Berichten

Stand van zaken koersdocument Oostflank

Het koersdocument Oostflank beschrijft de toekomstvisie voor de ontwikkeling van de dorpen Berkel-Enschot, Biezenmortel, Haaren, Heukelom, Moergestel, Oisterwijk en Udenhout en het landelijke gebied hiertussen.
In dit gebied (de Oostflank genoemd) willen de gemeente Tilburg en de gemeente Oisterwijk in de periode tot 2040 het
landschap, de natuur en lokale economie versterken, de bereikbaarheid verbeteren en circa 5000 grotendeels betaalbare woningen bouwen.

Besluitvorming door de gemeenteraad
Op 11 maart jl. heeft de gemeenteraad van Tilburg het koersdocument Oostflank besproken. In
Oisterwijk gebeurde dat op 7 maart. De volgende afspraken zijn daarbij gemaakt:
• Beide gemeenten gaan de komende periode opnieuw in gesprek met onder andere Treeport,
ZLTO en de Duinboeren. De gesprekken worden begeleid door Pieter van Geel, oud- staatsecretaris,
oud-gedeputeerde van Noord-Brabant en oud-voorzitter Brabant Advies). Ook volgen
er nog gesprekken met de natuurorganisaties.
• Met Coöperatie Biezenmortel wordt nog gesproken over de economische paragraaf van het
koersdocument.
• In Oisterwijk zijn er ook nog gesprekken met diverse belanghebbenden.

Extra tijd is nodig
Om deze gesprekken te kunnen voeren én de uitkomsten zorgvuldig in het koersdocument te
kunnen verwerken, is extra tijd nodig. De vaststelling van het koersdocument Oostflank in beide
gemeenteraden wordt daarom één maand doorgeschoven. In Tilburg wordt waarschijnlijk op 1
juli besloten over het koersdocument en in Oisterwijk op 27 juni. Voorafgaand aan deze vergaderingen
zijn er mogelijk nog informatie-, inspraak- en debatsessies. Dat wordt de komende periode
duidelijk.

Alle informatie over het koersdocument is te vinden op www.tilburg.nl/oostflank
Nog vragen? Mail naar oostflank@tilburg.nl

Eerste bespreking toekomstvisie dorpen door gemeenteraad op 26 februari

Het koersdocument Oostflank beschrijft de toekomstvisie voor de ontwikkeling van de dorpen Berkel-Enschot, Biezenmortel, Haaren, Heukelom, Moergestel, Oisterwijk en Udenhout en het landelijke gebied hiertussen. In dit gebied (de Oostflank genoemd) willen beide gemeentes in de periode tot 2040 het landschap, de natuur en lokale economie versterken, de bereikbaarheid verbeteren en circa 5000 grotendeels betaalbare woningen bouwen. Ook zijn er plannen voor een gezamenlijk circulair centrum en een nieuw treinstation in Udenhout.

In de afgelopen maanden organiseerden gemeente Oisterwijk en gemeente Tilburg een uitgebreide participatieronde over de toekomstplannen van de dorpen en het buitengebied. De verschillende informatieavonden werden bezocht door meer dan 1000 bewoners. Op dinsdag 30 januari heeft het college het koersdocument vastgesteld. Nu is het woord aan de gemeenteraden van Tilburg en Oisterwijk om het document te bespreken en vast te stellen.

De bespreking van het koersdocument in de gemeenteraad van Tilburg verloopt in diverse stappen. Op maandag 26 februari is er om 19:00 uur een bijeenkomst waarin ruimte is voor insprekers om de raad over dit onderwerp toe te spreken. De raadsleden kunnen dan inhoudelijke en technische vragen stellen aan de insprekers, de opstellers en aan de wethouder. Als de gemeenteraad behoefte heeft aan een debat (dat is 26 februari duidelijk) dan is dit debat op maandagmiddag 4 maart (13.30 uur). Op maandag 11 maart neemt de raad een besluit over het koersdocument. Dan is ook duidelijk welke eventuele aanpassingen de raad nog nodig vindt. Dit wordt samengevoegd met de inbreng vanuit de Oisterwijkse gemeenteraad en vervolgens verwerkt in de stukken om uiteindelijk eind mei het koersdocument definitief vast te stellen in beide gemeentes.

