Berichten

Bomen Eikenlaan Udenhout

Stand van zaken
De gemeente gaat groot onderhoud uitvoeren in de Sportlaan en omgeving. De bestrating, riolering en huisaansluitingen worden vervangen. Verder komt er een waterberging en is er aandacht voor het vergroten van de biodiversiteit. De gemeente heeft op 15 augustus 2021 een reactie gekregen op het voorlopig ontwerp van de klankbordgroep van het project Sportlaan in Udenhout. Het gaat om de zomereiken in de Eikenlaan. De klankbordgroep heeft aangegeven het niet eens te zijn dat de gemeente de zomereiken in Eikenlaan niet wil verwijderen. In deze brief legt de gemeente uit waarom de bomen toch blijven staan ondanks de bezwaren.

Randvoorwaarden project
Voor het realiseren van het project Sportlaan Udenhout is het gemeentelijke bomenbeleid het uitgangspunt. Dat beleid is vastgelegd door de gemeenteraad in de zogeheten ‘Bomenverordening’. Hierin staat beschreven dat bomen zoveel mogelijk moeten worden behouden. Binnen de mogelijkheden van dit uitgangspunt neemt de gemeente zoveel mogelijk de wensen van inwoners en belanghebbenden mee in het ontwerp.

Standpunt klankbordgroep bomen Eikenlaan
In juli 2021 heeft de klankbordgroep aangegeven niet te begrijpen waarom er geen plannen zijn om de zomereiken aan de Eikenlaan te kappen. De belangrijkste redenen voor de wens van de klankbordgroep om deze bomen te kappen zijn:
• De boomwortels veroorzaken schade/verstoppingen aan het riool en drukken de bestrating omhoog (boomwortelopdruk);
• De bomen nemen zonlicht weg, waardoor zonnepanelen weinig rendement hebben. Dit is in strijd met de ambitie om woningen te verduurzamen;
• Bewoners voelen zich niet gehoord en begrijpen niet waarom de gemeente elders binnen het project Sportlaan wel bomen verwijderd.

Onderzoek zomereiken
Ondanks dat het beleid van de gemeente uitgaat van het behoud van bomen, is beoordeeld of in deze specifieke situatie aanleiding is om een andere afweging te maken. Daarom heeft de gemeente de volgende zaken onderzocht:
• Een onafhankelijke boomspecialist Cobra Groeninzicht heeft een Boom Effecten Analyse (BEA) uitgevoerd (zie www.leefjeomgeving.nl/sportlaan voor het definitief rapport 303674: BEA Tilburg Sportlaan Udenhout 2021). Dit is een onderzoek om voorafgaand aan werkzaamheden de kwaliteit van bomen te beoordelen en de effecten van werkzaamheden op bomen te analyseren. Uit de BEA blijkt dat de kwaliteit van de bomen voldoende is. In de kroon van de bomen is dood hout aanwezig dat met één snoeibeurt kan worden verwijderd. Verder zijn er geen ernstige gebreken vastgesteld die van invloed zijn op de levensduur van de bomen. Ook blijkt uit het onderzoek dat de bomen weinig schade gaan ondervinden van de geplande werkzaamheden.
• In het ontwerp wordt de stoep tussen de bomen en de percelen van de bewoners vervangen door gras of planten. Hierdoor verdwijnt het probleem van boomwortelopdruk in de stoep. Bovendien wordt in het ontwerp uitgegaan van het versmallen van de rijbaan. Dit biedt de bomen extra groeiruimte. Hierdoor verbeteren de groeiomstandigheden voor de bomen en kan dit ook geen aanleiding voor kap zijn.
• Ook heeft Cobra Groeninzicht in november 2020 een aanvullend onderzoek uitgevoerd om boomwortels bij de erfgrens in kaart te brengen. Daarbij is de haalbaarheid van het plaatsen van een wortelscherm (een barrière om wortelgroei te beperken) onderzocht. De conclusie van dit onderzoek is dat er veel en dikke boomwortels richting de percelen van de woningen groeien. Hierdoor is het niet mogelijk om op gemeentegrond een wortelscherm te plaatsen. Een wortelscherm in de voortuinen  kan de problemen met de boomwortels wel stoppen of verminderen. Zo’n wortelscherm mag de bewoner zelf plaatsen. Door de bomen meer groeiruimte in het openbaar gebied te geven, krijgen de boomwortels echter meer ruimte en is de verwachting dat ze minder in de tuinen zullen groeien. Dit onderzoek geeft dus ook geen aanleiding
voor de kap van de bomen.
• Half maart/april 2021 is er een overleg geweest over de mogelijkheden om bomen te verwijderen. Daarbij is nogmaals aangegeven dat het college geen aanleiding ziet om van haar eigen beleid af te wijken.
• Er is sprake geweest van boomverjonging in dit project. De zomereiken zijn echter nog in goede gezondheid en komen daarom hiervoor niet in aanmerking.

Conclusie onderzoeken
Op basis van de uitgevoerde onderzoeken ziet de gemeente geen aanleiding om de bomen in de Eikenlaan (deels) te verwijderen. Naar aanleiding van de brief van de klankbordgroep gaat de gemeente in gesprek met bewoners die wortelschade ervaren. 

Omgevingsvergunning
Binnen het project verwijdert de gemeente wel een aantal andere bomen. De redenen hiervoor zijn dat de rijbaan anders te smal wordt (verkeersveiligheid), er geen gescheiden rioolstelsel kan worden aangelegd en de nutsvoorzieningen anders onbereikbaar zijn. De gemeente vraagt hiervoor een omgevingsvergunning aan.

Meer informatie
Heeft u vragen naar aanleiding van deze brief, dan kunt u contact opnemen met Roel Lemmens van de gemeente. Hij is tijdens werkdagen bereikbaar via telefoonnummer 06–29 63 43 42 en per e-mail roel.lemmens@tilburg.nl
U kunt ook contact opnemen met Jeanine Dik van de gemeente. Zij is tijdens werkdagen bereikbaar via telefoonnummer 06-50 09 49 50 en per e-mail jeanine.dik@tilburg.nl.