Berichten

Aanleg natuur en geboortebomen Houtsestraat-Moleneind

Ontwerp gereed
De gemeente Tilburg realiseert in het landschapspark Pauwels nieuwe natuur. Eén van de plaatsen waar nieuwe natuur komt zijn enkele percelen rond de Pauwelshoeve aan de Moleneind – Houtsestraat. Op deze percelen worden poelen aangelegd, komen bomenlanen en struiken en worden de komende 10 jaar geboortebomen geplant. Als aangrenzend bewoner en/of grondeigenaar sturen we u deze brief.

Werkzaamheden
De aanleg van de poelen in dit gebied is onderdeel van een nieuwe ecologische verbindingszone tussen De Brand en Huis ter Heide. Met de aanleg van beplanting rond deze poelen en op de overige percelen wil de gemeente de oude vorm het landschap verder terugbrengen. Binnen deze  structuren ontstaat ruimte voor de aanplant van geboortebomen. Deze bomen worden verspreid over een periode van 10 jaar aangeplant.

Het ontwerp voor het gebied is gereed. Voor het ontwerp klik hier. Indien u hier nog vragen of opmerkingen op heeft, horen wij dat graag. U kunt contact opnemen via de gegevens onderaan deze brief.

Planning
De aanleg van de poelen is reeds uitgevoerd. In het voorjaar van 2022 worden weer 70 geboortebomen aangeplant. De aanleg van het overige groen vindt plaats in het najaar van 2022. 

Meer informatie
Heeft u nog vragen, dan kunt u contact opnemen met Marc Houter van de gemeente. Hij is bereikbaar via telefoonnummer 065 337 06 57 en per e-mail marc.houter@tilburg.nl.

Nieuwe inrichting Sportlaan en omgeving

Stand van zaken
Zoals u mogelijk al vanuit de klankbordgroep heeft gehoord, is er vertraging ontstaan in het project Sportlaan en omgeving. Eerder heeft de  gemeente gecommuniceerd dat de werkzaamheden in het tweede kwartaal van 2022 starten. Die planning is door diverse oorzaken niet haalbaar. Op dit moment is het helaas ook niet mogelijk om u al te informeren over een nieuwe startdatum. De verwachting is wel dat dit niet eerder zal zijn
dan het vierde kwartaal van 2022.

Presentatie definitief ontwerp
Het definitief ontwerp is nagenoeg gereed. Nu moet het benodigde budget nog worden goedgekeurd. Zodra hier een akkoord op is, presenteert de gemeente het definitief ontwerp. De verwachting is dat dit begin van 2022 plaatsvindt. Of dit een fysieke of digitale bijeenkomst wordt, hangt af  van de op dat moment geldende coronamaatregelen.

Boomverjongingsplan
Een van de oorzaken van de vertraging is het verzoek voor een boomverjongingsplan vanuit de bewoners van de Eikenlaan en de daarbij  behorende onderzoeken die hiervoor in de afgelopen periode zijn uitgevoerd. De gemeente Tilburg heeft inmiddels definitief besloten dat een boomverjongingsplan geen onderdeel uitmaakt van dit project. Informatie over de uitgevoerde onderzoeken is n te vinden op de website https://leefjeomgeving.nl/sportlaan onder het kopje “onderzoek zomereiken”.

Nutspartijen
Enexis heeft aangegeven voorafgaand aan het reconstructieproject een aantal huisaansluitingen te willen vervangen. Enexis neemt hierover tijdig contact op met de bewoners van de adressen die het betreft. 

Meer informatie
Heeft u nog vragen, dan kunt u contact opnemen met Roel Lemmens van de gemeente. Hij is bereikbaar via telefoonnummer 06-29634342 en per e- mail roel.lemmens@tilburg.nl.

Update werkzaamheden openbare ruimte komende periode

Op 1 mei 2021 heeft de GEM Den Bogerd het openbaar gebied in deelgebied Lanen (de bewoonde straten en het deel van het park tot aan de Roomleij) overgedragen aan de gemeente Tilburg. Bij deze overdracht is een aantal afspraken gemaakt over onderhoud- en beheerwerkzaamheden. In deze bewonersbrief praten wij u graag daarover bij.

