Berichten

Straatwerkzaamheden Helmkruid

Van 16-10-2023 7:00 tot 16-10-2023 16:00 uur zullen er wegwerkzaamheden zijn.

Werkzaamheden Sportlaan

Van 1 mei tot 15 mei zijn er werkzaamheden in en rondom de Sportlaan met mogelijke hinder en omleidingsroutes.

Ontwerpbestemmingsplan Buitengebied De Zandleij 2012

21e herziening (Houtsestraat 5)

Zienswijzen (reacties) indienen van maandag 1 augustus t/m maandag 12 september 2022

Er is een aanvraag ingediend voor herziening van het huidig bestemmingsplan voor de locatie Houtsestraat 5 en Houtsestraat 4 in Udenhout. In de aanvraag wordt verzocht het agrarisch  bouwvlak Houtsestraat 5 te wijzigen naar een woonbestemming. In samenhang daarmee is het nodig de woonbestemming Houtsestraat 4 van vorm te wijzigen. U vindt de ligging van het plangebied en de bedoelde situatie in de bijlage. 

Deze ontwikkeling past niet in het huidige bestemmingsplan Buitengebied De Zandleij 2012, 21e herziening (Houtsestraat 5). De gemeente wil in principe meewerken aan het initiatief en is een procedure gestart voor herziening van het bestemmingsplan. Als onderdeel van deze procedure, mag iedereen zienswijzen (reacties) indienen op het ontwerpbestemmingsplan. In de bijlage vindt u een toelichting op de procedure. 

Informatie direct omwonenden
De initiatiefnemer informeerde in november/december 2021 de directe omgeving via een bewonersbrief en/of een gesprek over het toekomstige plan. De omwonenden konden reageren via e-mail of een daartoe opgesteld formulier. De initiatiefnemer ontving van 6 omwonenden reactie. Een van de reacties leidde tot een kleine aanscherping van de toelichting op het ontwerpbestemmingsplan. U kunt een verslag van de omgevingsdialoog terugvinden bij het ontwerpbestemmingsplan.

Ontwerpbestemmingsplan
Het ontwerpbestemmingsplan is van maandag 1 augustus tot en met maandag 12 september 2022 te bekijken via www.tilburg.nl/ruimtelijkeplannen of in de Stadswinkel Centrum, Spoorlaan 181 (hoek Gasthuisring). Zonder afspraak kunt u in de Stadswinkel terecht op maandag, woensdag en vrijdag van 8 tot 18 uur en op dinsdag en donderdag van 8 tot 20 uur. Als u een toelichting wilt, dan kunt u een afspraak maken. Een afspraak maakt u via www.tilburg.nl of door te bellen naar 14 013 (lokaal tarief).

Zienswijze indienen
Tijdens de genoemde periode kunt u op drie verschillende manieren een zienswijze indienen (reageren) op het
ontwerpbestemmingsplan:
• Digitaal: via www.tilburg.nl/ruimtelijkeplannen
• Per brief: stuur deze naar de gemeenteraad van Tilburg, Postbus 90155, 5000 LH in Tilburg. Geef uw brief het onderwerp: Zienswijze ontwerpbestemmingsplan Buitengebied De Zandleij 2012, 21e herziening (Houtsestraat 5)
• Mondeling: maak hiervoor een afspraak via telefoonnummer +31 (0)6 2968 4154. Benoem hierbij dat u een zienswijze indient op het ontwerpbestemmingsplan Buitengebied De Zandleij 2012, 21e herziening (Houtsestraat 5)

Vervolg procedure
Als de periode voor zienswijzen voorbij is, neemt de raad een beslissing over het bestemmingsplan. Binnengekomen zienswijzen worden hierin meegenomen en mogelijk wordt het bestemmingsplan hierop aangepast. Hebt u een zienswijze ingediend, dan ontvangt u persoonlijk bericht over het besluit van de raad.

Meer informatie
Voor vragen over het bestemmingsplan of de procedure kunt u contact opnemen met Daniele Nas, bereikbaar via 06 29 68 41 54 en via mailadres daniele.nas@tilburg.nl.

