Ontwerpbestemmingsplan Buitengebied De Zandleij 2012

16e herz. (Recreatiepark Duinhoeve)
Zienswijzen indienen van maandag 1 augustus tot en met maandag 12 september 2022

Zienswijzen indienen van maandag 1 augustus tot en met maandag 12 september 2022 Sinds 25 april 2013 ligt er bij de gemeente een aanvraag herziening bestemmingsplan voor uitbreiding en herstructurering van Recreatiepark Duinhoeve. Nadat het bestemmingsplan Buitengebied De Zandleij 2012, 1e herziening (Camping Duinhoeve) bij uitspraak van 18 december 2019 werd vernietigd door de Raad van State, moet de gemeente een nieuw besluit nemen op de aanvraag. Inmiddels is er een nieuw ontwerpbestemmingsplan opgesteld waarin de gebreken van het vorige bestemmingsplan zijn hersteld. Als onderdeel van deze nieuwe procedure mag iedereen zienswijzen (reacties) indienen op het ontwerpbestemmingsplan. In de bijlage vindt u een toelichting op de procedure.

Informatie direct omwonenden
Op 29 april 2021 heeft Recreatiepark Duinhoeve een digitale informatieavond gehouden via Microsoft Teams. Dat was het gevolg van de op dat moment geldende landelijke coronarichtlijnen. Van de elf genodigden waren er vijf present tijdens de avond. Vijf andere genodigden hebben zich afgemeld en met horecagelegenheid Bosch en Duin heeft een afzonderlijk gesprek plaatsgevonden. Tijdens de informatieavond heeft Recreatiepark Duinhoeve een toelichting gegeven op de aard en het doel van het bestemmingsplan. Tevens is de gelegenheid gegeven tot het stellen van vragen en het maken van opmerkingen. De vragen van aanwezigen waren o.a. gericht op de gebreken van het vorige bestemmingsplan en hoe die zijn hersteld. Ook werden er vragen gesteld over de eventuele speelnatuur, de calamiteitenpoort, stikstof en diverse andere onderwerpen. Een verslag van de omgevingsdialoog is te vinden  als bijlage bij de toelichting van het ontwerpbestemmingsplan.

Ontwerpbestemmingsplan
Het ontwerpbestemmingsplan is van maandag 1 augustus tot en met maandag 12 september 2022 te bekijken via www.tilburg.nl/ruimtelijkeplannen of in de Stadswinkel Centrum, Spoorlaan 181 (hoek Gasthuisring). Zonder afspraak kunt u in de Stadswinkel terecht op maandag, woensdag en vrijdag van 8 tot 18 uur en op dinsdag en donderdag van 8 tot 20 uur. Als u een toelichting wilt, dan kunt u een afspraak maken. Een afspraak maakt u via www.tilburg.nl of door te bellen naar 14 013 (lokaal tarief).

Tijdens de genoemde periode kunt u schriftelijk of mondeling uw zienswijze op het ontwerpbestemmingsplan indienen. Uw schriftelijke zienswijze kunt u richten aan de raad van de gemeente Tilburg, Postbus 90155, 5000 LH te Tilburg, onder vermelding van ”Zienswijze ontwerpbestemmingsplan Buitengebied De Zandleij 2012, 16e herz. (Recreatiepark Duinhoeve)”. Als u uw zienswijze mondeling wilt indienen, kunt u hiervoor een afspraak maken via telefoonnummer 013 542 92 88. Zienswijzen kunnen ook digitaal worden ingediend via www.tilburg.nl/ruimtelijkeplannen.

Vervolg procedure
Als de bovengenoemde periode voor zienswijzen voorbij is, neemt de raad een beslissing over het bestemmingsplan. Binnengekomen zienswijzen worden hierin meegenomen. Hebt u een zienswijze ingediend, dan ontvangt u persoonlijk bericht over het besluit van de raad.

Meer informatie
Hebt u vragen over het bestemmingsplan of de procedure, dan kunt u contact opnemen met Roxanne Bleijenberg – Platel, bereikbaar via 013 542 92 88 en via e-mail roxanne.bleijenberg@tilburg.nl.

 

Bijlage: toelichting procedure herziening bestemmingsplan
Een bestemmingsplan is een ruimtelijk plan van de gemeente waarin de regels staan over het gebruik van de grond, de aanwezige gebouwen en de bouwmogelijkheden. Het is juridisch bindend voor iedereen, dus ook de overheid. 
Het kan zijn dat er een bouwplan wordt ontwikkeld dat niet past in het huidige bestemmingsplan. De gemeente
kan in dat geval niet direct een omgevingsvergunning afgeven. Als de gemeente toch aan het bouwplan mee
wil werken, kan de gemeente het bestemmingsplan herzien. Hieronder een overzicht hoe dit in zijn werk gaat.

Procedure bestemmingsplan:
1. Het college van burgemeester en wethouders heeft ingestemd met het ontwerpbestemmingsplan.
2. Het collegebesluit over het ontwerpbestemmingsplan wordt gepubliceerd in de Staatscourant en in het (eveneens) alleen digitaal raadpleegbare Gemeenteblad, en het plan komt zes weken ter inzage te liggen. Tijdens deze periode kan iedereen zienswijzen (reacties) indienen.
3. De binnengekomen zienswijzen worden behandeld tijdens een informatiebijeenkomst van de gemeenteraad. Voor deze informatiebijeenkomst kunt u spreektijd aanvragen om bezwaren of opmerkingen toe te lichten. Als u een zienswijze hebt ingediend, wordt u persoonlijk geïnformeerd over de informatiebijeenkomst.
4. De gemeenteraad neemt een beslissing over het bestemmingsplan.
5. De vaststelling van het bestemmingsplan wordt gepubliceerd in de Staatscourant en in het Gemeenteblad. U kunt dit ook vinden op www.tilburg.nl/ruimtelijkeplannen. Degenen die zienswijzen hebben ingediend en belanghebbend zijn, kunnen hiertegen in beroep gaan bij de Raad van State. Als na zes weken niemand een beroep heeft ingediend of een voorlopige voorziening (schorsing) heeft aangevraagd, is het bestemmingsplan onherroepelijk (definitief).

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *