Berichten

Ontwerpbestemmingsplan Udenhout 2008

7e herziening (Berkenhout)
Zienswijzen indienen van maandag 1 augustus tot en met maandag 12 september 2022

Triborgh Gebiedsontwikkeling heeft op 30 april 2020 een verzoek ingediend om herziening van het bestemmingsplan ten behoeve van de woningbouwontwikkeling Berk&Hout, gelegen aan de Udenhoutseweg. Het woningbouwplan omvat circa 56 koopwoningen en circa 18 sociale huurappartementen. Dit past niet in het huidige bestemmingsplan “Udenhout 2008”. De gemeente wil meewerken aan het initiatief en is een procedure gestart voor herziening van het bestemmingsplan. Als onderdeel van deze procedure mag iedereen zienswijzen (reacties) indienen op het ontwerpbestemmingsplan. In de bijlage vindt u een toelichting op de procedure.

Informatie direct omwonenden
In de periode tussen 2016 en 2020 heeft de ontwikkelaar Triborgh Gebiedsontwikkeling diverse bijeenkomsten, overleggen en andere vormen van communicatie verzorgd over het project Berk&Hout, zowel met de dorpsraden, omwonenden en andere belanghebbenden in de omgeving, als met geïnteresseerden voor het project. Een verslag van deze communicatiemomenten is te vinden in bijlage 16 bij de toelichting van het ontwerpbestemmingsplan.

Ontwerpbestemmingsplan
Het ontwerpbestemmingsplan is van maandag 1 augustus tot en met maandag 12 september 2022 te bekijken via www.tilburg.nl/ruimtelijkeplannen of in de Stadswinkel Centrum, Spoorlaan 181 (hoek Gasthuisring). Zonder afspraak kunt u in de Stadswinkel terecht op maandag, woensdag en vrijdag van 8 tot 18 uur en op dinsdag en donderdag van 8 tot 20 uur. Als u een toelichting wilt, dan kunt u een afspraak maken. Een afspraak maakt u via www.tilburg.nl of door te bellen naar 14 013 (lokaal tarief).
Tijdens de genoemde periode kunt u schriftelijk of mondeling uw zienswijze op het ontwerpbestemmingsplan indienen. Uw schriftelijke zienswijze kunt u richten aan de raad van de gemeente Tilburg, Postbus 90155, 5000 LH te Tilburg, onder vermelding van ”Zienswijze ontwerpbestemmingsplan Udenhout 2008, 7e herziening (Berkenhout)”. Als u uw zienswijze mondeling wilt indienen, kunt u hiervoor een afspraak maken via telefoonnummer 013 542 92 88. Zienswijzen kunnen ook digitaal worden ingediend via www.tilburg.nl/ruimtelijkeplannen.

Zienswijzen ontwerpbesluit hogere grenswaarden Wet geluidhinder
Tegelijk met het bestemmingsplan ligt ook het ontwerpbesluit tot vaststelling van hogere grenswaarden op grond van de Wet geluidhinder ter inzage. Als u belanghebbend bent bij het besluit kunt u schriftelijk of mondeling uw zienswijze over het ontwerpbesluit indienen. Uw schriftelijke zienswijze kunt u richten aan het college van burgemeester en wethouders, afdeling Ruimte, Postbus 90155, 5000 LH te Tilburg, onder vermelding van “Zienswijze ontwerpbesluit hogere grenswaarden Berkenhout”. Voor het indienen van een mondelinge zienswijze kunt u een afspraak maken via telefoonnummer 013 542 92 88. Zienswijzen kunnen ook digitaal worden ingediend via www.tilburg.nl/ruimtelijkeplannen.

Zienswijzen ontwerp-omgevingsvergunning
Tegelijk met het ontwerpbestemmingsplan ligt ook de ontwerp-omgevingsvergunning voor fase 1 ter inzage. U kunt de tekeningen bekijken via https://www.tilburg.nl/ondernemers/bouwen-envestigen/omgevingsvergunningen-ter-inzage/. Tijdens de genoemde periode kunt u schriftelijk of mondeling uw zienswijze op de ontwerp-omgevingsvergunning indienen. Uw schriftelijke zienswijze kunt u richten aan het college van burgemeester en wethouders van Tilburg, Postbus 90155, 5000 LH Tilburg, onder vermelding van “Zienswijze ontwerp-omgevingsvergunning Berkenhout fase 1”. Voor het indienen van een mondelinge zienswijze kunt u een afspraak maken via telefoonnummer 013 542 92 88. Zienswijzen kunnen ook digitaal worden ingediend via www.tilburg.nl/ruimtelijkeplannen.