 

Bijlage: toelichting procedure herziening bestemmingsplan
Een bestemmingsplan is een ruimtelijk plan van de gemeente waarin de regels staan over het gebruik van de grond, de aanwezige gebouwen en de bouwmogelijkheden. Het is juridisch bindend voor iedereen, dus ook voor de overheid.
Het kan zijn dat er een bouwplan wordt ontwikkeld dat niet past in het huidige bestemmingsplan. De gemeente kan in dat geval niet direct een omgevingsvergunning afgeven. Als de gemeente toch aan het bouwplan mee wil werken, kan de gemeente het bestemmingsplan herzien. Hieronder staat beschreven hoe dit in zijn werk gaat.

Procedure bestemmingsplan:
1. Het college van burgemeester en wethouders heeft ingestemd met het ontwerpbestemmingsplan.
2. Het collegebesluit over het ontwerpbestemmingsplan wordt gepubliceerd op www.officielebekendmakingen.nl. Het plan komt zes weken ter inzage te liggen. Tijdens deze periode
kan iedereen zienswijzen (reacties) indienen.
3. De binnengekomen zienswijzen worden behandeld tijdens een informatiebijeenkomst van de gemeenteraad. Voor deze informatiebijeenkomst kunt u spreektijd aanvragen om bezwaren of opmerkingen toe te lichten. Als u een zienswijze hebt ingediend, wordt u persoonlijk geïnformeerd over de informatiebijeenkomst.
4. De gemeenteraad neemt een beslissing over het bestemmingsplan. 
5. De vaststelling van het bestemmingsplan wordt gepubliceerd op www.officielebekendmakingen.nl. U kunt dit ook vinden op www.tilburg.nl/ruimtelijkeplannen. Degenen die zienswijzen hebben ingediend en belanghebbend zijn, kunnen hiertegen in beroep gaan bij de Raad van State. Als na zes weken niemand een beroep heeft ingediend of een voorlopige voorziening (schorsing) heeft aangevraagd, is het bestemmingsplan onherroepelijk (definitief).

Ontwerpbestemmingsplan Buitengebied De Zandleij 2012

16e herz. (Recreatiepark Duinhoeve)
Zienswijzen indienen van maandag 1 augustus tot en met maandag 12 september 2022

Zienswijzen indienen van maandag 1 augustus tot en met maandag 12 september 2022 Sinds 25 april 2013 ligt er bij de gemeente een aanvraag herziening bestemmingsplan voor uitbreiding en herstructurering van Recreatiepark Duinhoeve. Nadat het bestemmingsplan Buitengebied De Zandleij 2012, 1e herziening (Camping Duinhoeve) bij uitspraak van 18 december 2019 werd vernietigd door de Raad van State, moet de gemeente een nieuw besluit nemen op de aanvraag. Inmiddels is er een nieuw ontwerpbestemmingsplan opgesteld waarin de gebreken van het vorige bestemmingsplan zijn hersteld. Als onderdeel van deze nieuwe procedure mag iedereen zienswijzen (reacties) indienen op het ontwerpbestemmingsplan. In de bijlage vindt u een toelichting op de procedure.

Informatie direct omwonenden
Op 29 april 2021 heeft Recreatiepark Duinhoeve een digitale informatieavond gehouden via Microsoft Teams. Dat was het gevolg van de op dat moment geldende landelijke coronarichtlijnen. Van de elf genodigden waren er vijf present tijdens de avond. Vijf andere genodigden hebben zich afgemeld en met horecagelegenheid Bosch en Duin heeft een afzonderlijk gesprek plaatsgevonden. Tijdens de informatieavond heeft Recreatiepark Duinhoeve een toelichting gegeven op de aard en het doel van het bestemmingsplan. Tevens is de gelegenheid gegeven tot het stellen van vragen en het maken van opmerkingen. De vragen van aanwezigen waren o.a. gericht op de gebreken van het vorige bestemmingsplan en hoe die zijn hersteld. Ook werden er vragen gesteld over de eventuele speelnatuur, de calamiteitenpoort, stikstof en diverse andere onderwerpen. Een verslag van de omgevingsdialoog is te vinden  als bijlage bij de toelichting van het ontwerpbestemmingsplan.

Ontwerpbestemmingsplan
Het ontwerpbestemmingsplan is van maandag 1 augustus tot en met maandag 12 september 2022 te bekijken via www.tilburg.nl/ruimtelijkeplannen of in de Stadswinkel Centrum, Spoorlaan 181 (hoek Gasthuisring). Zonder afspraak kunt u in de Stadswinkel terecht op maandag, woensdag en vrijdag van 8 tot 18 uur en op dinsdag en donderdag van 8 tot 20 uur. Als u een toelichting wilt, dan kunt u een afspraak maken. Een afspraak maakt u via www.tilburg.nl of door te bellen naar 14 013 (lokaal tarief).

Tijdens de genoemde periode kunt u schriftelijk of mondeling uw zienswijze op het ontwerpbestemmingsplan indienen. Uw schriftelijke zienswijze kunt u richten aan de raad van de gemeente Tilburg, Postbus 90155, 5000 LH te Tilburg, onder vermelding van ”Zienswijze ontwerpbestemmingsplan Buitengebied De Zandleij 2012, 16e herz. (Recreatiepark Duinhoeve)”. Als u uw zienswijze mondeling wilt indienen, kunt u hiervoor een afspraak maken via telefoonnummer 013 542 92 88. Zienswijzen kunnen ook digitaal worden ingediend via www.tilburg.nl/ruimtelijkeplannen.

Vervolg procedure
Als de bovengenoemde periode voor zienswijzen voorbij is, neemt de raad een beslissing over het bestemmingsplan. Binnengekomen zienswijzen worden hierin meegenomen. Hebt u een zienswijze ingediend, dan ontvangt u persoonlijk bericht over het besluit van de raad.

Meer informatie
Hebt u vragen over het bestemmingsplan of de procedure, dan kunt u contact opnemen met Roxanne Bleijenberg – Platel, bereikbaar via 013 542 92 88 en via e-mail roxanne.bleijenberg@tilburg.nl.

 

Bijlage: toelichting procedure herziening bestemmingsplan
Een bestemmingsplan is een ruimtelijk plan van de gemeente waarin de regels staan over het gebruik van de grond, de aanwezige gebouwen en de bouwmogelijkheden. Het is juridisch bindend voor iedereen, dus ook de overheid. 
Het kan zijn dat er een bouwplan wordt ontwikkeld dat niet past in het huidige bestemmingsplan. De gemeente
kan in dat geval niet direct een omgevingsvergunning afgeven. Als de gemeente toch aan het bouwplan mee
wil werken, kan de gemeente het bestemmingsplan herzien. Hieronder een overzicht hoe dit in zijn werk gaat.

Procedure bestemmingsplan:
1. Het college van burgemeester en wethouders heeft ingestemd met het ontwerpbestemmingsplan.
2. Het collegebesluit over het ontwerpbestemmingsplan wordt gepubliceerd in de Staatscourant en in het (eveneens) alleen digitaal raadpleegbare Gemeenteblad, en het plan komt zes weken ter inzage te liggen. Tijdens deze periode kan iedereen zienswijzen (reacties) indienen.
3. De binnengekomen zienswijzen worden behandeld tijdens een informatiebijeenkomst van de gemeenteraad. Voor deze informatiebijeenkomst kunt u spreektijd aanvragen om bezwaren of opmerkingen toe te lichten. Als u een zienswijze hebt ingediend, wordt u persoonlijk geïnformeerd over de informatiebijeenkomst.
4. De gemeenteraad neemt een beslissing over het bestemmingsplan.
5. De vaststelling van het bestemmingsplan wordt gepubliceerd in de Staatscourant en in het Gemeenteblad. U kunt dit ook vinden op www.tilburg.nl/ruimtelijkeplannen. Degenen die zienswijzen hebben ingediend en belanghebbend zijn, kunnen hiertegen in beroep gaan bij de Raad van State. Als na zes weken niemand een beroep heeft ingediend of een voorlopige voorziening (schorsing) heeft aangevraagd, is het bestemmingsplan onherroepelijk (definitief).

Wat hebben de verschillende politieke partijen voor plannen met Udenhout en Biezenmortel ?

