Berichten

Vragen of ideeën? Neem contact met ons op

De gemeente vindt het belangrijk om zoveel mogelijk gebiedsgericht en dichtbij de inwoners te werken. Op die manier kan de gemeente beter inspelen op wat er in een dorp of wijk gebeurt en wat de wensen en behoeften van inwoners zijn.

De dorpen De gemeente Tilburg is verdeeld in 8 gebieden. Een daarvan is het gebied dorpen met daarin Berkel-Enschot, Biezenmortel en Udenhout en het buitengebied rond deze dorpen. Voor dit gebied werken twee wijkregisseurs en twee omgevingsmanagers. Janna Kuiper en Helmy van Ingen zijn de wijkregisseurs. Anke Vosters en Karin Bakker de omgevingsmanagers. De wijkregisseurs houden zich vooral bezig met het lopende beleid en praktische zaken. De omgevingsmanagers meer met de visie, beleid en plannen op langere termijn. Janna en Anke werken vooral voor Berkel-Enschot. Karin en Helmy voor Biezenmortel en Udenhout. Janna, Anke, Karin en Helmy krijgen bij hun werk ondersteuning van Elke Vaessen – Rietveld. Zij is gebiedsmanagementondersteuner en helpt het gebiedsteam Dorpen.

Positieve impuls Janna, Anke, Karin en Helmy zijn voor bewoners en partners het eerste aanspreekpunt vanuit de gemeente voor de inwoners. U kunt ideeën en wensen met ze bespreken. Ook als u over iets wil sparren, bent u van harte welkom. Voor praktische dingen in de openbare ruimte maakt u een melding via Fixi. Een paaltje dat scheef staat bijvoorbeeld of zwerfvuil dat rondslingert. Samen met de partners in de dorpen en met u, de bewoners van het gebied, willen we mooie initiatieven en projecten op blijven pakken om een positieve impuls aan het gebied gaan geven.

Heeft u vragen, opmerkingen of goede ideeën? Laat het ons dan weten. We zijn bereikbaar op de volgende mailadressen:
• Janna Kuiper janna.kuiper@tilburg.nl
• Helmy van Ingen helmy.van.ingen@tilburg.nl
• Karin Bakker karin.bakker@tilburg.nl
• Anke Vosters anke.vosters@tilburg.nl
• Elke Vaessen-Rietveld elke.vaessen-rietveld@tilburg.nl

Ambitieuze toekomstplannen voor de dorpen en het buitengebied

Colleges Oisterwijk en Tilburg leggen ambitieuze toekomstplannen voor de dorpen en het buitengebied voor aan de gemeenteraden

In de afgelopen maanden organiseerden gemeente Oisterwijk en gemeente Tilburg diverse drukbezochte informatieavonden over de toekomstplannen van de dorpen en het buitengebied. In totaal ontvingen beide gemeenten meer dan 300 reacties van de verschillende dorps- en buurtraden, belangenorganisaties op het gebied van natuur, mobiliteit, landbouw en tuinderij, ondernemers, bewoners en andere overheden. Na ontvangst van alle reacties zijn de uitgebreide plannen op vele punten verder aangescherpt. Dinsdag 30 januari jl. hebben beide colleges besloten het aangepaste koersdocument Oostflank aan de gemeenteraden voor te leggen.
Het koersdocument Oostflank beschrijft de toekomstvisie voor de ontwikkeling van de dorpen Berkel-Enschot, Biezenmortel, Haaren, Heukelom, Moergestel, Oisterwijk en Udenhout en het landelijke gebied hiertussen. In dit gebied (de Oostflank genoemd) willen beide gemeentes in de periode tot 2040 het landschap, de natuur en lokale economie versterken, de bereikbaarheid verbeteren en circa 5000 grotendeels betaalbare woningen bouwen. Ook zijn er plannen voor een gezamenlijk circulair centrum en een nieuw treinstation in Udenhout.

Aanscherpingen
Op basis van de vele reacties is het koersdocument aangescherpt. Op het gebied van mobiliteit is nu opgenomen dat de Koningsoordlaan in Berkel-Enschot wordt verlengd richting Udenhout. Om de verkeersdrukte in de dorpskernen te verminderen zien de colleges af van het afsluiten van de aansluiting van de N65 met de Heusdensebaan richting Udenhout en Biezenmortel. De opwaardering van de Gijzelsestraat is geschrapt uit het koersdocument. Dit is niet meer nodig doordat de Heusdensebaan aan de noordzijde open blijft voor autoverkeer.
De colleges willen in de komende jaren ook extra voorzieningen zoals kinderopvang, onderwijs, ontmoetingsruimten, kunst en cultuur, sport- en spelvoorzieningen realiseren in de groeiende dorpen. In diverse kernen worden inbreidingslocaties voor woningbouw de komende jaren nader onderzocht. Zo start er in 2024 een concrete studie naar inbreidingslocaties in Udenhout.

Vervolgstappen
De bespreking van het koersdocument in gemeente Tilburg verloopt in diverse stappen. In februari vindt er een bijeenkomst plaats waarin ruimte is voor insprekers om de raad over dit onderwerp toe te spreken, vervolgens gaat de raad in debat over de plannen en volgt waarschijnlijk op 11 maart in de raad een stemming. Eind mei wordt het koersdocument definitief vastgesteld in beide gemeentes. De definitieve vergaderdata en tijden zijn vanaf woensdag 7 februari bekend en zijn te vinden op www.raadtilburg.nl.
Colleges Oisterwijk en Tilburg leggen ambitieuze toekomstplannen voor de dorpen en het buitengebied voor aan de gemeenteraden

Bekijk op www.tilburg.nl/oostflank het volledige koersdocument, een uitgebreide samenvatting met daarin alle aanpassingen en het raadsvoorstel.

Ontwerpbestemmingsplan Udenhout Beschermd Dorpsgezicht

7e herziening (Slimstraat 39/41- Tuinstraat)
Zienswijzen (reacties) indienen van maandag 11 juli tot en met maandag 22 augustus 2022

Voor de stukken grond aan de Slimstraat 39 en 41 is een verzoek om herziening van het bestemmingsplan ingediend. Het verzoek gaat over de bouw van een twee-onder-één kap op het achtererf van de grond van Slimstraat 39 en 41, met een uitrit aan de Tuinstraat. Op de bijgevoegde afbeeldingen vindt u de ligging van het gebied en een schets van de woningen.

Informatie direct omwonenden
Op 8 januari 2022 ontvingen de omwonenden een brief met de plannen voor het gebied. Zij kregen de mogelijkheid om een reactie te geven. Uiteindelijk reageerden 8 omwonenden op de brief en gaven aan positief tegenover het plan te staan. 

Ontwerpbestemmingsplan
Het ontwerpbestemmingsplan is van maandag 11 juli tot en met maandag 22 augustus 2022 te bekijken via www.tilburg.nl/ruimtelijkeplannen of in de Stadswinkel Centrum, Spoorlaan 181 (hoek Gasthuisring). Zonder afspraak kunt u in de Stadswinkel terecht op maandag, woensdag en vrijdag van 8.00 tot 18.00 en op dinsdag en donderdag van 8.00 tot 20.00. Als u extra informatie wilt, kunt u een afspraak maken via www.tilburg.nl of door te bellen naar 14 013 (lokaal tarief).

Tijdens deze periode kunt u schriftelijk of in persoon uw zienswijze(reactie) op het ontwerpbestemmingsplan indienen. Uw schriftelijke zienswijze kunt u richten aan:
De raad van de gemeente Tilburg, Postbus 90155, 5000 LH te Tilburg, onder vermelding van ´Zienswijze ontwerpbestemmingsplan Udenhout Beschermd Dorpsgezicht, 7e herziening (Slimstraat 39/41- Tuinstraat)’.
Als u uw zienswijze in persoon wilt indienen, kunt u hiervoor een afspraak maken via telefoonnummer 063 113 86 23. Zienswijzen kunnen ook digitaal worden ingediend via www.tilburg.nl/ruimtelijkeplannen.

Vervolg procedure
Als de periode voor zienswijzen voorbij is, neemt de raad een beslissing over het bestemmingsplan. Binnengekomen zienswijzen worden hierin meegenomen. Heeft u een zienswijze ingediend? Dan ontvangt u persoonlijk bericht over het besluit van de raad.

Meer informatie
Heeft u vragen over het bestemmingsplan of de procedure, neem dan contact op met Seher Konak-Aydin, bereikbaar via 06 311 386 23 en/of seher.konak-aydin@tilburg.nl.


Bijlage: toelichting procedure herziening bestemmingsplan

Een bestemmingsplan is een ruimtelijk plan van de gemeente waarin de regels staan over het gebruik van de grond, de aanwezige gebouwen en de bouwmogelijkheden. Het is juridisch bindend voor iedereen, dus ook de overheid.

Het kan zijn dat er een bouwplan wordt ontwikkeld dat niet past in het huidige bestemmingsplan. De gemeente kan in dat geval niet direct een omgevingsvergunning afgeven. Als de gemeente toch aan het bouwplan mee wil werken, kan de gemeente het bestemmingsplan herzien. Hieronder een overzicht hoe dit in zijn werk gaat.

Procedure bestemmingsplan:
1. Het college van burgemeester en wethouders heeft ingestemd met het ontwerpbestemmingsplan.
2. Het collegebesluit over het ontwerpbestemmingsplan wordt gepubliceerd in het (eveneens) alleen
digitaal raadpleegbare Gemeenteblad, en het plan komt zes weken ter inzage te liggen. Tijdens deze
periode kan iedereen zienswijzen (reacties) indienen.
3. De binnengekomen zienswijzen worden behandeld tijdens een informatiebijeenkomst van de
gemeenteraad. Voor deze informatiebijeenkomst kunt u spreektijd aanvragen om bezwaren of
opmerkingen toe te lichten. Als u een zienswijze hebt ingediend, wordt u persoonlijk geïnformeerd over
de informatiebijeenkomst.
4. De gemeenteraad neemt een beslissing over het bestemmingsplan.
5. De vaststelling van het bestemmingsplan wordt gepubliceerd in het Gemeenteblad. U kunt dit ook
vinden op www.tilburg.nl/ruimtelijkeplannen. Tijdens deze fase bestaat de mogelijkheid om in beroep
te gaan bij de Raad van State. Als na zes weken niemand een beroep heeft ingediend of een voorlopige
voorziening (schorsing) heeft aangevraagd, is het bestemmingsplan onherroepelijk (definitief).

Burgemeester Weterings heet 225.000e Tilburger welkom

Sinds kort telt de gemeente Tilburg 225.000 inwoners! Mathias Hilgers uit Udenhout, geboren op 13 februari jl. kreeg daarom speciaal kraambezoek op dinsdag 22 februari. Burgemeester Theo Weterings heette hem op feestelijke wijze van harte welkom in Tilburg. Er werd voor deze datum gekozen vanwege de bijzondere cijfercombinatie: 22-02-2022.
‘Elke nieuwe Tilburger is een feestje waard, en van harte welkom in onze stad. Maar de geboorte van Mathias is natuurlijk extra bijzonder  vanwege het feit dat met hem de 225.000e inwoner een feit is’, zegt burgemeester Weterings. 

Groei
Tilburg heeft de ambitie om de komende jaren flink te groeien en verstevigt met de 225.000e inwoner haar positie als tweede stad qua inwonertal onder de grote rivieren. Op dit moment is Tilburg de zevende stad van het land. ‘Tilburg is in trek. Steeds meer internationale studenten weten de stad te vinden en bedrijven vestigen zich hier graag. Als je eenmaal de schoonheid van Tilburg hebt ontdekt, sluit je de stad in je hart. Eens een Tilburger, altijd een Tilburger!’ aldus een trotse burgemeester.