Inspraak beeldkwaliteitsplan
Tegelijk met het ontwerpbestemmingsplan ligt het ontwerp beeldkwaliteitsplan ter inzage voor inspraakreacties. Belanghebbenden kunnen, gedurende de genoemde termijn, schriftelijk zijn of haar inspraakreactie geven op het beeldkwaliteitsplan. Uw schriftelijke inspraakreactie kunt u richten aan het college van burgemeester en wethouders, afdeling Ruimte, Postbus 90155, 5000 LH, onder vermelding van “Inspraakreactie beeldkwaliteitsplan Berkenhout”. Voor het indienen van een mondelinge zienswijze kunt u een afspraak maken via telefoonnummer 013 542 92 88. Zienswijzen kunnen ook digitaal worden ingediend via www.tilburg.nl/ruimtelijkeplannen.

Vervolg procedure
Als de bovengenoemde periode voor zienswijzen voorbij is, neemt de raad een beslissing over het bestemmingsplan. Binnengekomen zienswijzen worden hierin meegenomen. Hebt u een zienswijze ingediend, dan ontvangt u persoonlijk bericht over het besluit van de raad. 

Meer informatie
Hebt u vragen over het bestemmingsplan of de procedure, dan kunt u contact opnemen met Roxanne Bleijenberg – Platel, bereikbaar via 013 542 92 88 en via e-mail roxanne.bleijenberg@tilburg.nl.

Bijlage: toelichting procedure herziening bestemmingsplan
Een bestemmingsplan is een ruimtelijk plan van de gemeente waarin de regels staan over het gebruik van de grond, de aanwezige gebouwen en de bouwmogelijkheden. Het is juridisch bindend voor iedereen, dus ook de overheid.
Het kan zijn dat er een bouwplan wordt ontwikkeld dat niet past in het huidige bestemmingsplan. De gemeente kan in dat geval niet direct een omgevingsvergunning afgeven. Als de gemeente toch aan het bouwplan mee wil werken, kan de gemeente het bestemmingsplan herzien. Hieronder een overzicht hoe dit in zijn werk gaat.

Procedure bestemmingsplan:
1. Het college van burgemeester en wethouders heeft ingestemd met het ontwerpbestemmingsplan.
2. Het collegebesluit over het ontwerpbestemmingsplan wordt gepubliceerd in de Staatscourant en in het
(eveneens) alleen digitaal raadpleegbare Gemeenteblad, en het plan komt zes weken ter inzage te
liggen. Tijdens deze periode kan iedereen zienswijzen (reacties) indienen.
3. De binnengekomen zienswijzen worden behandeld tijdens een informatiebijeenkomst van de
gemeenteraad. Voor deze informatiebijeenkomst kunt u spreektijd aanvragen om bezwaren of
opmerkingen toe te lichten. Als u een zienswijze hebt ingediend, wordt u persoonlijk geïnformeerd over
de informatiebijeenkomst.
4. De gemeenteraad neemt een beslissing over het bestemmingsplan.
5. De vaststelling van het bestemmingsplan wordt gepubliceerd in de Staatscourant en in het
Gemeenteblad. U kunt dit ook vinden op www.tilburg.nl/ruimtelijkeplannen. Degenen die zienswijzen
hebben ingediend en belanghebbend zijn, kunnen hiertegen in beroep gaan bij de Raad van State. Als na
zes weken niemand een beroep heeft ingediend of een voorlopige voorziening (schorsing) heeft
aangevraagd, is het bestemmingsplan onherroepelijk (definitief).

Ontwerpbestemmingsplan Buitengebied De Zandleij 2012

21e herziening (Houtsestraat 5)

Zienswijzen (reacties) indienen van maandag 1 augustus t/m maandag 12 september 2022

Er is een aanvraag ingediend voor herziening van het huidig bestemmingsplan voor de locatie Houtsestraat 5 en Houtsestraat 4 in Udenhout. In de aanvraag wordt verzocht het agrarisch  bouwvlak Houtsestraat 5 te wijzigen naar een woonbestemming. In samenhang daarmee is het nodig de woonbestemming Houtsestraat 4 van vorm te wijzigen. U vindt de ligging van het plangebied en de bedoelde situatie in de bijlage. 

