Berichten

Ontwerpbestemmingsplan Udenhout 2008

7e herziening (Berkenhout)
Zienswijzen indienen van maandag 1 augustus tot en met maandag 12 september 2022

Triborgh Gebiedsontwikkeling heeft op 30 april 2020 een verzoek ingediend om herziening van het bestemmingsplan ten behoeve van de woningbouwontwikkeling Berk&Hout, gelegen aan de Udenhoutseweg. Het woningbouwplan omvat circa 56 koopwoningen en circa 18 sociale huurappartementen. Dit past niet in het huidige bestemmingsplan “Udenhout 2008”. De gemeente wil meewerken aan het initiatief en is een procedure gestart voor herziening van het bestemmingsplan. Als onderdeel van deze procedure mag iedereen zienswijzen (reacties) indienen op het ontwerpbestemmingsplan. In de bijlage vindt u een toelichting op de procedure.

Informatie direct omwonenden
In de periode tussen 2016 en 2020 heeft de ontwikkelaar Triborgh Gebiedsontwikkeling diverse bijeenkomsten, overleggen en andere vormen van communicatie verzorgd over het project Berk&Hout, zowel met de dorpsraden, omwonenden en andere belanghebbenden in de omgeving, als met geïnteresseerden voor het project. Een verslag van deze communicatiemomenten is te vinden in bijlage 16 bij de toelichting van het ontwerpbestemmingsplan.

Ontwerpbestemmingsplan
Het ontwerpbestemmingsplan is van maandag 1 augustus tot en met maandag 12 september 2022 te bekijken via www.tilburg.nl/ruimtelijkeplannen of in de Stadswinkel Centrum, Spoorlaan 181 (hoek Gasthuisring). Zonder afspraak kunt u in de Stadswinkel terecht op maandag, woensdag en vrijdag van 8 tot 18 uur en op dinsdag en donderdag van 8 tot 20 uur. Als u een toelichting wilt, dan kunt u een afspraak maken. Een afspraak maakt u via www.tilburg.nl of door te bellen naar 14 013 (lokaal tarief).
Tijdens de genoemde periode kunt u schriftelijk of mondeling uw zienswijze op het ontwerpbestemmingsplan indienen. Uw schriftelijke zienswijze kunt u richten aan de raad van de gemeente Tilburg, Postbus 90155, 5000 LH te Tilburg, onder vermelding van ”Zienswijze ontwerpbestemmingsplan Udenhout 2008, 7e herziening (Berkenhout)”. Als u uw zienswijze mondeling wilt indienen, kunt u hiervoor een afspraak maken via telefoonnummer 013 542 92 88. Zienswijzen kunnen ook digitaal worden ingediend via www.tilburg.nl/ruimtelijkeplannen.

Zienswijzen ontwerpbesluit hogere grenswaarden Wet geluidhinder
Tegelijk met het bestemmingsplan ligt ook het ontwerpbesluit tot vaststelling van hogere grenswaarden op grond van de Wet geluidhinder ter inzage. Als u belanghebbend bent bij het besluit kunt u schriftelijk of mondeling uw zienswijze over het ontwerpbesluit indienen. Uw schriftelijke zienswijze kunt u richten aan het college van burgemeester en wethouders, afdeling Ruimte, Postbus 90155, 5000 LH te Tilburg, onder vermelding van “Zienswijze ontwerpbesluit hogere grenswaarden Berkenhout”. Voor het indienen van een mondelinge zienswijze kunt u een afspraak maken via telefoonnummer 013 542 92 88. Zienswijzen kunnen ook digitaal worden ingediend via www.tilburg.nl/ruimtelijkeplannen.

