Berichten

Jagen en natuurbeheer. Kan dat samen?

Thom van de Voort en Niels de Nijs zijn zowel Udenhoutse jagers, als Udenhoutse natuur-beheerders. Ik praat met hen over de relatie: jacht – natuur.

“Het belangrijkste van een jachtgebied is”, aldus Thom en Niels, “dat je goed voor het gebied zorgt”. Dat betekent dat de wildstand goed wordt beheerd, dat je oog hebt voor verkeersveiligheid, schade voor de landbouw, ondersteuning van bedreigde diersoorten enz.
Kortom; een goede jager kent zijn gebied door-en-door en weet wat er nodig is om het gebied zo gezond mogelijk te houden c.q. te krijgen. Maatregelen kunnen dan worden genomen in goed overleg met bijv. boeren, waterschappen, overheden.
Zo komen er per jaar in Nederland, alleen al in het verkeer, meer dan 10.000 reeën om. En daarnaast nog veel meer andere dieren. Jagers verbeteren die situatie door bijv. wildspiegels te plaatsen (reflecterende bordjes die de dieren afschrikken om juist op een gevaarlijke plaats over te steken).
Als ganzen of duiven onevenredige schade toebrengen aan gewassen, kan bijv. een weloverwogen aantal van deze dieren worden afgeschoten.
Als een diersoort wordt bedreigd, kan extra voedsel of schuilmogelijkheid worden gegenereerd door aan akkerranden wilde flora te zaaien of door te zorgen voor bloemenweides.
Niels en Thom geven nòg een, behoorlijk geavanceerd, voorbeeld: “Het is helaas zo, dat reekalveren niet weglopen als er in het voorjaar gemaaid wordt. Zelfs de moederree kijkt alleen maar van een afstand toe. Dit betekent dat veel kalfjes in het maaiseizoen sterven. Maar met een drone weten we precies waar ze zitten en kunnen we de diertjes tijdig in veiligheid brengen als de boer begint te maaien”.
“Er zijn geen jagers meer, die zo maar in het wilde weg wat schieten”, aldus Niels en Thom. Dat is ook haast onmogelijk, als je ziet hoe de jacht is georganiseerd. Alle jagers zijn per regio verenigd in een Wild Beheer Eenheid (WBE). Thom en Niels (als secretaris) zijn lid van de WBE “Broek en Duin”. Die omvat de driehoek Tilburg – den Bosch – Waalwijk; totaal 12.500 ha. en ruim 90 leden, waarvan ongeveer 20 jagers uit Udenhout en Biezenmortel komen. Alle WBE’s binnen een provincie worden overkoepeld door een Fauna Beheer Eenheid (FBE).
Elke jager heeft de plicht om voor zijn gebied precies in kaart te brengen hoe het staat met: Wildstand (via tellingen); Voedselaanbod; Recreatiedruk; Rustmogelijkheden.

Daarna krijgt een jager van de WBE (binnen de kaders van de FBE) de ontheffing om evt. een aantal dieren (bijv. reeën) af te schieten, waarbij het bevorderen van een gezonde wildstand het hoofdmotief is. Op deze manier heeft het dier een mooi en vrij leven gehad en is de jacht misschien wel te beschouwen als de tegenhanger van de bio-industrie.
Meer weten? Kijk eens op facebook of instagram: @wbe_broek_en_duin

Tekst: Jan de Kort; De Wegwijzer
Foto’s: Henny Schilders; De Wegwijzer