Deze ontwikkeling past niet in het huidige bestemmingsplan Buitengebied De Zandleij 2012, 21e herziening (Houtsestraat 5). De gemeente wil in principe meewerken aan het initiatief en is een procedure gestart voor herziening van het bestemmingsplan. Als onderdeel van deze procedure, mag iedereen zienswijzen (reacties) indienen op het ontwerpbestemmingsplan. In de bijlage vindt u een toelichting op de procedure. 

Informatie direct omwonenden
De initiatiefnemer informeerde in november/december 2021 de directe omgeving via een bewonersbrief en/of een gesprek over het toekomstige plan. De omwonenden konden reageren via e-mail of een daartoe opgesteld formulier. De initiatiefnemer ontving van 6 omwonenden reactie. Een van de reacties leidde tot een kleine aanscherping van de toelichting op het ontwerpbestemmingsplan. U kunt een verslag van de omgevingsdialoog terugvinden bij het ontwerpbestemmingsplan.

Ontwerpbestemmingsplan
Het ontwerpbestemmingsplan is van maandag 1 augustus tot en met maandag 12 september 2022 te bekijken via www.tilburg.nl/ruimtelijkeplannen of in de Stadswinkel Centrum, Spoorlaan 181 (hoek Gasthuisring). Zonder afspraak kunt u in de Stadswinkel terecht op maandag, woensdag en vrijdag van 8 tot 18 uur en op dinsdag en donderdag van 8 tot 20 uur. Als u een toelichting wilt, dan kunt u een afspraak maken. Een afspraak maakt u via www.tilburg.nl of door te bellen naar 14 013 (lokaal tarief).

Zienswijze indienen
Tijdens de genoemde periode kunt u op drie verschillende manieren een zienswijze indienen (reageren) op het
ontwerpbestemmingsplan:
• Digitaal: via www.tilburg.nl/ruimtelijkeplannen
• Per brief: stuur deze naar de gemeenteraad van Tilburg, Postbus 90155, 5000 LH in Tilburg. Geef uw brief het onderwerp: Zienswijze ontwerpbestemmingsplan Buitengebied De Zandleij 2012, 21e herziening (Houtsestraat 5)
• Mondeling: maak hiervoor een afspraak via telefoonnummer +31 (0)6 2968 4154. Benoem hierbij dat u een zienswijze indient op het ontwerpbestemmingsplan Buitengebied De Zandleij 2012, 21e herziening (Houtsestraat 5)

Vervolg procedure
Als de periode voor zienswijzen voorbij is, neemt de raad een beslissing over het bestemmingsplan. Binnengekomen zienswijzen worden hierin meegenomen en mogelijk wordt het bestemmingsplan hierop aangepast. Hebt u een zienswijze ingediend, dan ontvangt u persoonlijk bericht over het besluit van de raad.

Meer informatie
Voor vragen over het bestemmingsplan of de procedure kunt u contact opnemen met Daniele Nas, bereikbaar via 06 29 68 41 54 en via mailadres daniele.nas@tilburg.nl.

 

Bijlage: toelichting procedure herziening bestemmingsplan
Een bestemmingsplan is een ruimtelijk plan van de gemeente waarin de regels staan over het gebruik van de grond, de aanwezige gebouwen en de bouwmogelijkheden. Het is juridisch bindend voor iedereen, dus ook voor de overheid.
Het kan zijn dat er een bouwplan wordt ontwikkeld dat niet past in het huidige bestemmingsplan. De gemeente kan in dat geval niet direct een omgevingsvergunning afgeven. Als de gemeente toch aan het bouwplan mee wil werken, kan de gemeente het bestemmingsplan herzien. Hieronder staat beschreven hoe dit in zijn werk gaat.

Procedure bestemmingsplan:
1. Het college van burgemeester en wethouders heeft ingestemd met het ontwerpbestemmingsplan.
2. Het collegebesluit over het ontwerpbestemmingsplan wordt gepubliceerd op www.officielebekendmakingen.nl. Het plan komt zes weken ter inzage te liggen. Tijdens deze periode
kan iedereen zienswijzen (reacties) indienen.
3. De binnengekomen zienswijzen worden behandeld tijdens een informatiebijeenkomst van de gemeenteraad. Voor deze informatiebijeenkomst kunt u spreektijd aanvragen om bezwaren of opmerkingen toe te lichten. Als u een zienswijze hebt ingediend, wordt u persoonlijk geïnformeerd over de informatiebijeenkomst.
4. De gemeenteraad neemt een beslissing over het bestemmingsplan. 
5. De vaststelling van het bestemmingsplan wordt gepubliceerd op www.officielebekendmakingen.nl. U kunt dit ook vinden op www.tilburg.nl/ruimtelijkeplannen. Degenen die zienswijzen hebben ingediend en belanghebbend zijn, kunnen hiertegen in beroep gaan bij de Raad van State. Als na zes weken niemand een beroep heeft ingediend of een voorlopige voorziening (schorsing) heeft aangevraagd, is het bestemmingsplan onherroepelijk (definitief).