De redactie van de Wegwijzer heeft alle deelnemende partijen aan de gemeenteraadsverkiezingen van Tilburg de volgende vraag gesteld:
“Noem één concreet punt wat uw partij de komende vier jaar wil realiseren wat bijdraagt aan het karakter, de voorzieningen en de leefbaarheid van Udenhout en Biezenmortel.”
Dertien van de veertien partijen reageerden op ons verzoek. Hun antwoorden, die zij in maximaal 50 woorden konden geven, vindt u hieronder op volgorde van de verkiezingslijst.

Lijst Smolders Tilburg (LST)
Hans Smolders wil het dorpse karakter bewaken als wijkwethouder. Als er problemen zijn zal hij er snel zijn voor de inwoners van onze dorpen en problemen snel en goed oplossen. Als wijkwethouder waak ik over uw dorp over o.a. verkeersveiligheid, jeugdoverlast, woningtekort, bereikbaarheid OV, ouderenzorg en de algehele veiligheid.

D66
Afgelopen jaren ondervinden Udenhout en Biezenmortel steeds meer verkeersoverlast. D66 Tilburg wil samen met de dorpsraad, actiegroep ‘Udenhout gaat voor nul’ en met andere belangstellende een verkeersagenda ontwikkelen voor de korte, middellange en lange termijn. Zo kunnen we samen de leefbaarheid en verkeersveiligheid in Udenhout en Biezenmortel verbeteren.

GROENLINKS
GroenLinks wil werken aan een verkeersveilig en leefbaar Udenhout en Biezenmortel. We brengen de snelheid in beide dorpen terug naar 30 kilometer en investeren in goede fietsverbindingen met passende verlichting. GroenLinks blijft de lobby inzetten voor meer en betere busverbindingen en een toekomstig treinstation in Udenhout.

VVD
Samen sterk voor Udenhout Wij willen inzetten op betaalbare woningen, zodat starters die na hun studie terug willen komen naar Udenhout dit kunnen. Maar ook juist voldoende beschikbare woningen creëren voor de oudere bewoners van Udenhout, zodat ze prettig kunnen blijven wonen. Het bewaken van de dorpse cultuur is daarbij het allerbelangrijkste.

SP (Socialistische Partij)
De SP wil voor Udenhout en Biezenmortel voldoende betaalbare woningen zowel koop als huur. Zodat onder andere starters op de  woningmarkt kunnen blijven wonen in hun dorp, als ze dat willen en dat de dorpen bruisend blijven, doordat er zowel voor jong als oud  voldoende betaalbare woningen zijn.

CDA
CDA Tilburg maakt zich sterk om het zwembad in Udenhout te behouden. Sporten is gezond en zorgt voor ontspanning. Zwembad De Groene Wellen in Udenhout draagt hier duidelijk aan bij én ook aan het karakter, voorzieningen en de leefbaarheid van Udenhout en Biezenmortel (en overige inwoners van Tilburg).

Partij van de Arbeid (P.v.d.A.)
De PvdA Tilburg wil de komende vier jaar elk jaar 2500 woningen bouwen, verspreid over de stad en de dorpen. Bij deze bouwprojecten moet 40% sociale huur en 40% betaalbare koopwoning zijn. Het is belangrijk dat er voldoende betaalbare huizen komen in de dorpen zodat onze dorpsbewoners in het dorp kunnen blijven wonen.

50PLUS
In het 50PLUS verkiezingsprogramma staat dat wij pleiten voor een grote ontmoetingsruimte voor jong en oud in Udenhout en vernieuwing van de Vorselaer als kloppend hart in Biezenmortel. Ruimte voor ontmoeten, thuishaven verenigingen, activiteiten en samenzijn. Als U wilt dat dit gerealiseerd wordt stem 50PLUS nummer 2, stem Frans Vriens.

LOKAAL TILBURG
Bewoners van Udenhout maken zich zorgen over de mogelijke sluiting van de Groene Wellen, het buitenzwembad dat heel populair is. De exploitatie is in particuliere handen. Wij willen net als de inwoners en de dorpsraad dat het zwembad openblijft, want iedereen moet in de buurt kunnen sporten en bewegen.

Voor Tilburg
Geen reactie gekregen.