U bent welkom om mee te luisteren vanaf de publieke tribune in het stadhuis. De vergaderingen zijn ook live te volgen (of terug te kijken) via https://tilburg.raadsinformatie.nl (Klik op Live). Aanmelden om in te spreken kan door een e-mail te sturen naar raadsgriffie@tilburg.nl. De bijbehorende agendastukken staan op https://tilburg.raadsinformatie.nl (selecteer rechts de vergaderdatum).

“Samen maken we de ruimte”

Infoavond Concept Koersdocument Oost Flank

En toen was ’t Plein te klein! De grote opkomst op de infoavond vorige week in Biezenmortel was al een voorteken dat het in Udenhout wel eens druk zou kunnen worden. En dat werd het. Veel mensen kwamen niet verder dan de bar (waar de koffie op was) en de garderobe. Er hadden zich een kleine 200 mensen aangemeld voor deze avond. Volgens een medewerker van ’t Plein waren er wel 400-450 personen aanwezig.

Wilma de Jong, voorzitter van de Dorpsraad, gaf aan erg blij te zijn met de overweldigende opkomst. “Het kenschetst de betrokkenheid van de inwoners bij het dorp”. Zij riep allen op een mening te geven over het Koersdocument, zowel aan de Gemeente als aan de Dorpsraad. Ook over punten, die positief ontvangen worden, zodat Gemeente en Dorpsraad weten waar draagvlak is en waar niet.

De Gemeente was sterk vertegenwoordigd op deze avond. Alieke Blom (Gebiedsontwikkeling) en Martijn Kanters (Stads ontwikkeling) gaven uitleg over de plannen binnen het Koersdocument. Er waren maar liefst drie wethouders aanwezig: Maarten van Asten als Dorpswethouder. Rik Grashoff ( Klimaat, Groen, Openbare ruimte en Mobiliteit) en Bas van der Pol ( Stedelijke ontwikkeling en Economie) als verantwoordelijken voor het Koersdocument.

Rik Grashoff en Bas van der Pol vormden samen met Dorpsraadleden Frank Leuverink ( Verkeer en Veiligheid) en Jan Geurts (Ruimtelijke ontwikkeling en Milieu) een panel, dat vragen kon beantwoorden uit de zaal aan de hand van drie stellingen. Ook Danny Walraven van Adviesbureau Goudappel nam aan het panel deel. Bureau Goudappel heeft onderzoek gedaan naar de mobiliteit in het dorp.

Stelling 1 ging over de hoge verkeersdruk. Alle aanwezigen waren het er mee eens dat de grote verkeersdrukte in het dorpshart niet past bij het gewenste dorpskarakter en veiligheid van ons dorp. De verkeersdrukte was dan ook een hot item tijdens de bijeenkomst. Volgens onderzoek van Goudappel is het verkeer in ons dorp niet zozeer doorgaand verkeer, maar vooral lokaal verkeer. Eigen aanpassing van ons autogebruik zou de druk al erg verminderen (ter illustratie: tijdens de infoavond was het parkeerterrein bij ’t Plein overvol. Tot in de wijde omtrek was geen parkeerplaats meer te vinden). Een treinstation in Udenhout, die op twee locaties gesitueerd kan worden, zou volgens het Koersdocument de druk op het verkeer ook moeten verminderen. Bezorgdheid was er bij Frank Leuverink over de mogelijk aanzuigende werking van een treinstation. Om dit te voorkomen zou de Koningslaan vanuit Berkel Ensschot langs het spoor doorgetrokken moeten worden. Om het dorpshart te ontlasten zou er intensiever gebruik gemaakt moeten worden van de weg langs de Mortel. Omwonenden gaven duidelijk aan hier niet blij mee te zijn.