Gras- en plantvakken
In een deel van de Lanen blijft de groei van het gras en de bomen achter. Een onafhankelijk bureau heeft de situatie onlangs in kaart gebracht. Er zijn monsters genomen van de ondergrond. Uit  onderzoek blijkt dat de bomen in met name de Hogenakker en de Blokakker voor een deel niet zullen overleven. Ook de groei van het gras blijft achter waardoor er schrale plekken zichtbaar zijn. De gemeente en GEM Den Bogerd onderzoeken momenteel hoe de groeiomstandigheden kunnen verbeteren. Na deze aanpassingen worden de bomen vervangen. De dode bomen in het park worden voor het eind van dit jaar vervangen. Ook worden er 2 beukhagen aangeplant (ter hoogte van Winkelakker 14 en 40). Tot slot krijgt de strook tussen de sloot aan de Reijakker en het perceel aan de Winkelakker 4 vlinderstruiken (Buddleja ‘Blue Chip’).

Waterhuishouding
Met diverse bewoners en de ontwikkelaars is de gemeente ook in overleg over de waterhuishouding (opvang en afvoer van regenwater). Enkele jaren geleden hadden diverse laag gelegen woningen wateroverlast na hevige regenbuien. Ook hiervoor zijn er verbeteringen in de maak. In januari komen er gronden in bezit van de GEM Bogerd waardoor deze werkzaamheden kunnen worden uitgevoerd. Zie volgende alinea.

Lanen Noord
Onlangs hebben GEM Den Bogerd en de familie Boink overeenstemming bereikt over de verwerving van de gronden gelegen in het deelgebied Lanen. Mede op deze gronden komen ongeveer 75 nieuwe woningen. De plannen voor Lanen Noord zijn momenteel in ontwikkeling. Om werkzaamheden mogelijk te maken worden er in januari 2022 enkele bomen en struiken gerooid en deels verplaatst. In januari wordt gestart met archeologisch onderzoek. Deze werkzaamheden duren ongeveer 4 weken. Vanaf het voorjaar 2022 vinden er voorbereidende werkzaamheden plaats in dit gebied.

Onderhoud populieren park
Tijdens een bomeninspectie in het park is gebleken dat de kwaliteit van enkele bomen onvoldoende is. Om de veiligheid en kwaliteit te waarborgen worden drie populieren in het populierenbos  bij de speelplek afgetopt op 6 meter. Naast het aftoppen van de bomen wordt er ook gesnoeid. De vergunning voor deze werkzaamheden is onlangs verleend. De werkzaamheden vinden plaats in de week van 13 december a.s.

Meldingen openbaar gebied
Omdat het beheer van het openbaar gebied nu door de gemeente Tilburg wordt uitgevoerd verandert de wijze waarop u een melding kunt doen. Wilt u een melding doen over bijvoorbeeld een losliggende stoeptegel of kapotte prullenbak, dan kunt u de Fixi-app gebruiken. U kunt ook een melding doen via de website van de gemeente www.tilburg.nl of u belt 14013.

Meer informatie?
Heeft u nog vragen, dan kunt u uiteraard contact opnemen met de gemeente. Mail uw vragen naar niels.suijkerbuijk@tilburg of bel 013 – 542 8381.
Voor vragen over Lanen Noord kunt u contact opnemen met Lennart Korevaar van GEM Bogerd. Hij is bereikbaar via lkorevaar@adcim.nl of telefoonnummer 06-11 29 04 69.

Bomen Eikenlaan Udenhout

Stand van zaken
De gemeente gaat groot onderhoud uitvoeren in de Sportlaan en omgeving. De bestrating, riolering en huisaansluitingen worden vervangen. Verder komt er een waterberging en is er aandacht voor het vergroten van de biodiversiteit. De gemeente heeft op 15 augustus 2021 een reactie gekregen op het voorlopig ontwerp van de klankbordgroep van het project Sportlaan in Udenhout. Het gaat om de zomereiken in de Eikenlaan. De klankbordgroep heeft aangegeven het niet eens te zijn dat de gemeente de zomereiken in Eikenlaan niet wil verwijderen. In deze brief legt de gemeente uit waarom de bomen toch blijven staan ondanks de bezwaren.

Randvoorwaarden project
Voor het realiseren van het project Sportlaan Udenhout is het gemeentelijke bomenbeleid het uitgangspunt. Dat beleid is vastgelegd door de gemeenteraad in de zogeheten ‘Bomenverordening’. Hierin staat beschreven dat bomen zoveel mogelijk moeten worden behouden. Binnen de mogelijkheden van dit uitgangspunt neemt de gemeente zoveel mogelijk de wensen van inwoners en belanghebbenden mee in het ontwerp.

Standpunt klankbordgroep bomen Eikenlaan
In juli 2021 heeft de klankbordgroep aangegeven niet te begrijpen waarom er geen plannen zijn om de zomereiken aan de Eikenlaan te kappen. De belangrijkste redenen voor de wens van de klankbordgroep om deze bomen te kappen zijn:
• De boomwortels veroorzaken schade/verstoppingen aan het riool en drukken de bestrating omhoog (boomwortelopdruk);
• De bomen nemen zonlicht weg, waardoor zonnepanelen weinig rendement hebben. Dit is in strijd met de ambitie om woningen te verduurzamen;
• Bewoners voelen zich niet gehoord en begrijpen niet waarom de gemeente elders binnen het project Sportlaan wel bomen verwijderd.

Onderzoek zomereiken
Ondanks dat het beleid van de gemeente uitgaat van het behoud van bomen, is beoordeeld of in deze specifieke situatie aanleiding is om een andere afweging te maken. Daarom heeft de gemeente de volgende zaken onderzocht:
• Een onafhankelijke boomspecialist Cobra Groeninzicht heeft een Boom Effecten Analyse (BEA) uitgevoerd (zie www.leefjeomgeving.nl/sportlaan voor het definitief rapport 303674: BEA Tilburg Sportlaan Udenhout 2021). Dit is een onderzoek om voorafgaand aan werkzaamheden de kwaliteit van bomen te beoordelen en de effecten van werkzaamheden op bomen te analyseren. Uit de BEA blijkt dat de kwaliteit van de bomen voldoende is. In de kroon van de bomen is dood hout aanwezig dat met één snoeibeurt kan worden verwijderd. Verder zijn er geen ernstige gebreken vastgesteld die van invloed zijn op de levensduur van de bomen. Ook blijkt uit het onderzoek dat de bomen weinig schade gaan ondervinden van de geplande werkzaamheden.
• In het ontwerp wordt de stoep tussen de bomen en de percelen van de bewoners vervangen door gras of planten. Hierdoor verdwijnt het probleem van boomwortelopdruk in de stoep. Bovendien wordt in het ontwerp uitgegaan van het versmallen van de rijbaan. Dit biedt de bomen extra groeiruimte. Hierdoor verbeteren de groeiomstandigheden voor de bomen en kan dit ook geen aanleiding voor kap zijn.
• Ook heeft Cobra Groeninzicht in november 2020 een aanvullend onderzoek uitgevoerd om boomwortels bij de erfgrens in kaart te brengen. Daarbij is de haalbaarheid van het plaatsen van een wortelscherm (een barrière om wortelgroei te beperken) onderzocht. De conclusie van dit onderzoek is dat er veel en dikke boomwortels richting de percelen van de woningen groeien. Hierdoor is het niet mogelijk om op gemeentegrond een wortelscherm te plaatsen. Een wortelscherm in de voortuinen  kan de problemen met de boomwortels wel stoppen of verminderen. Zo’n wortelscherm mag de bewoner zelf plaatsen. Door de bomen meer groeiruimte in het openbaar gebied te geven, krijgen de boomwortels echter meer ruimte en is de verwachting dat ze minder in de tuinen zullen groeien. Dit onderzoek geeft dus ook geen aanleiding
voor de kap van de bomen.
• Half maart/april 2021 is er een overleg geweest over de mogelijkheden om bomen te verwijderen. Daarbij is nogmaals aangegeven dat het college geen aanleiding ziet om van haar eigen beleid af te wijken.
• Er is sprake geweest van boomverjonging in dit project. De zomereiken zijn echter nog in goede gezondheid en komen daarom hiervoor niet in aanmerking.

Conclusie onderzoeken
Op basis van de uitgevoerde onderzoeken ziet de gemeente geen aanleiding om de bomen in de Eikenlaan (deels) te verwijderen. Naar aanleiding van de brief van de klankbordgroep gaat de gemeente in gesprek met bewoners die wortelschade ervaren. 

Omgevingsvergunning
Binnen het project verwijdert de gemeente wel een aantal andere bomen. De redenen hiervoor zijn dat de rijbaan anders te smal wordt (verkeersveiligheid), er geen gescheiden rioolstelsel kan worden aangelegd en de nutsvoorzieningen anders onbereikbaar zijn. De gemeente vraagt hiervoor een omgevingsvergunning aan.

Meer informatie
Heeft u vragen naar aanleiding van deze brief, dan kunt u contact opnemen met Roel Lemmens van de gemeente. Hij is tijdens werkdagen bereikbaar via telefoonnummer 06–29 63 43 42 en per e-mail roel.lemmens@tilburg.nl
U kunt ook contact opnemen met Jeanine Dik van de gemeente. Zij is tijdens werkdagen bereikbaar via telefoonnummer 06-50 09 49 50 en per e-mail jeanine.dik@tilburg.nl.

Proefsleuven graven Sportlaan Udenhout en omgeving

Werkzaamheden vanaf maandag 19 juli 2021

Vanaf maandag 19 juli gaat de gemeente op ongeveer 50 plekken in uw wijk proefsleuven graven. Het doel van deze proefsleuven is om de exacte ligging en materiaalsoort van de rioolhuisaansluitingen in beeld te krijgen en de hoeveelheid boomwortels onder het asfalt te bepalen. De werkzaamheden per proefsleuf duren ongeveer een dag. Daarna wordt de sleuf weer dichtgemaakt. De totale werkzaamheden duren ongeveer drie weken.

Mogelijke overlast
De gemeente gaat er voor zorgen dat u zo min mogelijk overlast hebt van de werkzaamheden. Maar het kan gebeuren dat uw straat een korte periode gedeeltelijk wordt afgezet en dat er tijdelijk wat minder parkeerplaatsen beschikbaar zijn. Ook kunt u enige geluidshinder ondervinden tijdens de werkzaamheden.

Meer informatie
Hebt u nog vragen, dan kunt u contact opnemen met Jeanine Dik van de gemeente. Zij is bereikbaar van maandag t/m donderdag via telefoonnummer 013-5428860 en per e-mail jeanine.dik@tilburg.nl

Ontwerpbestemmingsplan Buitengebied De Zandleij

Zienswijzen indienen van maandag 12 juli tot en met maandag 23 augustus 2021

De bewoners van de Schoorstraat 59 in Udenhout hebben in 2019 een aanvraag ingediend voor herbestemming van de locatie. Op dit moment is hier een intensieve veehouderij. De oude stallen worden op twee na gesloopt. Eén van de te behouden stallen zal worden gebruikt voor de opslag van statische goederen (zoals een auto, caravan of boot). In deze stal bevinden zich ook twee vakantieappartementen. Deze blijven. Het plan is verder dat er twee nieuwe woningen komen, waarvan één bedrijfswoning ten behoeve van het bedrijf dat de opslag van goederen gaat exploiteren. De huidige, agrarische bedrijfswoning wordt een gewone woning. Dit alles past niet in het huidige bestemmingsplan Buitengebied De Zandleij 2012. De gemeente wil meewerken aan het initiatief en is een procedure gestart voor herziening van het bestemmingsplan. Als onderdeel van deze procedure, mag iedereen zienswijzen (reacties) indienen op het ontwerpbestemmingsplan.

Informatie direct omwonenden
In 2019 hebben de bewoners van Schoorstraat 59 tijdens een bewonersavond de omwonenden geïnformeerd over de plannen. De vragen die tijdens deze avond zijn gesteld, hebben niet geleid tot aanpassing van het plan. Door omstandigheden heeft de uitwerking van de plannen een tijd stilgelegen, maar er was geen aanleiding om
nogmaals een bewonersavond te organiseren.