Ontwerpbestemmingsplan Buitengebied De Zandleij 2012

16e herz. (Recreatiepark Duinhoeve)
Zienswijzen indienen van maandag 1 augustus tot en met maandag 12 september 2022

Zienswijzen indienen van maandag 1 augustus tot en met maandag 12 september 2022 Sinds 25 april 2013 ligt er bij de gemeente een aanvraag herziening bestemmingsplan voor uitbreiding en herstructurering van Recreatiepark Duinhoeve. Nadat het bestemmingsplan Buitengebied De Zandleij 2012, 1e herziening (Camping Duinhoeve) bij uitspraak van 18 december 2019 werd vernietigd door de Raad van State, moet de gemeente een nieuw besluit nemen op de aanvraag. Inmiddels is er een nieuw ontwerpbestemmingsplan opgesteld waarin de gebreken van het vorige bestemmingsplan zijn hersteld. Als onderdeel van deze nieuwe procedure mag iedereen zienswijzen (reacties) indienen op het ontwerpbestemmingsplan. In de bijlage vindt u een toelichting op de procedure.

Informatie direct omwonenden
Op 29 april 2021 heeft Recreatiepark Duinhoeve een digitale informatieavond gehouden via Microsoft Teams. Dat was het gevolg van de op dat moment geldende landelijke coronarichtlijnen. Van de elf genodigden waren er vijf present tijdens de avond. Vijf andere genodigden hebben zich afgemeld en met horecagelegenheid Bosch en Duin heeft een afzonderlijk gesprek plaatsgevonden. Tijdens de informatieavond heeft Recreatiepark Duinhoeve een toelichting gegeven op de aard en het doel van het bestemmingsplan. Tevens is de gelegenheid gegeven tot het stellen van vragen en het maken van opmerkingen. De vragen van aanwezigen waren o.a. gericht op de gebreken van het vorige bestemmingsplan en hoe die zijn hersteld. Ook werden er vragen gesteld over de eventuele speelnatuur, de calamiteitenpoort, stikstof en diverse andere onderwerpen. Een verslag van de omgevingsdialoog is te vinden  als bijlage bij de toelichting van het ontwerpbestemmingsplan.

Ontwerpbestemmingsplan
Het ontwerpbestemmingsplan is van maandag 1 augustus tot en met maandag 12 september 2022 te bekijken via www.tilburg.nl/ruimtelijkeplannen of in de Stadswinkel Centrum, Spoorlaan 181 (hoek Gasthuisring). Zonder afspraak kunt u in de Stadswinkel terecht op maandag, woensdag en vrijdag van 8 tot 18 uur en op dinsdag en donderdag van 8 tot 20 uur. Als u een toelichting wilt, dan kunt u een afspraak maken. Een afspraak maakt u via www.tilburg.nl of door te bellen naar 14 013 (lokaal tarief).

Tijdens de genoemde periode kunt u schriftelijk of mondeling uw zienswijze op het ontwerpbestemmingsplan indienen. Uw schriftelijke zienswijze kunt u richten aan de raad van de gemeente Tilburg, Postbus 90155, 5000 LH te Tilburg, onder vermelding van ”Zienswijze ontwerpbestemmingsplan Buitengebied De Zandleij 2012, 16e herz. (Recreatiepark Duinhoeve)”. Als u uw zienswijze mondeling wilt indienen, kunt u hiervoor een afspraak maken via telefoonnummer 013 542 92 88. Zienswijzen kunnen ook digitaal worden ingediend via www.tilburg.nl/ruimtelijkeplannen.

Vervolg procedure
Als de bovengenoemde periode voor zienswijzen voorbij is, neemt de raad een beslissing over het bestemmingsplan. Binnengekomen zienswijzen worden hierin meegenomen. Hebt u een zienswijze ingediend, dan ontvangt u persoonlijk bericht over het besluit van de raad.

Meer informatie
Hebt u vragen over het bestemmingsplan of de procedure, dan kunt u contact opnemen met Roxanne Bleijenberg – Platel, bereikbaar via 013 542 92 88 en via e-mail roxanne.bleijenberg@tilburg.nl.