 

Forum voor Democratie
Forum voor Democratie wil in Udenhout en Biezenmortel de verkeersveiligheid verbeteren. De inwoners hebben verschillende verzoeken ingediend bij de gemeente voor de bouw van zebrapaden, stoplichten of stopstrepen, maar tot op heden is hier geen gehoor aan gegeven. Onvoorstelbaar dat de gemeente Tilburg dit soort verzoeken links laten liggen.

Partij voor de Dieren
De Partij voor de Dieren zet zich in voor schone lucht. Voor mijn werk fiets ik van Tilburg via Udenhout naar Biezenmortel. Heel gezond maar  ik fiets langs zoveel vee-industrie… Ik vraag me af hoeveel vieze lucht ik en de inwoners van Biezenmortel en Udenhout dan inadem. Wij willen schone lucht!

Hart voor Vrijheid
Hart voor Vrijheid wil de landschappelijke waarde en leefomgeving van Udenhout en Biezenmortel waarborgen door het natuur en infrastructuuronderhoud op ecologische wijze in samenwerking met de inwoners en de agrarische sector te doen. De aandacht ligt hierbij op het belang van de bewoners en de omliggende natuur.

Ons Tilburg
Met een Udenhoutse lijsttrekker weten we hoe moeilijk het is voor kinderen van dorpsbewoners om dichtbij hun ouders en vrienden in hun  dorp te blijven wonen. Ons Tilburg kiest voor samen. Jong en oud moeten plezierig kunnen blijven wonen in hun dorp. Wij bouwen daarom meer huizen in de dorpen.

Op 16 maart 2022 zijn de gemeenteraadsverkiezingen. Om drukte te voorkomen kunt u ook al op 14 & 15 maart stemmen bij Het Raadhuis. Vergeet uw stempas en legitimatiebewijs niet mee te nemen.
Stemlokalen 16 maart Udenhout: Raadhuis, ’t Plein, Kruisgebouw, Sporthal De Roomley
Stemlokaal 16 maart Biezenmortel: De Vorselaer

Aanleg natuur en geboortebomen Houtsestraat-Moleneind

Ontwerp gereed
De gemeente Tilburg realiseert in het landschapspark Pauwels nieuwe natuur. Eén van de plaatsen waar nieuwe natuur komt zijn enkele percelen rond de Pauwelshoeve aan de Moleneind – Houtsestraat. Op deze percelen worden poelen aangelegd, komen bomenlanen en struiken en worden de komende 10 jaar geboortebomen geplant. Als aangrenzend bewoner en/of grondeigenaar sturen we u deze brief.

Werkzaamheden
De aanleg van de poelen in dit gebied is onderdeel van een nieuwe ecologische verbindingszone tussen De Brand en Huis ter Heide. Met de aanleg van beplanting rond deze poelen en op de overige percelen wil de gemeente de oude vorm het landschap verder terugbrengen. Binnen deze  structuren ontstaat ruimte voor de aanplant van geboortebomen. Deze bomen worden verspreid over een periode van 10 jaar aangeplant.

Het ontwerp voor het gebied is gereed. Voor het ontwerp klik hier. Indien u hier nog vragen of opmerkingen op heeft, horen wij dat graag. U kunt contact opnemen via de gegevens onderaan deze brief.

Planning
De aanleg van de poelen is reeds uitgevoerd. In het voorjaar van 2022 worden weer 70 geboortebomen aangeplant. De aanleg van het overige groen vindt plaats in het najaar van 2022. 

Meer informatie
Heeft u nog vragen, dan kunt u contact opnemen met Marc Houter van de gemeente. Hij is bereikbaar via telefoonnummer 065 337 06 57 en per e-mail marc.houter@tilburg.nl.

Nieuwe inrichting Sportlaan en omgeving

Stand van zaken
Zoals u mogelijk al vanuit de klankbordgroep heeft gehoord, is er vertraging ontstaan in het project Sportlaan en omgeving. Eerder heeft de  gemeente gecommuniceerd dat de werkzaamheden in het tweede kwartaal van 2022 starten. Die planning is door diverse oorzaken niet haalbaar. Op dit moment is het helaas ook niet mogelijk om u al te informeren over een nieuwe startdatum. De verwachting is wel dat dit niet eerder zal zijn
dan het vierde kwartaal van 2022.

Presentatie definitief ontwerp
Het definitief ontwerp is nagenoeg gereed. Nu moet het benodigde budget nog worden goedgekeurd. Zodra hier een akkoord op is, presenteert de gemeente het definitief ontwerp. De verwachting is dat dit begin van 2022 plaatsvindt. Of dit een fysieke of digitale bijeenkomst wordt, hangt af  van de op dat moment geldende coronamaatregelen.

Boomverjongingsplan
Een van de oorzaken van de vertraging is het verzoek voor een boomverjongingsplan vanuit de bewoners van de Eikenlaan en de daarbij  behorende onderzoeken die hiervoor in de afgelopen periode zijn uitgevoerd. De gemeente Tilburg heeft inmiddels definitief besloten dat een boomverjongingsplan geen onderdeel uitmaakt van dit project. Informatie over de uitgevoerde onderzoeken is n te vinden op de website https://leefjeomgeving.nl/sportlaan onder het kopje “onderzoek zomereiken”.

Nutspartijen
Enexis heeft aangegeven voorafgaand aan het reconstructieproject een aantal huisaansluitingen te willen vervangen. Enexis neemt hierover tijdig contact op met de bewoners van de adressen die het betreft. 

Meer informatie
Heeft u nog vragen, dan kunt u contact opnemen met Roel Lemmens van de gemeente. Hij is bereikbaar via telefoonnummer 06-29634342 en per e- mail roel.lemmens@tilburg.nl.

Update werkzaamheden openbare ruimte komende periode

Op 1 mei 2021 heeft de GEM Den Bogerd het openbaar gebied in deelgebied Lanen (de bewoonde straten en het deel van het park tot aan de Roomleij) overgedragen aan de gemeente Tilburg. Bij deze overdracht is een aantal afspraken gemaakt over onderhoud- en beheerwerkzaamheden. In deze bewonersbrief praten wij u graag daarover bij.

Gras- en plantvakken
In een deel van de Lanen blijft de groei van het gras en de bomen achter. Een onafhankelijk bureau heeft de situatie onlangs in kaart gebracht. Er zijn monsters genomen van de ondergrond. Uit  onderzoek blijkt dat de bomen in met name de Hogenakker en de Blokakker voor een deel niet zullen overleven. Ook de groei van het gras blijft achter waardoor er schrale plekken zichtbaar zijn. De gemeente en GEM Den Bogerd onderzoeken momenteel hoe de groeiomstandigheden kunnen verbeteren. Na deze aanpassingen worden de bomen vervangen. De dode bomen in het park worden voor het eind van dit jaar vervangen. Ook worden er 2 beukhagen aangeplant (ter hoogte van Winkelakker 14 en 40). Tot slot krijgt de strook tussen de sloot aan de Reijakker en het perceel aan de Winkelakker 4 vlinderstruiken (Buddleja ‘Blue Chip’).

Waterhuishouding
Met diverse bewoners en de ontwikkelaars is de gemeente ook in overleg over de waterhuishouding (opvang en afvoer van regenwater). Enkele jaren geleden hadden diverse laag gelegen woningen wateroverlast na hevige regenbuien. Ook hiervoor zijn er verbeteringen in de maak. In januari komen er gronden in bezit van de GEM Bogerd waardoor deze werkzaamheden kunnen worden uitgevoerd. Zie volgende alinea.

Lanen Noord
Onlangs hebben GEM Den Bogerd en de familie Boink overeenstemming bereikt over de verwerving van de gronden gelegen in het deelgebied Lanen. Mede op deze gronden komen ongeveer 75 nieuwe woningen. De plannen voor Lanen Noord zijn momenteel in ontwikkeling. Om werkzaamheden mogelijk te maken worden er in januari 2022 enkele bomen en struiken gerooid en deels verplaatst. In januari wordt gestart met archeologisch onderzoek. Deze werkzaamheden duren ongeveer 4 weken. Vanaf het voorjaar 2022 vinden er voorbereidende werkzaamheden plaats in dit gebied.

Onderhoud populieren park
Tijdens een bomeninspectie in het park is gebleken dat de kwaliteit van enkele bomen onvoldoende is. Om de veiligheid en kwaliteit te waarborgen worden drie populieren in het populierenbos  bij de speelplek afgetopt op 6 meter. Naast het aftoppen van de bomen wordt er ook gesnoeid. De vergunning voor deze werkzaamheden is onlangs verleend. De werkzaamheden vinden plaats in de week van 13 december a.s.