Stelling 2 betrof de volgorde van te ondernemen acties. Op de vraag uit de zaal of prioriteit gegeven kan worden aan woningbouw, met name voor jonge dorpsgenoten, gaf Rik Grashoff aan dat meerdere maatregelen gelijk op zullen moeten lopen. Alleen woningen bouwen zonder goede infrastructuur gaat niet werken, maar wanneer eerst aan alle randvoorwaarden voldaan moet worden, gaat de woningbouw te lang duren. Toch zou Jan Geurts graag zien dat er enige volgorde terug te vinden zou zijn in het Koersdocument.

Stelling 3 ging over de ruimte voor passende bedrijvigheid in het (buiten) gebied. Uit de zaal kwam de reactie dat “de agrarische sector de nek om wordt gedraaid”. Rik Grashoff gaf te kennen dat het stikstof probleem opgelost moet worden en dat er meer toegewerkt moet worden naar natuurinclusieve landbouw. Een plaatselijke boomkweker gaf aan dat de boomkwekers samen met de Gemeente de nieuwe plannen zouden willen ontwikkelen. Volgens Bas van der Pol moet in het Koersdocument meer oog zijn voor toekomst op economisch gebied voor winkeliers, bedrijven op het bedrijventerrein en het buitengebied, in verbinding met de natuuropgave.

Wethouder van Asten sloot de bijeenkomst af met dank aan alle aanwezigen. Hij gaf aan het goed te vinden dat enkele aspecten in het Koersdocument nog “aangepunt gaan worden”. De onafhankelijk dagvoorzitter, die tijdens de bijeenkomst soms de “angel uit de discussie haalde” nodigde alle aanwezigen uit om met persoonlijke vragen naar de info markt te gaan, waar panelleden aanwezig zouden zijn om vragen te beantwoorden. Daar werd ruim gebruik van gemaakt.

Op 16 november komen de gemeenteraden van Tilburg en Oisterwijk bij elkaar om te praten over het Koersdocument. Tot 10 november zijn reacties en meningen van harte welkom. Eind februari 2024 hopen de gemeenten het Koersdocument definitief te kunnen maken om te komen tot een integraal toekomstperspectief tot 2040 voor de dorpen en landschappen van de Oostflank.

Tekst: Nelleke Sträter, de Wegwijzer.
Foto’s: Henny Schilders , de Wegwijzer.

Wisselende commentaren op “Koersdocument Oostflank”

25 Oktober: Een volle zaal Biezenmortelnaren luistert en kijkt naar de ideeën die zijn ontwikkeld voor de toekomst van hun dorp. Die ideeën zijn verwoord in het “Koersdocument Oostflank”. Binnenkort komen ook Udenhout en Berkel-Enschot aan de beurt om hun visie te geven op dit document. In Biezenmortel reageerde men op deze 25e al massaal. In grote lijnen gaat het om drie thema’s: woningbouw; mobiliteit en buitengebied.

Optisch gezien wordt woningbouw misschien wel het meest ingrijpende thema in Biezenmortel.
Er komen tot 2040 600 nieuwbouwwoningen aan weerskanten van de Capucijnenstraat en er komt een transformatie van het voormalige klooster. Het aantal inwoners stijgt daarmee van ongeveer 1400 tot ongeveer 2800. Daarmee wordt Biezenmortel, zowel relatief als absoluut, de grootste stijger van de dorpen van de gemeente Tilburg.
Toch verontrust dat de Biezenmortelnaren niet echt. De meeste aanwezigen vinden het goed dat er zo ook meer toekomstmogelijkheden komen voor de eigen woningzoekers, de school, de verenigingen, de winkelvoorzieningen en het bedrijfsleven. Er wordt wel zorg uitgesproken over het behoud van de eigen cultuur als er zó snel zó veel nieuwe inwoners bij komen.
Veel aanwezigen staan stil bij andere consequenties van deze verdubbeling; consequenties die vooral te maken hebben met het tweede thema van de avond; mobiliteit.