 

Bijlage: toelichting procedure herziening bestemmingsplan
Een bestemmingsplan is een ruimtelijk plan van de gemeente waarin de regels staan over het gebruik van de grond, de aanwezige gebouwen en de bouwmogelijkheden. Het is juridisch bindend voor iedereen, dus ook de overheid. 
Het kan zijn dat er een bouwplan wordt ontwikkeld dat niet past in het huidige bestemmingsplan. De gemeente
kan in dat geval niet direct een omgevingsvergunning afgeven. Als de gemeente toch aan het bouwplan mee
wil werken, kan de gemeente het bestemmingsplan herzien. Hieronder een overzicht hoe dit in zijn werk gaat.

Procedure bestemmingsplan:
1. Het college van burgemeester en wethouders heeft ingestemd met het ontwerpbestemmingsplan.
2. Het collegebesluit over het ontwerpbestemmingsplan wordt gepubliceerd in de Staatscourant en in het (eveneens) alleen digitaal raadpleegbare Gemeenteblad, en het plan komt zes weken ter inzage te liggen. Tijdens deze periode kan iedereen zienswijzen (reacties) indienen.
3. De binnengekomen zienswijzen worden behandeld tijdens een informatiebijeenkomst van de gemeenteraad. Voor deze informatiebijeenkomst kunt u spreektijd aanvragen om bezwaren of opmerkingen toe te lichten. Als u een zienswijze hebt ingediend, wordt u persoonlijk geïnformeerd over de informatiebijeenkomst.
4. De gemeenteraad neemt een beslissing over het bestemmingsplan.
5. De vaststelling van het bestemmingsplan wordt gepubliceerd in de Staatscourant en in het Gemeenteblad. U kunt dit ook vinden op www.tilburg.nl/ruimtelijkeplannen. Degenen die zienswijzen hebben ingediend en belanghebbend zijn, kunnen hiertegen in beroep gaan bij de Raad van State. Als na zes weken niemand een beroep heeft ingediend of een voorlopige voorziening (schorsing) heeft aangevraagd, is het bestemmingsplan onherroepelijk (definitief).

Ontwerpbestemmingsplan Udenhout Beschermd Dorpsgezicht

7e herziening (Slimstraat 39/41- Tuinstraat)
Zienswijzen (reacties) indienen van maandag 11 juli tot en met maandag 22 augustus 2022

Voor de stukken grond aan de Slimstraat 39 en 41 is een verzoek om herziening van het bestemmingsplan ingediend. Het verzoek gaat over de bouw van een twee-onder-één kap op het achtererf van de grond van Slimstraat 39 en 41, met een uitrit aan de Tuinstraat. Op de bijgevoegde afbeeldingen vindt u de ligging van het gebied en een schets van de woningen.

Informatie direct omwonenden
Op 8 januari 2022 ontvingen de omwonenden een brief met de plannen voor het gebied. Zij kregen de mogelijkheid om een reactie te geven. Uiteindelijk reageerden 8 omwonenden op de brief en gaven aan positief tegenover het plan te staan. 

Ontwerpbestemmingsplan
Het ontwerpbestemmingsplan is van maandag 11 juli tot en met maandag 22 augustus 2022 te bekijken via www.tilburg.nl/ruimtelijkeplannen of in de Stadswinkel Centrum, Spoorlaan 181 (hoek Gasthuisring). Zonder afspraak kunt u in de Stadswinkel terecht op maandag, woensdag en vrijdag van 8.00 tot 18.00 en op dinsdag en donderdag van 8.00 tot 20.00. Als u extra informatie wilt, kunt u een afspraak maken via www.tilburg.nl of door te bellen naar 14 013 (lokaal tarief).

Tijdens deze periode kunt u schriftelijk of in persoon uw zienswijze(reactie) op het ontwerpbestemmingsplan indienen. Uw schriftelijke zienswijze kunt u richten aan:
De raad van de gemeente Tilburg, Postbus 90155, 5000 LH te Tilburg, onder vermelding van ´Zienswijze ontwerpbestemmingsplan Udenhout Beschermd Dorpsgezicht, 7e herziening (Slimstraat 39/41- Tuinstraat)’.
Als u uw zienswijze in persoon wilt indienen, kunt u hiervoor een afspraak maken via telefoonnummer 063 113 86 23. Zienswijzen kunnen ook digitaal worden ingediend via www.tilburg.nl/ruimtelijkeplannen.

