Ontwerpbestemmingsplan Buitengebied De Zandleij 2012

21e herziening (Houtsestraat 5)

Zienswijzen (reacties) indienen van maandag 1 augustus t/m maandag 12 september 2022

Er is een aanvraag ingediend voor herziening van het huidig bestemmingsplan voor de locatie Houtsestraat 5 en Houtsestraat 4 in Udenhout. In de aanvraag wordt verzocht het agrarisch  bouwvlak Houtsestraat 5 te wijzigen naar een woonbestemming. In samenhang daarmee is het nodig de woonbestemming Houtsestraat 4 van vorm te wijzigen. U vindt de ligging van het plangebied en de bedoelde situatie in de bijlage. 

Deze ontwikkeling past niet in het huidige bestemmingsplan Buitengebied De Zandleij 2012, 21e herziening (Houtsestraat 5). De gemeente wil in principe meewerken aan het initiatief en is een procedure gestart voor herziening van het bestemmingsplan. Als onderdeel van deze procedure, mag iedereen zienswijzen (reacties) indienen op het ontwerpbestemmingsplan. In de bijlage vindt u een toelichting op de procedure. 

Informatie direct omwonenden
De initiatiefnemer informeerde in november/december 2021 de directe omgeving via een bewonersbrief en/of een gesprek over het toekomstige plan. De omwonenden konden reageren via e-mail of een daartoe opgesteld formulier. De initiatiefnemer ontving van 6 omwonenden reactie. Een van de reacties leidde tot een kleine aanscherping van de toelichting op het ontwerpbestemmingsplan. U kunt een verslag van de omgevingsdialoog terugvinden bij het ontwerpbestemmingsplan.

Ontwerpbestemmingsplan
Het ontwerpbestemmingsplan is van maandag 1 augustus tot en met maandag 12 september 2022 te bekijken via www.tilburg.nl/ruimtelijkeplannen of in de Stadswinkel Centrum, Spoorlaan 181 (hoek Gasthuisring). Zonder afspraak kunt u in de Stadswinkel terecht op maandag, woensdag en vrijdag van 8 tot 18 uur en op dinsdag en donderdag van 8 tot 20 uur. Als u een toelichting wilt, dan kunt u een afspraak maken. Een afspraak maakt u via www.tilburg.nl of door te bellen naar 14 013 (lokaal tarief).

Zienswijze indienen
Tijdens de genoemde periode kunt u op drie verschillende manieren een zienswijze indienen (reageren) op het
ontwerpbestemmingsplan:
• Digitaal: via www.tilburg.nl/ruimtelijkeplannen
• Per brief: stuur deze naar de gemeenteraad van Tilburg, Postbus 90155, 5000 LH in Tilburg. Geef uw brief het onderwerp: Zienswijze ontwerpbestemmingsplan Buitengebied De Zandleij 2012, 21e herziening (Houtsestraat 5)
• Mondeling: maak hiervoor een afspraak via telefoonnummer +31 (0)6 2968 4154. Benoem hierbij dat u een zienswijze indient op het ontwerpbestemmingsplan Buitengebied De Zandleij 2012, 21e herziening (Houtsestraat 5)

Vervolg procedure
Als de periode voor zienswijzen voorbij is, neemt de raad een beslissing over het bestemmingsplan. Binnengekomen zienswijzen worden hierin meegenomen en mogelijk wordt het bestemmingsplan hierop aangepast. Hebt u een zienswijze ingediend, dan ontvangt u persoonlijk bericht over het besluit van de raad.

Meer informatie
Voor vragen over het bestemmingsplan of de procedure kunt u contact opnemen met Daniele Nas, bereikbaar via 06 29 68 41 54 en via mailadres daniele.nas@tilburg.nl.

 

Bijlage: toelichting procedure herziening bestemmingsplan
Een bestemmingsplan is een ruimtelijk plan van de gemeente waarin de regels staan over het gebruik van de grond, de aanwezige gebouwen en de bouwmogelijkheden. Het is juridisch bindend voor iedereen, dus ook voor de overheid.
Het kan zijn dat er een bouwplan wordt ontwikkeld dat niet past in het huidige bestemmingsplan. De gemeente kan in dat geval niet direct een omgevingsvergunning afgeven. Als de gemeente toch aan het bouwplan mee wil werken, kan de gemeente het bestemmingsplan herzien. Hieronder staat beschreven hoe dit in zijn werk gaat.

Procedure bestemmingsplan:
1. Het college van burgemeester en wethouders heeft ingestemd met het ontwerpbestemmingsplan.
2. Het collegebesluit over het ontwerpbestemmingsplan wordt gepubliceerd op www.officielebekendmakingen.nl. Het plan komt zes weken ter inzage te liggen. Tijdens deze periode
kan iedereen zienswijzen (reacties) indienen.
3. De binnengekomen zienswijzen worden behandeld tijdens een informatiebijeenkomst van de gemeenteraad. Voor deze informatiebijeenkomst kunt u spreektijd aanvragen om bezwaren of opmerkingen toe te lichten. Als u een zienswijze hebt ingediend, wordt u persoonlijk geïnformeerd over de informatiebijeenkomst.
4. De gemeenteraad neemt een beslissing over het bestemmingsplan. 
5. De vaststelling van het bestemmingsplan wordt gepubliceerd op www.officielebekendmakingen.nl. U kunt dit ook vinden op www.tilburg.nl/ruimtelijkeplannen. Degenen die zienswijzen hebben ingediend en belanghebbend zijn, kunnen hiertegen in beroep gaan bij de Raad van State. Als na zes weken niemand een beroep heeft ingediend of een voorlopige voorziening (schorsing) heeft aangevraagd, is het bestemmingsplan onherroepelijk (definitief).

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *