kans van ca. 77% had om er als een kasplantje, of nog erger: er helemaal niet meer uit te komen. Tegenwoordig heeft 60% kans om na er een hartfalen toch op zijn minst behoorlijk goed doorheen te komen.

Voorwaarde daarbij is, dat er binnen 4, maar uiterlijk binnen 6 minuten begonnen is met reanimeren.

In 2007 is in Tilburg de „Stiching AED Tilburg” opgericht. Doel daarvan is, om over het hele gebied van de gemeente tot zgn. „6-minuten-zônes”te komen. Dat zijn zônes waarbinnen de reanimatie van mensen tijdig -dus binnen 6 minuten- in gang kan worden gezet.

Ook in Udenhout is de handschoen daarvoor opgepakt. Vanuit de Dorpsraad is een initiatief ondernomen om bij bedrijven, instellingen, artsen, tandartsen, fysiotherapeuten, particulieren en andere potentiële financieel ondersteuners geld binnen te krijgen voor de aanschaf van  AED (Automatische Externe Defillibrators) -apparaten. Nu zijn er in Udenhout 14 AED’s opgehangen die van buitenaf geopend kunnen worden, en daarmee 24 uur per dag kunnen worden inzet. Dat is voor Udenhout voldoende. Maar met alleen die AED’s zijn we er niet. Er zijn ook mensen nodig om die apparaten te bedienen, of om met reanimatie te beginnen zolang de AED nog niet op de „plek des onheils” is gearriveerd. Per AED dienen er ca 15 personen te zijn die kunnen reanimeren en de apparatuur kunnen bedienen. Rond de 200 vrijwilligers zijn er hiervoor dan ook nodig in ons dorp. Dat aantal is nog niet gehaald (voorjaar 2016). Daarnaast is er altijd sprake van een zeker verloop. De projectgroep AED Udenhout vraagt dan ook aan alle mensen in Udenhout die ouder zijn dan 16 jaar, om zich voor een cursus reanimeren/ AED-gebruik aan te melden -voorzover zij dit althans al niet hebben gedaan. De cursus is -in ieder geval voorlopig-gratis. Hij vindt op  twee avonden plaats. Na twee jaar kunt u deze verkort (een avond) herhalen (ook gratis); dan blijft u ingeschreven als hulpverlener en kan om uw bijstand worden gevraagd. Tevens doen wij een dringend verzoek aan BedrijfsHulpVerleners zich voor dit belangrijke onderwerp aan te melden. Dit gebeurd namelijk niet automatisch als u uw certificaat heeft behaald.

Inschrijven kunt u bij www.aed-tilburg.nl. Daar zit een „knop” die u kunt indrukken, waarna u de gewenste gegevens kunt invullen (naam, adres e.d.). Daarna krijgt u van AED-Tilburg bericht wanneer u in Udenhout -of elders in Tilburg- een cursus kunt volgen. Als u de cursus heeft gevolgd, wordt u gevraagd of u zich wilt laten inschrijven bij HartslagNu (zie ook www.hartslagnu.nl). Dat is een landelijke organisatie waar alle vrijwilligers bij staan ingeschreven, en waarmee de Meldkamers (politie, brandweer, ambulancediensten) samenwerken. Dat laatste is belangrijk, want…

Hoe werkt het?
Als iemand in uw omgeving met een hartstilstand te maken heeft, belt de persoon die daarbij aanwezig is 112. Daarna komt achter de schermen in een zeer hoog tempo een hele organisatie op gang. Er worden twee ambulances naar de plek des onheils gezonden; van de vrijwilligers die in de directe omgeving wonen, wordt een deel direct naar het slachtoffer gestuurd. Het andere deel gaat naar de kast in de buurt om de AED op te halen, en gaat daarmee zo snel mogelijk naar het slachtoffer om met het apparaat te helpen bij de reanimatie. Die is inmiddels begonnen, zoals u terecht heeft verondersteld. Daarmee wordt doorgegaan tot het slachtoffer weer bij is gekomen, dan wel tot ambulance-personeel de reanimatie heeft overgenomen en het slachtoffer heeft meegenomen naar het ziekenhuis. Wellicht kunt u bij de werkzaamheden van de ambulance-mensen nog ondersteuning verlenen. Alles bij elkaar dus enorm belangrijk dat u zich voor het slachtoffer inzet. Vooral voor Udenhout is dit extra belangrijk. De aanrijtijd van de ambulance voor dit dorp is namelijk véél langer dan de eerder genoemde 4 tot 6 minuten waarbinnen met reanimatie begonnen moet zijn. Dit speelt met name in de nachtelijke uren.

In Tilburg loopt het aantal oproepen voor vrijwilligersondersteuning in de honderden. In Udenhout zijn de aantallen -ook relatief- gelukkig tot nu toe gematigd te noemen. Maar dit kan natuurlijk van de ene op de andere dag omslaan. Vandaar het dringende verzoek aan de inwoners van Udenhout om zich aan te melden voor het volgen van de cursus. Anderen zullen u er heel dankbaar voor zijn. Ook voor uzelf zal het een heel bijzondere ervaring betekenen als u bij een reanimatie betrokken bent geweest.

Overigens kunt u aangeven of u na afloop nog contact wilt hebben met de mensen van de Stichting AED-Tilburg. Zij kunnen goede nazorg bieden. Ook bestaat de mogelijkheid nadien met het slachtoffer contact te hebben -bij goede afloop natuurlijk…

Wij hopen u dan ook te mogen ontmoeten bij een van de volgende cursussen van AED- Udenhout. En geloof het of niet, maar die cursussen zijn niet alleen heel instructief, ze zijn ook heel gezellig.

Voor de projectgroep AED-Udenhout,
Jan Jansen, voorzitter.

De andere leden van deze projectgroep doen dit eveneens op vrijwillige basis.

Zij zijn:

José de Groot, Joke Brekelmans, Thom van de Voort, Michiel Nass en Wim Brekelmans.

Onze projectgroep is te bereiken onder tel. nr. 06-46193501.