Ontwerpbestemmingsplan Buitengebied De Zandleij

Zienswijzen indienen van maandag 12 juli tot en met maandag 23 augustus 2021

De bewoners van de Schoorstraat 59 in Udenhout hebben in 2019 een aanvraag ingediend voor herbestemming van de locatie. Op dit moment is hier een intensieve veehouderij. De oude stallen worden op twee na gesloopt. Eén van de te behouden stallen zal worden gebruikt voor de opslag van statische goederen (zoals een auto, caravan of boot). In deze stal bevinden zich ook twee vakantieappartementen. Deze blijven. Het plan is verder dat er twee nieuwe woningen komen, waarvan één bedrijfswoning ten behoeve van het bedrijf dat de opslag van goederen gaat exploiteren. De huidige, agrarische bedrijfswoning wordt een gewone woning. Dit alles past niet in het huidige bestemmingsplan Buitengebied De Zandleij 2012. De gemeente wil meewerken aan het initiatief en is een procedure gestart voor herziening van het bestemmingsplan. Als onderdeel van deze procedure, mag iedereen zienswijzen (reacties) indienen op het ontwerpbestemmingsplan.

Informatie direct omwonenden
In 2019 hebben de bewoners van Schoorstraat 59 tijdens een bewonersavond de omwonenden geïnformeerd over de plannen. De vragen die tijdens deze avond zijn gesteld, hebben niet geleid tot aanpassing van het plan. Door omstandigheden heeft de uitwerking van de plannen een tijd stilgelegen, maar er was geen aanleiding om
nogmaals een bewonersavond te organiseren.

Ontwerpbestemmingsplan
Het ontwerpbestemmingsplan is van maandag 12 juli tot en met maandag 23 augustus 2021 te bekijken via www.tilburg.nl/ruimtelijkeplannen of in de Stadswinkel Centrum, Spoorlaan 181 (hoek Gasthuisring). Zonder afspraak kunt u in de Stadswinkel terecht op maandag, woensdag en vrijdag van 8 tot 18 uur en op dinsdag en
donderdag van 8 tot 20 uur. Als u een toelichting wilt, dan kunt u een afspraak maken. Een afspraak maakt u via www.tilburg.nl of door te bellen naar 14 013 (lokaal tarief).

Zienswijzen indienen
Tijdens de genoemde periode kunt u schriftelijk of mondeling uw zienswijze op het ontwerpbestemmingsplan indienen. Uw schriftelijke zienswijze kunt u richten aan de raad van de gemeente Tilburg, Postbus 90155, 5000 LH te Tilburg, onder vermelding van ´Zienswijze ontwerpbestemmingsplan Buitengebied De Zandleij 2012, 11e
herziening (Schoorstraat 59)’. Als u uw zienswijze mondeling wilt indienen, kunt u hiervoor een afspraak maken via telefoonnummer 013 542 80 37. Zienswijzen kunnen ook digitaal worden ingediend via www.tilburg.nl/ruimtelijkeplannen.

Vervolg procedure
Als de bovengenoemde periode voor zienswijzen voorbij is, neemt de raad een beslissing over het bestemmingsplan. Binnengekomen zienswijzen worden hierin meegenomen. Hebt u een zienswijze ingediend, dan ontvangt u persoonlijk bericht over het besluit van de raad.

Meer informatie
Hebt u vragen over het bestemmingsplan of de procedure, dan kunt u contact opnemen met Gijs Bakkers. Hij is bereikbaar op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag op telefoonnummer 013 542 80 37 en per e-mail via gijs.bakkers@tilburg.nl.

Toelichting procedure herziening bestemmingsplan
Een bestemmingsplan is een ruimtelijk plan van de gemeente waarin de regels staan over het gebruik van de grond, de aanwezige gebouwen en de bouwmogelijkheden. Het is juridisch bindend voor iedereen, dus ook de overheid.

Het kan zijn dat er een bouwplan wordt ontwikkeld dat niet past in het huidige bestemmingsplan. De gemeente kan in dat geval niet direct een omgevingsvergunning afgeven. Als de gemeente toch aan het bouwplan mee wil werken, kan de gemeente het bestemmingsplan herzien. Hieronder een overzicht hoe dit in zijn werk gaat.

Procedure bestemmingsplan:
1. Het college van burgemeester en wethouders heeft ingestemd met het ontwerpbestemmingsplan.
2. Het collegebesluit over het ontwerpbestemmingsplan wordt gepubliceerd in de Staatscourant en in het (eveneens) alleen digitaal raadpleegbare Gemeenteblad, en het plan komt zes weken ter inzage te liggen. Tijdens deze periode kan iedereen zienswijzen (reacties) indienen.
3. De binnengekomen zienswijzen worden behandeld tijdens een informatiebijeenkomst van de
gemeenteraad. Voor deze informatiebijeenkomst kunt u spreektijd aanvragen om bezwaren of
opmerkingen toe te lichten. Als u een zienswijze hebt ingediend, wordt u persoonlijk geïnformeerd over
de informatiebijeenkomst.
4. De gemeenteraad neemt een beslissing over het bestemmingsplan.
5. De vaststelling van het bestemmingsplan wordt gepubliceerd in de Staatscourant en in het Gemeenteblad. U kunt dit ook vinden op www.tilburg.nl/ruimtelijkeplannen. Degenen die zienswijzen hebben ingediend en belanghebbend zijn, kunnen hiertegen in beroep gaan bij de Raad van State. Als na
zes weken niemand een beroep heeft ingediend of een voorlopige voorziening (schorsing) heeft aangevraagd, is het bestemmingsplan onherroepelijk (definitief).

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *