Berichten

“Samen maken we de ruimte”

Infoavond Concept Koersdocument Oost Flank

En toen was ’t Plein te klein! De grote opkomst op de infoavond vorige week in Biezenmortel was al een voorteken dat het in Udenhout wel eens druk zou kunnen worden. En dat werd het. Veel mensen kwamen niet verder dan de bar (waar de koffie op was) en de garderobe. Er hadden zich een kleine 200 mensen aangemeld voor deze avond. Volgens een medewerker van ’t Plein waren er wel 400-450 personen aanwezig.

Wilma de Jong, voorzitter van de Dorpsraad, gaf aan erg blij te zijn met de overweldigende opkomst. “Het kenschetst de betrokkenheid van de inwoners bij het dorp”. Zij riep allen op een mening te geven over het Koersdocument, zowel aan de Gemeente als aan de Dorpsraad. Ook over punten, die positief ontvangen worden, zodat Gemeente en Dorpsraad weten waar draagvlak is en waar niet.

De Gemeente was sterk vertegenwoordigd op deze avond. Alieke Blom (Gebiedsontwikkeling) en Martijn Kanters (Stads ontwikkeling) gaven uitleg over de plannen binnen het Koersdocument. Er waren maar liefst drie wethouders aanwezig: Maarten van Asten als Dorpswethouder. Rik Grashoff ( Klimaat, Groen, Openbare ruimte en Mobiliteit) en Bas van der Pol ( Stedelijke ontwikkeling en Economie) als verantwoordelijken voor het Koersdocument.

Rik Grashoff en Bas van der Pol vormden samen met Dorpsraadleden Frank Leuverink ( Verkeer en Veiligheid) en Jan Geurts (Ruimtelijke ontwikkeling en Milieu) een panel, dat vragen kon beantwoorden uit de zaal aan de hand van drie stellingen. Ook Danny Walraven van Adviesbureau Goudappel nam aan het panel deel. Bureau Goudappel heeft onderzoek gedaan naar de mobiliteit in het dorp.

Stelling 1 ging over de hoge verkeersdruk. Alle aanwezigen waren het er mee eens dat de grote verkeersdrukte in het dorpshart niet past bij het gewenste dorpskarakter en veiligheid van ons dorp. De verkeersdrukte was dan ook een hot item tijdens de bijeenkomst. Volgens onderzoek van Goudappel is het verkeer in ons dorp niet zozeer doorgaand verkeer, maar vooral lokaal verkeer. Eigen aanpassing van ons autogebruik zou de druk al erg verminderen (ter illustratie: tijdens de infoavond was het parkeerterrein bij ’t Plein overvol. Tot in de wijde omtrek was geen parkeerplaats meer te vinden). Een treinstation in Udenhout, die op twee locaties gesitueerd kan worden, zou volgens het Koersdocument de druk op het verkeer ook moeten verminderen. Bezorgdheid was er bij Frank Leuverink over de mogelijk aanzuigende werking van een treinstation. Om dit te voorkomen zou de Koningslaan vanuit Berkel Ensschot langs het spoor doorgetrokken moeten worden. Om het dorpshart te ontlasten zou er intensiever gebruik gemaakt moeten worden van de weg langs de Mortel. Omwonenden gaven duidelijk aan hier niet blij mee te zijn.

Stelling 2 betrof de volgorde van te ondernemen acties. Op de vraag uit de zaal of prioriteit gegeven kan worden aan woningbouw, met name voor jonge dorpsgenoten, gaf Rik Grashoff aan dat meerdere maatregelen gelijk op zullen moeten lopen. Alleen woningen bouwen zonder goede infrastructuur gaat niet werken, maar wanneer eerst aan alle randvoorwaarden voldaan moet worden, gaat de woningbouw te lang duren. Toch zou Jan Geurts graag zien dat er enige volgorde terug te vinden zou zijn in het Koersdocument.

Stelling 3 ging over de ruimte voor passende bedrijvigheid in het (buiten) gebied. Uit de zaal kwam de reactie dat “de agrarische sector de nek om wordt gedraaid”. Rik Grashoff gaf te kennen dat het stikstof probleem opgelost moet worden en dat er meer toegewerkt moet worden naar natuurinclusieve landbouw. Een plaatselijke boomkweker gaf aan dat de boomkwekers samen met de Gemeente de nieuwe plannen zouden willen ontwikkelen. Volgens Bas van der Pol moet in het Koersdocument meer oog zijn voor toekomst op economisch gebied voor winkeliers, bedrijven op het bedrijventerrein en het buitengebied, in verbinding met de natuuropgave.

Wethouder van Asten sloot de bijeenkomst af met dank aan alle aanwezigen. Hij gaf aan het goed te vinden dat enkele aspecten in het Koersdocument nog “aangepunt gaan worden”. De onafhankelijk dagvoorzitter, die tijdens de bijeenkomst soms de “angel uit de discussie haalde” nodigde alle aanwezigen uit om met persoonlijke vragen naar de info markt te gaan, waar panelleden aanwezig zouden zijn om vragen te beantwoorden. Daar werd ruim gebruik van gemaakt.

Op 16 november komen de gemeenteraden van Tilburg en Oisterwijk bij elkaar om te praten over het Koersdocument. Tot 10 november zijn reacties en meningen van harte welkom. Eind februari 2024 hopen de gemeenten het Koersdocument definitief te kunnen maken om te komen tot een integraal toekomstperspectief tot 2040 voor de dorpen en landschappen van de Oostflank.

Tekst: Nelleke Sträter, de Wegwijzer.
Foto’s: Henny Schilders , de Wegwijzer.