Berichten

College pleit voor nieuwbouw Groene Wellen

Nieuwbouw voor openluchtzwembad De Groene Wellen. Daarvoor pleit het college bij de gemeenteraad tijdens de behandeling van de Perspectiefnota voor 2025 volgende maand. Het college is van mening dat nieuwbouw een belangrijke kwaliteitsimpuls kan geven aan de recreatievoorzieningen in Udenhout. En het is het meest duurzame scenario van de mogelijkheden die zijn onderzocht. In juni neemt de raad een beslissing  over de benodigde financiële middelen.

Aanleiding voor het college om onderzoek te doen naar de verschillende toekomstscenario’s van het zwembad, is dat de huidige exploitatieovereenkomst van de Groene Wellen in april 2025 afloopt. De Groene Wellen is een geliefde locatie voor inwoners uit Udenhout en de regio daaromheen. Het is een gemoedelijke plek om te sporten en te bewegen, maar ook om elkaar te ontmoeten. Deze belangrijke functies wil het college behouden, zeker gezien de aanzienlijke groei die Udenhout gaat doormaken de komende tien jaar.

Onderzoeken
In 2023 deed de gemeente onderzoek naar diverse technische, juridische en planologische aspecten. Het zwembad bleek technisch en economisch volledig afgeschreven. Vervolgens is er gekeken naar diverse toekomstscenario’s: eventuele sluiting, het tijdelijk opknappen voor een periode van drie jaar, renovatie voor de komende 25 jaar of nieuwbouw van een vergelijkbaar openluchtzwembad voor 40 jaar. Afgelopen dinsdag besloot het college het zwembad volledig te gaan vernieuwen en verduurzamen. Het Sportbedrijf van de gemeente gaat de exploitatie van De Groene Wellen in de toekomst op zich nemen.

Voor de plannen is instemming van de gemeenteraad nodig. De raad buigt zich hierover in de vergaderingen van 17 juni en 20 juni a.s. waarbij de Perspectiefnota behandeld wordt. Om het zwembad tussen mei en september open te houden is jaarlijks 400.000 euro nodig. De gemeente onderzoekt bij de uitwerking van het ontwerp en de exploitatie nog de mogelijkheden om de opbrengsten te verhogen en op de kosten te besparen. Door een efficiëntere indeling van het zwembad zijn er bijvoorbeeld mogelijk minder badmeesters nodig.

Vervolg
Bij de Perspectiefnota 2025 wordt aan de raad om de benodigde financiële dekking gevraagd. De financiële consequenties worden vervolgens voorgelegd en meegenomen bij de integrale afweging van de programmabegroting 2025. De raad bespreekt de programmabegroting in november 2024. Daarna wordt
gestart met het uitwerken van het ontwerp, aanbesteding voor de sloop-nieuwbouw van het zwembad en de voorbereiding van de ruimtelijke procedure. Voor de nieuwbouw is een omgevingsvergunning nodig. Ook in het vervolgproces blijft de dorpsraad Udenhout en het Actiecomité voor behoud van het zwembad betrokken.