Zo zijn er vragen bij het autoluw maken van de Capucijnenstraat, terwijl in de toekomst toch veel meer mensen met deze straat te maken zullen krijgen. Er wordt ook gepleit voor een betere verbinding, zowel met de fiets als per auto, met Oisterwijk, waarbij de N65 zo weinig mogelijk hinderlijk zou moeten zijn.
Als een groot pijnpunt worden de busverbindingen ervaren, vooral Noord – Zuid. M.n. voor scholieren, studenten en ouderen is een goede mobiliteit cruciaal en daarbij moet nu al goed voorgesorteerd worden op de komst van het treinstation in Udenhout. In relatie op deze wensen is de reactie van de aanwezige wethouder niet erg hoopgevend.

Bij het derde thema; buitengebied, komen de meeste emoties los. Van de huidige 3500 ha. landbouwgebied in de Oostflank, zouden er 500 ha. (1/7 deel) nieuw natuurgebied moeten worden; m.n. rond de Leemkuilen. Een ander deel van de huidige landbouwgronden krijgt in de toekomst te maken met meer restricties dan nu het geval is. De zaal geeft nogal wat kritiek op deze visie van het Koersdocument. Daarmee staat men schouder-aan-schouder met de “Coöperatie Biezenmortel”, die als gesprekspartner overigens wel betrokken was bij de totstandkoming van het document. Opmerkingen die konden worden genoteerd, waren o.a.: – Er heeft al een enorme transitie plaatsgevonden; – Er zijn in het gebied geen mega-bedrijven; – Er is al een robuuste aanwezigheid van “natuur”, nòg meer leidt tot onrendabele bedrijven; – De landbouwgronden hebben, mede door de bijzondere samenstelling van de grond, een hoge economische waarde; – Veel hier florerende teelten (bijv. in tuinderijen; grassen, bomen en heesters) vergen een specifieke hoge mate van kennis en kunnen niet ongestraft naar andere gronden worden overgebracht; – Als Biezenmortel een belangrijk deel van haar bedrijven verliest, heeft dat grote negatieve consequenties voor de binding in het dorp (de bedrijven ondersteunen het verenigingsleven immers in hoge mate).

Zoals vaak met dit soort informatie-bijeenkomsten, werd het ”ei van Columbus” nog niet gelegd en zeker niet gevonden. Maar… iedereen kan nog op het “Koersdocument Oostflank” reageren. Dat moet dan wel vóór 10 november a.s. gebeuren bij de Gemeente Tilburg. U kunt mailen naar: oostflank@tilburg.nl Voor een reactieformulier kunt u kijken op: www.tilburg.nl/oostflank

tekst: Jan de Kort; De Wegwijzer
foto’s: Henny Schilders; De Wegwijzer

Kom naar de informatiemarkt over de gebiedsontwikkeling ‘Oostflank’

Op woensdag 7 december vindt een informatiemarkt over de gebiedsontwikkeling ‘Oostflank’ plaats. De gemeente Tilburg en de gemeente Oisterwijk gaan samen het gebied ten oosten van Tilburg ontwikkelen. Het gaat om het gebied tussen Berkel-Enschot, Udenhout, Biezenmortel, Haaren, Oisterwijk en Moergestel; de ‘Oostflank’.
In de Oostflank ontwikkelen de gemeenten het landschap, de mobiliteit, woningen en de economie. Er komen nieuwe woningen, nieuwe locaties voor werkterreinen, de natuur moet meer ruimte krijgen en het landschap wordt verbeterd. Ook gaan we samen met de boeren en boomkwekers op zoek naar nieuwe natuur-inclusieve manieren van landbouw. De ideeën voor deze ontwikkeling
worden vastgelegd in een Koersdocument.
Geïnteresseerden kunnen met de gemeente Tilburg en Oisterwijk en adviseurs in gesprek over de diverse thema’s en het Koersdocument. Ook is er de gelegenheid om uw ideeën kenbaar te maken.
U bent van harte welkom van 15.00 – 21.00 uur op ’t Plein in Udenhout, Tongerloplein 1.
U kunt binnenlopen op een moment dat u schikt.
Meer informatie over de ontwikkeling is te vinden via tilburg.nl/oostflank