Meldingen openbaar gebied
Omdat het beheer van het openbaar gebied nu door de gemeente Tilburg wordt uitgevoerd verandert de wijze waarop u een melding kunt doen. Wilt u een melding doen over bijvoorbeeld een losliggende stoeptegel of kapotte prullenbak, dan kunt u de Fixi-app gebruiken. U kunt ook een melding doen via de website van de gemeente www.tilburg.nl of u belt 14013.

Meer informatie?
Heeft u nog vragen, dan kunt u uiteraard contact opnemen met de gemeente. Mail uw vragen naar niels.suijkerbuijk@tilburg of bel 013 – 542 8381.
Voor vragen over Lanen Noord kunt u contact opnemen met Lennart Korevaar van GEM Bogerd. Hij is bereikbaar via lkorevaar@adcim.nl of telefoonnummer 06-11 29 04 69.

Bomen Eikenlaan Udenhout

Stand van zaken
De gemeente gaat groot onderhoud uitvoeren in de Sportlaan en omgeving. De bestrating, riolering en huisaansluitingen worden vervangen. Verder komt er een waterberging en is er aandacht voor het vergroten van de biodiversiteit. De gemeente heeft op 15 augustus 2021 een reactie gekregen op het voorlopig ontwerp van de klankbordgroep van het project Sportlaan in Udenhout. Het gaat om de zomereiken in de Eikenlaan. De klankbordgroep heeft aangegeven het niet eens te zijn dat de gemeente de zomereiken in Eikenlaan niet wil verwijderen. In deze brief legt de gemeente uit waarom de bomen toch blijven staan ondanks de bezwaren.

Randvoorwaarden project
Voor het realiseren van het project Sportlaan Udenhout is het gemeentelijke bomenbeleid het uitgangspunt. Dat beleid is vastgelegd door de gemeenteraad in de zogeheten ‘Bomenverordening’. Hierin staat beschreven dat bomen zoveel mogelijk moeten worden behouden. Binnen de mogelijkheden van dit uitgangspunt neemt de gemeente zoveel mogelijk de wensen van inwoners en belanghebbenden mee in het ontwerp.

Standpunt klankbordgroep bomen Eikenlaan
In juli 2021 heeft de klankbordgroep aangegeven niet te begrijpen waarom er geen plannen zijn om de zomereiken aan de Eikenlaan te kappen. De belangrijkste redenen voor de wens van de klankbordgroep om deze bomen te kappen zijn:
• De boomwortels veroorzaken schade/verstoppingen aan het riool en drukken de bestrating omhoog (boomwortelopdruk);
• De bomen nemen zonlicht weg, waardoor zonnepanelen weinig rendement hebben. Dit is in strijd met de ambitie om woningen te verduurzamen;
• Bewoners voelen zich niet gehoord en begrijpen niet waarom de gemeente elders binnen het project Sportlaan wel bomen verwijderd.