Ontwerpbestemmingsplan
Het ontwerpbestemmingsplan is van maandag 12 juli tot en met maandag 23 augustus 2021 te bekijken via www.tilburg.nl/ruimtelijkeplannen of in de Stadswinkel Centrum, Spoorlaan 181 (hoek Gasthuisring). Zonder afspraak kunt u in de Stadswinkel terecht op maandag, woensdag en vrijdag van 8 tot 18 uur en op dinsdag en
donderdag van 8 tot 20 uur. Als u een toelichting wilt, dan kunt u een afspraak maken. Een afspraak maakt u via www.tilburg.nl of door te bellen naar 14 013 (lokaal tarief).

Zienswijzen indienen
Tijdens de genoemde periode kunt u schriftelijk of mondeling uw zienswijze op het ontwerpbestemmingsplan indienen. Uw schriftelijke zienswijze kunt u richten aan de raad van de gemeente Tilburg, Postbus 90155, 5000 LH te Tilburg, onder vermelding van ´Zienswijze ontwerpbestemmingsplan Buitengebied De Zandleij 2012, 11e
herziening (Schoorstraat 59)’. Als u uw zienswijze mondeling wilt indienen, kunt u hiervoor een afspraak maken via telefoonnummer 013 542 80 37. Zienswijzen kunnen ook digitaal worden ingediend via www.tilburg.nl/ruimtelijkeplannen.

Vervolg procedure
Als de bovengenoemde periode voor zienswijzen voorbij is, neemt de raad een beslissing over het bestemmingsplan. Binnengekomen zienswijzen worden hierin meegenomen. Hebt u een zienswijze ingediend, dan ontvangt u persoonlijk bericht over het besluit van de raad.

Meer informatie
Hebt u vragen over het bestemmingsplan of de procedure, dan kunt u contact opnemen met Gijs Bakkers. Hij is bereikbaar op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag op telefoonnummer 013 542 80 37 en per e-mail via gijs.bakkers@tilburg.nl.

Toelichting procedure herziening bestemmingsplan
Een bestemmingsplan is een ruimtelijk plan van de gemeente waarin de regels staan over het gebruik van de grond, de aanwezige gebouwen en de bouwmogelijkheden. Het is juridisch bindend voor iedereen, dus ook de overheid.

Het kan zijn dat er een bouwplan wordt ontwikkeld dat niet past in het huidige bestemmingsplan. De gemeente kan in dat geval niet direct een omgevingsvergunning afgeven. Als de gemeente toch aan het bouwplan mee wil werken, kan de gemeente het bestemmingsplan herzien. Hieronder een overzicht hoe dit in zijn werk gaat.

Procedure bestemmingsplan:
1. Het college van burgemeester en wethouders heeft ingestemd met het ontwerpbestemmingsplan.
2. Het collegebesluit over het ontwerpbestemmingsplan wordt gepubliceerd in de Staatscourant en in het (eveneens) alleen digitaal raadpleegbare Gemeenteblad, en het plan komt zes weken ter inzage te liggen. Tijdens deze periode kan iedereen zienswijzen (reacties) indienen.
3. De binnengekomen zienswijzen worden behandeld tijdens een informatiebijeenkomst van de
gemeenteraad. Voor deze informatiebijeenkomst kunt u spreektijd aanvragen om bezwaren of
opmerkingen toe te lichten. Als u een zienswijze hebt ingediend, wordt u persoonlijk geïnformeerd over
de informatiebijeenkomst.
4. De gemeenteraad neemt een beslissing over het bestemmingsplan.
5. De vaststelling van het bestemmingsplan wordt gepubliceerd in de Staatscourant en in het Gemeenteblad. U kunt dit ook vinden op www.tilburg.nl/ruimtelijkeplannen. Degenen die zienswijzen hebben ingediend en belanghebbend zijn, kunnen hiertegen in beroep gaan bij de Raad van State. Als na
zes weken niemand een beroep heeft ingediend of een voorlopige voorziening (schorsing) heeft aangevraagd, is het bestemmingsplan onherroepelijk (definitief).

