Berichten

Ontwerpbestemmingsplan “Udenhout 2008, 5e herziening (Marjolein 4)”

Zienswijzen indienen van maandag 25 november 2019 tot en met maandag 6 januari 2020

De eigenaar van het perceel gelegen tussen Marjolein 4 en Helmkruid in Udenhout heeft een plan ingediend om hier één woning te bouwen. De gemeente wil meewerken aan dit plan en is een procedure gestart voor herziening van het bestemmingsplan. De gemeente heeft het ontwerpbestemmingsplan “Udenhout 2008, 5e herziening (Marjolein 4)” vastgesteld. Als onderdeel van deze procedure wordt het ontwerpbestemmingsplan van maandag 25 november 2019 tot en met maandag 6 januari 2020 ter inzage gelegd en is er een mogelijkheid om zienswijzen (reacties) in te dienen. Op de achterkant van de brief vindt u een toelichting op de procedure.

Eerdere informatie
De eigenaar van het perceel gelegen tussen Marjolein 4 en Helmkruid te Udenhout heeft de plannen in september 2019 aan omwonenden toegelicht en tekeningen laten zien. Enkele omwonenden hebben opmerkingen gemaakt. Deze hebben niet geleid tot aanpassing van het bouwplan.

Ontwerpbestemmingsplan
Het ontwerpbestemmingsplan is vanaf maandag 25 november 2019 tot en met maandag 6 januari 2020 te bekijken op www.tilburg.nl/ruimtelijkeplannen en www.ruimtelijkeplannen.nl (planidentificatienummer NL.IMRO.0855.BSP2019021-b001) of in de Stadswinkel Centrum, Spoorlaan181 (hoek Gasthuisring). Zonder afspraak kunt u in de Stadswinkel terecht op maandag, woensdag en vrijdag van 8 tot 18 uur en op dinsdag en donderdag van 8 tot 20 uur. Als u een toelichting wilt, dan kunt u een afspraak maken. Een afspraak maakt u via www.tilburg.nl of door te bellen naar 14 013 (lokaal tarief).
Tijdens de genoemde termijn kunt u schriftelijk of mondeling uw zienswijze op het ontwerpbestemmingsplan indienen. Uw schriftelijke zienswijze kunt u richten aan de gemeenteraad van Tilburg, Postbus 90155, 5000 LH te Tilburg, onder vermelding van ‘Zienswijze ontwerpbestemmingsplan “Udenhout 2008, 5e herziening (Marjolein 4)”. Als u uw zienswijze mondeling wilt indienen, kunt u hiervoor een afspraak maken via telefoonnummer 06 50 08 13 60. Zienswijzen kunnen ook digitaal worden ingediend via www.tilburg.nl/ruimtelijkeplannen.

Vervolg procedure
Na afloop van de termijn voor zienswijzen neemt de gemeenteraad een beslissing over het bestemmingsplan. Binnengekomen zienswijzen worden hierin meegenomen. Hebt u een zienswijze ingediend, dan ontvangt u persoonlijk bericht over de raadsbehandeling en het besluit van de raad.

Meer informatie
Heeft u vragen over het bestemmingsplan of de procedure, dan kunt u contact opnemen met David van Dun van de gemeente. Hij is bereikbaar via telefoonnummer 06 50 08 13 60 en per e-mail via ruimtelijkeplannen@tilburg.nl.

Toelichting procedure herziening bestemmingsplan
Een bestemmingsplan is een ruimtelijk plan van de gemeente waarin de regels staan over het gebruik van de grond, de gebouwen en de bouwmogelijkheden. Het is juridisch bindend voor iedereen, dus ook voor de overheid.

Procedure bestemmingsplan:
1. Het college stemt in met het ontwerpbestemmingsplan.
2. Het collegebesluit over het ontwerpbestemmingsplan wordt gepubliceerd in de Staatscourant en in het (eveneens) alleen digitaal raadpleegbare Gemeenteblad, en het plan komt zes weken ter inzage te liggen. Tijdens deze periode kan iedereen zienswijzen (reacties) indienen.
3. De binnengekomen zienswijzen worden behandeld tijdens een informatiebijeenkomst van de gemeenteraad. Voor deze informatiebijeenkomst kunt u spreektijd aanvragen om bezwaren of opmerkingen toe te lichten. Als u een zienswijze hebt ingediend, wordt u persoonlijk geïnformeerd over de informatiebijeenkomst.
4. De gemeenteraad neemt de zienswijzen door en neemt een beslissing over het bestemmingsplan.
5. De vaststelling van het bestemmingsplan wordt gepubliceerd in de Staatscourant en in het gemeenteblad. U kunt dit ook vinden op www.tilburg.nl/ruimtelijkeplannen. Degenen die zienswijzen hebben ingediend en belanghebbend zijn, kunnen hiertegen in beroep gaan bij de Raad van State. Als na zes weken niemand een beroep heeft ingediend of een voorlopige voorziening (schorsing) heeft aangevraagd, is het bestemmingsplan onherroepelijk (definitief).