Vervolg procedure
Als de periode voor zienswijzen voorbij is, neemt de raad een beslissing over het bestemmingsplan. Binnengekomen zienswijzen worden hierin meegenomen. Heeft u een zienswijze ingediend? Dan ontvangt u persoonlijk bericht over het besluit van de raad.

Meer informatie
Heeft u vragen over het bestemmingsplan of de procedure, neem dan contact op met Seher Konak-Aydin, bereikbaar via 06 311 386 23 en/of seher.konak-aydin@tilburg.nl.


Bijlage: toelichting procedure herziening bestemmingsplan

Een bestemmingsplan is een ruimtelijk plan van de gemeente waarin de regels staan over het gebruik van de grond, de aanwezige gebouwen en de bouwmogelijkheden. Het is juridisch bindend voor iedereen, dus ook de overheid.

Het kan zijn dat er een bouwplan wordt ontwikkeld dat niet past in het huidige bestemmingsplan. De gemeente kan in dat geval niet direct een omgevingsvergunning afgeven. Als de gemeente toch aan het bouwplan mee wil werken, kan de gemeente het bestemmingsplan herzien. Hieronder een overzicht hoe dit in zijn werk gaat.

Procedure bestemmingsplan:
1. Het college van burgemeester en wethouders heeft ingestemd met het ontwerpbestemmingsplan.
2. Het collegebesluit over het ontwerpbestemmingsplan wordt gepubliceerd in het (eveneens) alleen
digitaal raadpleegbare Gemeenteblad, en het plan komt zes weken ter inzage te liggen. Tijdens deze
periode kan iedereen zienswijzen (reacties) indienen.
3. De binnengekomen zienswijzen worden behandeld tijdens een informatiebijeenkomst van de
gemeenteraad. Voor deze informatiebijeenkomst kunt u spreektijd aanvragen om bezwaren of
opmerkingen toe te lichten. Als u een zienswijze hebt ingediend, wordt u persoonlijk geïnformeerd over
de informatiebijeenkomst.
4. De gemeenteraad neemt een beslissing over het bestemmingsplan.
5. De vaststelling van het bestemmingsplan wordt gepubliceerd in het Gemeenteblad. U kunt dit ook
vinden op www.tilburg.nl/ruimtelijkeplannen. Tijdens deze fase bestaat de mogelijkheid om in beroep
te gaan bij de Raad van State. Als na zes weken niemand een beroep heeft ingediend of een voorlopige
voorziening (schorsing) heeft aangevraagd, is het bestemmingsplan onherroepelijk (definitief).

Proefsleuven graven Sportlaan Udenhout en omgeving

Werkzaamheden vanaf maandag 19 juli 2021

Vanaf maandag 19 juli gaat de gemeente op ongeveer 50 plekken in uw wijk proefsleuven graven. Het doel van deze proefsleuven is om de exacte ligging en materiaalsoort van de rioolhuisaansluitingen in beeld te krijgen en de hoeveelheid boomwortels onder het asfalt te bepalen. De werkzaamheden per proefsleuf duren ongeveer een dag. Daarna wordt de sleuf weer dichtgemaakt. De totale werkzaamheden duren ongeveer drie weken.

Mogelijke overlast
De gemeente gaat er voor zorgen dat u zo min mogelijk overlast hebt van de werkzaamheden. Maar het kan gebeuren dat uw straat een korte periode gedeeltelijk wordt afgezet en dat er tijdelijk wat minder parkeerplaatsen beschikbaar zijn. Ook kunt u enige geluidshinder ondervinden tijdens de werkzaamheden.

Meer informatie
Hebt u nog vragen, dan kunt u contact opnemen met Jeanine Dik van de gemeente. Zij is bereikbaar van maandag t/m donderdag via telefoonnummer 013-5428860 en per e-mail jeanine.dik@tilburg.nl

Presentatie voorlopig ontwerp Sportlaan en omgeving

Reacties uiterlijk 6 april 2021 doorgeven via www.leefjeomgeving.nl/sportlaan

De Sportlaan en omgeving worden opnieuw ingericht. Het gaat om de straten: Sportlaan, Wilgenlaan, Essenlaan, Sparrenlaan, Beukenlaan, Eikenlaan, Populierenlaan, Iepenlaan, Kastanjelaan en de Lindenlaan. De gemeente Tilburg, de klankbordgroep (een vertegenwoordiging van alle bewoners) en adviesbureau Akertech werken samen om tot een goed passend voorlopig ontwerp te komen.

