Berichten

Aftrap Ontmoetingscentrum “Cultuurhuis de Kwekerij”

Op woensdagmiddag 26 mei verzamelden zich meerdere afgevaardigden van Udenhoutse stichtingen en de Tilburgse Gemeente, waaronder Wethouder Dols, in de coronaproof maar zeer sfeervol ingerichte “open huiskamer” aan de theaterplaats met een en hetzelfde doel: de ondertekening van een intentieverklaring voor de realisatie van een nieuw ontmoetingscentrum voor jong en oud in Udenhout.

Gabi Dekkers, lid van de Dorpsraad voor het domein Jeugd en Onderwijs, en kartrekker van het project, schetste de korte ontstaansgeschiedenis van deze intentieverklaring. In 2018 startte de Dorpsraad een eerste verkenning naar de behoeft e aan een grotere verbinding tussen de doelgroepen binnen de Udenhoutse gemeenschap. Al gauw melden meerdere betrokken inwoners zich aan voor een werkgroep, die een eerste inventarisatie deed en een visiestuk samenstelde met steun van ambtenaren van de Gemeente Tilburg en Stichting Zet. In het najaar van 2020 werd een projectgroep geformeerd waarin de Dorpsraad, Contact 50, Bibliotheek Midden Brabant, Stichting de Peppel en Cultureel Centrum ’t Plein participeren. De feestelijke ondertekening van de intentieverklaring door deze partijen is de start van een pilot van 1 jaar waarin de projectgroep aan de slag gaat
om te ervaren of de geschetste behoeft en kloppen en om te zien wat er nodig is van elkaar en van de gemeente om het nieuwe ontmoetingscentrum te realiseren. Tevens werd de naam bekend gemaakt van het nieuw te realiseren ontmoetingscentrum: “Cultuurhuis de Kwekerij”. De naam refereert aan de bekendheid met kwekerijen in het dorp Udenhout. De Kwekerij staat voor het dorp; de bomen in diverse soorten en leeftijden symboliseren  de inwoners.

Hein Abbing (Contact 50) verduidelijkte dat de intentieverklaring ontstaan is vanuit de waarneming dat in Udenhout geen of onvoldoende fysieke publieke ruimte is voor geplande en ongeplande ontmoetingen, de sociale cohesie verzwakt, de georganiseerde activiteiten gefragmenteerd plaatsvinden, culturele activiteiten nagenoeg ontbreken en het dorp fors vergrijst, waardoor het gevoel van sociaal isolement bij een groeiende groep inwoners op de loer ligt.
De partijen committeren zich met de ondertekening van de intentieverklaring aan het opstellen van een projectplan met daarin de functies van het Cultuurhuis, de relatie met andere samenwerkingspartners, een schets van de organisatie en huisvesting, en een raming van de benodigde middelen. Voorts wordt de uitvoering vastgelegd van een pilot van 1 jaar waarin ervaring wordt opgedaan met het aanbieden van de mogelijkheid van geplande en ongeplande ontmoetingen, en het onderzoeken van mogelijke samenwerkingsvormen tussen partijen ten einde een meerwaarde te
realiseren voor de Udenhouters.

Wethouder Rolph Dols, wethouder voor het sociale domein en wijkwethouder van o.a. de drie dorpen Udenhout, Berkel- Enschot en Biezenmortel, complimenteerde de samenwerkende partijen met hun onderlinge verbinding en “kruisbestuiving”, hun inzet en enthousiasme. Hij zegde alle mogelijke steun toe vanuit de Gemeente, maar wees er ook op dat blijken moet wat realistisch en haalbaar is.
Na de feestelijke ondertekening van de intentieverklaring door alle betrokken partijen werd het glas geheven op de realisatie van Cultuurhuis de Kwekerij, en werd de bijeenkomst voortgezet met een vergadering van de projectgroep. Als het aan hen ligt wordt “Cultuurhuis de Kwekerij” een groot succes!

Nelleke Strater, correspondent.