50 jaar zwem- en ander plezier

Op 27 april a.s. bestaat ons zwembad “De Groene Wellen” 50 jaar. Kees en Elly Pepping, die al 30 jaar het zwembad exploiteren, zullen dat gouden feest niet ongezien voorbij laten gaan. O.a. komt er een feest voor het personeel, dat hier in de voorbije jaren actief was. Ook de zwemlustigen zullen in het komende seizoen geconfronteerd worden met het 50-jarig jubileum.
Kees en Elly begonnen 30 jaar geleden op basis van een erfpachtconstructie met de toenmalige gemeente Udenhout. Ze gingen voor eigen rekening en risico het zwembad exploiteren. Daarvóór, in 1974, waren Ad en Bettie Rombouts, als bedrijfsleiders in dienst van de gemeente, begonnen in het toen gloednieuwe bad.
Een krantenartikel van 13 januari 1973 leert ons dat het zwembad is aangelegd door “Aannemersbedrijf Colijn & van Ippel” uit Nieuwendijk. Zowel de bevolking als de gemeenteraad hebben in die tijd lang geknokt om deze voorziening in Udenhout gerealiseerd te krijgen. Daarvoor moest o.a. een bouwvallig pand, Groenstraat 39, wijken. In dit pand woonde toen de familie Beerendonk, die tijdelijk plaatsvervangende woonruimte kreeg in het voormalig politiebureau. Op de plaats van het gesloopte pand werd een weg naar het zwembad aangelegd door de Udenhoutse firma van Strien.
In 1980 kwam Helmie van Ingen het echtpaar Rombouts als “hulpje” assisteren. Tien jaar later, in 1990, volgde hij Ad op als nieuwe bedrijfsleider. Helmie herinnert zich uit die tijd de geweldige sfeer, die altijd rond het zwembad hing. “Elke nieuwe medewerker, die toen bij ons kwam werken, had diezelfde ervaring”, zegt hij, “Ze waren allemaal onder de indruk van de gezelligheid in en rond het bad, dat zo schitterend tegen natuurgebied “D’n Brand” gelegen ligt”.
Sinds 1994 zwaaien de Pepping’s de scepter in het zwembad. Zij kregen al snel met de gemeente Tilburg te maken.
Kees en Elly herinneren zich het eenvoudige familiebad met snoepwinkeltje van hun begintijd. In de loop der jaren is daar een uitgebreid bad met glijbaan, kantine en allerlei faciliteiten voor teruggekomen. Je kunt nu in “De Groene Wellen” feesten en partijen boeken; genieten van uitgebreide maaltijden; kamperen; buiten sporten; het complex exclusief boeken voor clubs, verenigingen, busgezelschappen enz.
In het seizoen (mei t/m augustus) is “De Groene Wellen” regelmatig tjokvol met 1500 bezoekers. Er gaan dan 80 à 100 kg. frites per dag doorheen; 300 tosti’s en ontelbare fricandellen, ijsjes, biertjes en frisdrank. En dat allemaal tegen het decor van prachtige natuur aan drie kanten van het bad en de lig- en speelweiden. Mooier kan toch niet!
“Er is hier nog altijd een goede sfeer”, zegt Elly, “Alle dagen is het in en rond het bad leuk en gezellig”.
Kees vult zijn vrouw aan met een paar hilarische anekdotes. “De laatste zondag van het seizoen hebben we hier honden zwemmen”, zegt hij, “Er komen er wel 150 en dat is altijd een gezellige beestenboel”. Ook vertelt Kees gniffelend dat de finish van een autorally ooit in “De Groene Wellen” was gesitueerd. O.a. Gerard de Rooy (van de “Dakar rally”) eindigde toen met zijn wagen via een gigantische wip in het zwembad.
Kees gniffelt nog meer als hij vertelt over een groot aantal Udenhoutse jongens en meisjes. Die klommen ‘s nachts over het hek en kwamen illegaal zwemmen. Maar wel naakt. Hun kleding lag aan de rand van het bad. Kees sloop erheen en deponeerde alles in de kantine. “Het viel wel op”, zegt hij, “dat de meisjes hun kledingstukken vlot op kwamen halen”. De jongens durfden dat niet. Ze kwamen niet uit het bad en smeekten Kees om hun spullen terug te brengen. Wat hij niet deed! Het effect was wel dat het illegale nachtelijk zwemmen voorbij was.
Hoe de toekomst er na 2024 uit ziet, weten Kees en Elly helaas niet. “Maar het jubileumjaar 2024 kunnen ze ons in elk geval niet afnemen”, besluiten ze hoopvol.