Op www.leefjeomgeving.nl/sportlaan vindt u de laatste stand van zaken, kunt u het ontwerp zien én uiterlijk dinsdag 6 april 2021 een reactie op het ontwerp achterlaten.

Wat gaan we doen?
De riolering is aan vervanging toe en de verlichting wordt aangepast. Ook wordt het parkeerterrein van Sportpark SVSSS opnieuw ingericht en aangesloten op de Sportlaan. Waar mogelijk wordt het hemelwater gescheiden van het vuil afvalwater. De afgelopen jaren krijgen we ook steeds vaker te maken met flinke regenbuien, hitte en droogte. Daarom plant de gemeente meer verschillende soorten planten en bomen en verdwijnt een deel van de bestrating. Op deze manier kan het water bij hevige regenval beter de grond in zakken en blijft het water zoveel mogelijk beschikbaar voor het groen. Bovendien warmt groen minder snel op dan stenen, dus dit zorgt voor een wat aangenamere temperatuur in de zomer. 

Meer informatie
Hebt u nog vragen, dan kunt u contact opnemen met Jeanine Dik van de gemeente. Zij is tijdens werkdagen bereikbaar via telefoonnummer 013 542 88 60 en per e- mail jeanine.dik@tilburg.nl.

Beheer Park Ter Roomley

In 2015 heeft de gemeente een nieuw beheerplan opgesteld voor het Park Ter Roomley in overleg met de dorpsraad en een aantal bewoners. Aanleiding hiervoor was de slechte staat van onderhoud van het park. Er is toen voor gekozen om de indeling van het park te handhaven volgens het ontwerp van de herinrichting in 2002, waarbij het park is onderverdeeld in twee stukken. Het stuk tussen de Roomley en de Mortel wordt ecologisch beheerd om zo de natuur de ruimte te geven om zich te ontwikkelen. Het andere deel tussen Roomley en de wijk Achthoeven is bedoeld voor recreatie. De Roomley vormt een natuurlijke grens tussen deze twee delen.

Ecologisch deel park
De afgelopen tijd heeft de gemeente opgemerkt dat er niet volgens het opgestelde beheerplan gewerkt is en dat er verbeteringen in het ecologisch beheer van het park mogelijk zijn. Daarover is de gemeente in gesprek geweest en inmiddels gaat het beheer van het park weer de goede kant op. Zo is er hekwerk hersteld en extra hekwerk geplaatst om het ecologisch beheer weer een eerlijke kans te geven en de beheersmaatregelen niet te hinderen. Zo kan de flora en fauna in het gebied zich rustig ontwikkelen. Ook wil de gemeente hier in de toekomst schapen laten grazen.

Recreatief deel park
Aan de andere kant van het park zijn bezoekers van harte welkom om te sporten, spelen, wandelen enzovoorts. Hiervoor zijn een trapveld en een BMX baan aangelegd en is het gebied achter Sporthal de Roomley opnieuw ingericht. Ook ligt er in het park een omheinde hondenlosloopzone. Op deze manier kan iedereen genieten van het park.
Inmiddels is er ook een initiatief vanuit groenondernemers uit het dorp om in dit deel van het park een natuurlijke speeltuin aan te leggen. De gemeente is in afwachting van een voorstel.

Nieuw deel park
Ook in het deel van het park gelegen aan de nieuwbouwwijk Den Bogerd is volop aandacht voor zowel de ecologie als de recreatiemogelijkheden in het gebied. Meer informatie hierover vindt u op www.tilburg.nl/denbogerd.

Meer informatie
Hebt u nog vragen, dan kunt u contact opnemen met Helmy van Ingen van de gemeente. Hij is tijdens werkdagen bereikbaar via telefoonnummer 013 – 542 90 89 en per e-mail helmy.van.ingen@tilburg.nl.

Stand van zaken Biezenmortelsestraat

Nog vanuit de gemeente Haaren is aan gemeente Tilburg de vraag gesteld om te starten met de verbetering van de fietspaden langs de Biezenmortelsestraat. Doordat de bomen dicht op de fietspaden staan, zijn op veel plekken hobbels ontstaan in het wegdek. Dit komt doordat boomwortels de verharding omhoog drukken.

In 2020 hebben wij u gevraagd een enquête in te vullen over de fietspaden van de Biezenmortelsestraat, de bomen en de verlichting. In juli hebben wij u geïnformeerd over de belangrijkste uitkomsten van deze enquête. Zo gaven bewoners aan het fietspad veel te gebruiken maar de kwaliteit van het fietspad werd, met name door de hobbels, als slecht beoordeeld.