Onderzoek zomereiken
Ondanks dat het beleid van de gemeente uitgaat van het behoud van bomen, is beoordeeld of in deze specifieke situatie aanleiding is om een andere afweging te maken. Daarom heeft de gemeente de volgende zaken onderzocht:
• Een onafhankelijke boomspecialist Cobra Groeninzicht heeft een Boom Effecten Analyse (BEA) uitgevoerd (zie www.leefjeomgeving.nl/sportlaan voor het definitief rapport 303674: BEA Tilburg Sportlaan Udenhout 2021). Dit is een onderzoek om voorafgaand aan werkzaamheden de kwaliteit van bomen te beoordelen en de effecten van werkzaamheden op bomen te analyseren. Uit de BEA blijkt dat de kwaliteit van de bomen voldoende is. In de kroon van de bomen is dood hout aanwezig dat met één snoeibeurt kan worden verwijderd. Verder zijn er geen ernstige gebreken vastgesteld die van invloed zijn op de levensduur van de bomen. Ook blijkt uit het onderzoek dat de bomen weinig schade gaan ondervinden van de geplande werkzaamheden.
• In het ontwerp wordt de stoep tussen de bomen en de percelen van de bewoners vervangen door gras of planten. Hierdoor verdwijnt het probleem van boomwortelopdruk in de stoep. Bovendien wordt in het ontwerp uitgegaan van het versmallen van de rijbaan. Dit biedt de bomen extra groeiruimte. Hierdoor verbeteren de groeiomstandigheden voor de bomen en kan dit ook geen aanleiding voor kap zijn.
• Ook heeft Cobra Groeninzicht in november 2020 een aanvullend onderzoek uitgevoerd om boomwortels bij de erfgrens in kaart te brengen. Daarbij is de haalbaarheid van het plaatsen van een wortelscherm (een barrière om wortelgroei te beperken) onderzocht. De conclusie van dit onderzoek is dat er veel en dikke boomwortels richting de percelen van de woningen groeien. Hierdoor is het niet mogelijk om op gemeentegrond een wortelscherm te plaatsen. Een wortelscherm in de voortuinen  kan de problemen met de boomwortels wel stoppen of verminderen. Zo’n wortelscherm mag de bewoner zelf plaatsen. Door de bomen meer groeiruimte in het openbaar gebied te geven, krijgen de boomwortels echter meer ruimte en is de verwachting dat ze minder in de tuinen zullen groeien. Dit onderzoek geeft dus ook geen aanleiding
voor de kap van de bomen.
• Half maart/april 2021 is er een overleg geweest over de mogelijkheden om bomen te verwijderen. Daarbij is nogmaals aangegeven dat het college geen aanleiding ziet om van haar eigen beleid af te wijken.
• Er is sprake geweest van boomverjonging in dit project. De zomereiken zijn echter nog in goede gezondheid en komen daarom hiervoor niet in aanmerking.

Conclusie onderzoeken
Op basis van de uitgevoerde onderzoeken ziet de gemeente geen aanleiding om de bomen in de Eikenlaan (deels) te verwijderen. Naar aanleiding van de brief van de klankbordgroep gaat de gemeente in gesprek met bewoners die wortelschade ervaren. 

Omgevingsvergunning
Binnen het project verwijdert de gemeente wel een aantal andere bomen. De redenen hiervoor zijn dat de rijbaan anders te smal wordt (verkeersveiligheid), er geen gescheiden rioolstelsel kan worden aangelegd en de nutsvoorzieningen anders onbereikbaar zijn. De gemeente vraagt hiervoor een omgevingsvergunning aan.

Meer informatie
Heeft u vragen naar aanleiding van deze brief, dan kunt u contact opnemen met Roel Lemmens van de gemeente. Hij is tijdens werkdagen bereikbaar via telefoonnummer 06–29 63 43 42 en per e-mail roel.lemmens@tilburg.nl
U kunt ook contact opnemen met Jeanine Dik van de gemeente. Zij is tijdens werkdagen bereikbaar via telefoonnummer 06-50 09 49 50 en per e-mail jeanine.dik@tilburg.nl.

Proefsleuven graven Sportlaan Udenhout en omgeving

Werkzaamheden vanaf maandag 19 juli 2021

Vanaf maandag 19 juli gaat de gemeente op ongeveer 50 plekken in uw wijk proefsleuven graven. Het doel van deze proefsleuven is om de exacte ligging en materiaalsoort van de rioolhuisaansluitingen in beeld te krijgen en de hoeveelheid boomwortels onder het asfalt te bepalen. De werkzaamheden per proefsleuf duren ongeveer een dag. Daarna wordt de sleuf weer dichtgemaakt. De totale werkzaamheden duren ongeveer drie weken.

Mogelijke overlast
De gemeente gaat er voor zorgen dat u zo min mogelijk overlast hebt van de werkzaamheden. Maar het kan gebeuren dat uw straat een korte periode gedeeltelijk wordt afgezet en dat er tijdelijk wat minder parkeerplaatsen beschikbaar zijn. Ook kunt u enige geluidshinder ondervinden tijdens de werkzaamheden.

Meer informatie
Hebt u nog vragen, dan kunt u contact opnemen met Jeanine Dik van de gemeente. Zij is bereikbaar van maandag t/m donderdag via telefoonnummer 013-5428860 en per e-mail jeanine.dik@tilburg.nl