Zienswijzen ontwerp-omgevingsvergunning
Tegelijk met het ontwerpbestemmingsplan ligt ook de ontwerp-omgevingsvergunning voor fase 1 ter inzage. U kunt de tekeningen bekijken via https://www.tilburg.nl/ondernemers/bouwen-envestigen/omgevingsvergunningen-ter-inzage/. Tijdens de genoemde periode kunt u schriftelijk of mondeling uw zienswijze op de ontwerp-omgevingsvergunning indienen. Uw schriftelijke zienswijze kunt u richten aan het college van burgemeester en wethouders van Tilburg, Postbus 90155, 5000 LH Tilburg, onder vermelding van “Zienswijze ontwerp-omgevingsvergunning Berkenhout fase 1”. Voor het indienen van een mondelinge zienswijze kunt u een afspraak maken via telefoonnummer 013 542 92 88. Zienswijzen kunnen ook digitaal worden ingediend via www.tilburg.nl/ruimtelijkeplannen.

Inspraak beeldkwaliteitsplan
Tegelijk met het ontwerpbestemmingsplan ligt het ontwerp beeldkwaliteitsplan ter inzage voor inspraakreacties. Belanghebbenden kunnen, gedurende de genoemde termijn, schriftelijk zijn of haar inspraakreactie geven op het beeldkwaliteitsplan. Uw schriftelijke inspraakreactie kunt u richten aan het college van burgemeester en wethouders, afdeling Ruimte, Postbus 90155, 5000 LH, onder vermelding van “Inspraakreactie beeldkwaliteitsplan Berkenhout”. Voor het indienen van een mondelinge zienswijze kunt u een afspraak maken via telefoonnummer 013 542 92 88. Zienswijzen kunnen ook digitaal worden ingediend via www.tilburg.nl/ruimtelijkeplannen.

Vervolg procedure
Als de bovengenoemde periode voor zienswijzen voorbij is, neemt de raad een beslissing over het bestemmingsplan. Binnengekomen zienswijzen worden hierin meegenomen. Hebt u een zienswijze ingediend, dan ontvangt u persoonlijk bericht over het besluit van de raad. 

Meer informatie
Hebt u vragen over het bestemmingsplan of de procedure, dan kunt u contact opnemen met Roxanne Bleijenberg – Platel, bereikbaar via 013 542 92 88 en via e-mail roxanne.bleijenberg@tilburg.nl.

Bijlage: toelichting procedure herziening bestemmingsplan
Een bestemmingsplan is een ruimtelijk plan van de gemeente waarin de regels staan over het gebruik van de grond, de aanwezige gebouwen en de bouwmogelijkheden. Het is juridisch bindend voor iedereen, dus ook de overheid.
Het kan zijn dat er een bouwplan wordt ontwikkeld dat niet past in het huidige bestemmingsplan. De gemeente kan in dat geval niet direct een omgevingsvergunning afgeven. Als de gemeente toch aan het bouwplan mee wil werken, kan de gemeente het bestemmingsplan herzien. Hieronder een overzicht hoe dit in zijn werk gaat.

Procedure bestemmingsplan:
1. Het college van burgemeester en wethouders heeft ingestemd met het ontwerpbestemmingsplan.
2. Het collegebesluit over het ontwerpbestemmingsplan wordt gepubliceerd in de Staatscourant en in het
(eveneens) alleen digitaal raadpleegbare Gemeenteblad, en het plan komt zes weken ter inzage te
liggen. Tijdens deze periode kan iedereen zienswijzen (reacties) indienen.
3. De binnengekomen zienswijzen worden behandeld tijdens een informatiebijeenkomst van de
gemeenteraad. Voor deze informatiebijeenkomst kunt u spreektijd aanvragen om bezwaren of
opmerkingen toe te lichten. Als u een zienswijze hebt ingediend, wordt u persoonlijk geïnformeerd over
de informatiebijeenkomst.
4. De gemeenteraad neemt een beslissing over het bestemmingsplan.
5. De vaststelling van het bestemmingsplan wordt gepubliceerd in de Staatscourant en in het
Gemeenteblad. U kunt dit ook vinden op www.tilburg.nl/ruimtelijkeplannen. Degenen die zienswijzen
hebben ingediend en belanghebbend zijn, kunnen hiertegen in beroep gaan bij de Raad van State. Als na
zes weken niemand een beroep heeft ingediend of een voorlopige voorziening (schorsing) heeft
aangevraagd, is het bestemmingsplan onherroepelijk (definitief).