Duurzame oplossing
Diverse experts hebben naar het fietspad gekeken. Een duurzame oplossing waarbij de bomen behouden blijven en de hobbels in het fietspad niet meer terugkeren blijkt niet eenvoudig en kostbaar. Ook zijn er geen garanties dat de wortels op termijn niet opnieuw hobbels veroorzaken. De diverse opties worden nog afgewogen en het definitieve besluit voor renovatie wordt uitgesteld. 

Maatregel 2021
In het voorjaar (april/mei) worden de hobbels in het fietspad vlak gefreesd. Zo kan er dit jaar al veilig gefietst worden. De boomwortels groeien echter door waardoor de hobbels terugkomen. Zolang er geen definitieve oplossing is, wordt het frezen jaarlijks herhaald.

Meer informatie
Hebt u nog vragen, dan kunt u contact opnemen met Rob van Nuenen van de gemeente. Hij is tijdens werkdagen bereikbaar via telefoonnummer 013 542 86 68 en per e-mail rob.van.nuenen@tilburg.nl.

Verlichting Schoorstraat

In 2019 is de verlichting in de Schoorstraat aangepast tijdens het project ‘reconstructie Schoorstraat’. Voor en tijdens de reconstructie hebben we u tijdens informatieavonden geïnformeerd over de werkzaamheden, maar we hebben het bijplaatsen en verwijderen van lichtmasten onvoldoende besproken. Dat vinden we jammer en daarom willen we u in deze brief alsnog uitleggen wat er veranderd is en waarom we bepaalde keuzes hebben gemaakt.

Wat is er veranderd in de verlichting?
Alle verlichting in de Schoorstraat is vervangen door LED-verlichting. Bij het bord van de bebouwde kom in Udenhout zijn een aantal lichtmasten verwijderd. Ter hoogte van een ‘beruchte’ bocht tussen de huisnummers 20 en 53 zijn lichtmasten bijgeplaatst. In overleg met onze ecoloog zijn enkele masten ter hoogte van De Brand verwijderd.
Bij een informatieavond over een ander onderwerp is gesproken over de verlichting. Onze keuzes zijn daar uitgelegd, maar er was een duidelijke wens van bewoners om wel verlichting te plaatsen bij De Brand. Daarop zijn er enkele gesprekken gevoerd met een aantal bewoners en wijkregisseur Helmy van Ingen. We willen waar mogelijk uiteraard graag rekening houden met de wensen van bewoners, dus hebben we na de gesprekken een aantal aanpassingen gedaan.

Waarom hebben we deze keuzes gemaakt?
We plaatsen in principe geen verlichting op 60-km wegen buiten de bebouwde kom. Dat is tegenwoordig de landelijke standaard. Uitzonderingen zijn de plekken waar licht echt nodig is, bijvoorbeeld bij verkeersdrempels of in scherpe bochten.

We hebben ter hoogte van De Brand uiteindelijk gekozen voor aangepaste verlichting. We willen rekening houden met de natuur, met name de vleermuis. Dat doen we door een lamp te plaatsen die kan schakelen tussen wit en amberkleurig licht. Als de vleermuis tussen maart en oktober uitvliegt is de verlichting amberkleurig, daarbuiten (en dat zijn met name de donkere wintermaanden) is de verlichting wit. We hebben afgesproken met bewoners om de verlichting na middernacht (00.00 uur) uit te schakelen voor de natuur.

Op het traject ter hoogt van de Brand zijn in 2019 vier lichtmasten verwijderd. We plaatsen er zes voor terug. In totaal staan er nu zeven masten, want de mast bij de verkeersdrempel is blijven staan.

Meer informatie
We gaan er van uit dat we u op deze manier alsnog voldoende geïnformeerd hebben. Hebt u nog vragen naar aanleiding van deze brief, dan kunt u contact opnemen met wijkregisseur Helmy van Ingen van de gemeente. Hij is tijdens werkdagen bereikbaar via telefoonnummer 013-5429089 en per e-mail helmy.van.ingen@tilburg.nl.

Voor vragen over de techniek van de verlichting kunt u contact opnemen met Patrick van de Wiel van de gemeente. Hij is tijdens werkdagen bereikbaar via telefoonnummer 013-5429164 en per e-mail patrick.van.de.wiel@tilburg.nl.