Tekst: Jan de Kort; De Wegwijzer
Foto’s: Erfgoedcentrum ’t Schoor en Henny Schilders; De Wegwijzer

In juni 2024 meer duidelijk over toekomst openluchtzwembad de Groene Wellen

In juni 2024 wordt bekend hoe het toekomstige beheer van openluchtzwembad De Groene Wellen er uit gaat zien. Het huidige exploitatiecontract loopt af in april 2025. De gemeente overweegt het zwembad zelf te gaan exploiteren of een nieuwe exploitant te zoeken. Diverse toekomstscenario’s worden op dit moment in kaart gebracht. De gemeente wil De Groene Wellen graag openhouden, maar het zwembad vereist een grootschalige renovatie. In juni neemt de gemeenteraad een besluit over de toekomst van het zwembad en de bijbehorende investeringen.

Afgelopen november presenteerde de gemeente de resultaten van het klanttevredenheidsonderzoek. De Groene Wellen wordt vooral bezocht en erg gewaardeerd door de inwoners van Udenhout. Veel gebruikers noemden de staat van onderhoud als een verbeterpunt. Inmiddels zijn ook de technische en bouwkundige onderzoeken afgerond. Het zwembad is 50 jaar oud en is technisch en economisch gezien volledig afgeschreven. De exploitant verrichtte wel onderhoud om het bad open te houden, maar er is de afgelopen 30 jaar geen sprake geweest van grootschalig onderhoud of renovaties. De levensduur van het zwembad is daardoor ten einde. Ook voldoet het bad niet aan het door de gemeente gewenste onderhoudsniveau en is verduurzaming noodzakelijk.

Er is ook planologisch onderzoek gedaan naar het terrein waarop het zwembad staat. Uitbreiden van het zwembad of grootschalige aanpassingen zijn niet mogelijk binnen het huidige bestemmingsplan. De locatie ligt bovendien naast een Natura2000 gebied. Een wijziging van het bestemmingsplan leidt tot een toename van stikstofdepositie waarvoor compenserende maatregelen nodig zullen zijn. In het kader van het juridische onderzoek worden diverse taxaties van de panden op het perceel gedaan. Op basis daarvan worden vervolgafspraken gemaakt.

Vervolg
Op basis van de resultaten van de verschillende onderzoeken, worden er verschillende scenario’s uitgewerkt. Ook de bijbehorende kosten worden nu in beeld gebracht. Om open te kunnen blijven is in ieder geval een grootschalige renovatie of volledige sloop en nieuwbouw vereist. Daarbij wordt ook gekeken naar de mogelijkheden tot verduurzaming.
In juni 2024 meer duidelijk over toekomst openluchtzwembad de Groene Wellen

Groene Wellen moet blijven !!

Niet op 17 oktober, maar op 31 oktober in de Raad, inwoners zijn ook welkom.

In de Wegwijzer van 12/13 oktober staat deze week dat actiecomité Groene Wellen moet blijven op maandag 17 oktober de petitie aan mag bieden aan de Raadscommissie. Dit is niet juist! De overhandiging is verplaatst naar 31 oktober om 19 uur.

Het zwembad is ondertussen gesloten voor de jaarlijkse winterstop, maar actiecomité Groene Wellen moet Blijven heeft niet stilgezeten. We hebben woensdag 7 september een avond op het zwembad meegemaakt, waarbij wij met ambtenaren, inwoners, eigenaar Kees Pepping, Kristel Teunissen van onze dorpsraad en Frans Vriens van de gemeenteraad hebben gesproken over de toekomst van ons zwembad. Iedereen vindt het fijn als ons zwembad behouden blijft. Het wordt nu tijd voor de volgende stap. Actiecomité Groene Wellen moet Blijven mag bij de raadscommissie Ruimtelijke Ordening van onze gemeente op maandag 31 oktober om 19 uur de petitie aanbieden. De petitie is inmiddels meer dan 2000 maal ondertekend. Wij vragen u met zoveel mogelijk mensen naar de raadscommissie te komen, zodat het ook voor de leden van de gemeenteraad duidelijk is dat Groene Wellen moet Blijven. Tot ziens op maandag 31 oktober om 19 uur? Het adres is Stadhuisplein 130 in Tilburg.