Aangepast voorlopig ontwerp Sportlaan en omgeving

De gemeente Tilburg is samen met adviesbureau Akertech en de klankbordgroep al geruime tijd bezig om tot een goed ontwerp te komen voor de nieuwe inrichting van de Sportlaan en omgeving. Via de site www.leefjeomgeving.nl/sportlaan was het mogelijk om een reactie op het ontwerp achter te laten. Er zijn meer dan 70 reacties en vragen binnengekomen op het voorlopig ontwerp. Inmiddels zijn alle reacties verzameld en beoordeeld.

Reacti es op voorlopig ontwerp
In de vragenlijst gaven de meeste bewoners aan dat ze het in grote lijnen eens zijn met het ontwerp. We hebben gemerkt dat er wel wat vragen of onduidelijkheden waren. Alle reacties en antwoorden staan op de website www.leefjeomgeving.nl/sportlaan in de ‘reactienota’. Vragen die op elkaar lijken, hebben we samengevoegd en in één keer beantwoord. Uiteraard zijn de persoonlijke gegevens verwijderd in verband met de privacy.

Aangepast voorlopig ontwerp
De reacties op het voorlopig ontwerp van bewoners zijn beoordeeld en zo veel mogelijk meegenomen. Op de website is naast de ‘reactienota’ ook het aangepast voorlopig ontwerp geplaatst. Er zijn meerdere reacties van bewoners verwerkt in het ontwerp, zoals:
– De natuursteenkeien op verschillende plekken in de buurt zouden vervangen worden, maar e r is besloten om deze te opnieuw te gebruiken in de inritten
– In overleg met de omwonenden van de pleinen is besloten dat de invulling van het groen is aangepast. Er wordt rekening gehouden met het gemakkelijk in- en (achteruit) uitrijden van de inritten aan de pleinen. Daarnaast is bij het plaatsen van de bomen op de pleinen rekening gehouden met bestaande bomen aan de pleinen, het aan te leggen regenwater riool en het te vernieuwen vuilwater riool.
– De bomen die vlakbij Sportlaan 33 staan worden niet gekapt, maar blijven staan. 
– Op de Sportlaan bij huisnummer 8 komt er een doorsteek in het groen om richting de Wilgenlaan te lopen.

Vervolg planning
De komende weken gaan we aan de slag met het beplantingsplan. Deze gaan we verwerken in het definitief ontwerp. Als het definitief ontwerp
klaar is, wordt dit aan alle bewoners gepresenteerd. Daarna gaat de gemeente op zoek naar een aannemer om de werkzaamheden uit te voeren. De verwachting is dat de werkzaamheden in maart 2022 kunnen starten.

Meer informatie
Hebt u nog vragen, dan kunt u contact opnemen met Jeanine Dik van de gemeente. Zij is tijdens werkdagen bereikbaar via telefoonnummer
013 542 88 60 en per e- mail jeanine.dik@ti lburg.nl.

Wijziging bebouwde komgrens in Molenhoefstraat

Nieuwe grens bij huisnummer 20
Via deze brief wil de gemeente u informeren over een voorgenomen wijziging in de bebouwde komgrens die door uw straat loopt ter hoogte van huisnummer 18. De raad neemt hier 7 juni 2021 een beslissing over. U herkent de komgrens aan het bijbehorende blauwe bord en witte strepen op de grond.

Waarom aanpassing grens?
De bebouwde komgrens volgens de Wegenverkeerswet wordt geactualiseerd als gevolg van stedenbouwkundige en verkeerskundige ontwikkelingen zoals de bouw van nieuwe woningen en het hierdoor toegenomen verkeer. De nieuwe grens komt ter hoogte van huisnummer 20 (zie onderaan dit bericht). Het wijzigen van de bebouwde komgrens heeft geen gevolgen voor het in uw straat geldende bestemmingsplan of de juridische status van uw bedrijfsvoering. Als de raad de nieuwe grens heeft vastgesteld, heeft u de mogelijkheid om hiertegen bezwaar in te dienen. U vindt deze informatie op www.overheid.nl en via de gratis app Over uw Buurt.

Werkzaamheden
Met het wijzigen van de grens verplaatst de gemeente het blauwe kombord en de bijbehorende witte strepen op de rijbaan. De wijziging van de komgrens heeft gevolgen voor de geldende maximumsnelheid. Binnen de bebouwde kom is dat 50 km/uur en buiten de bebouwde kom is dat 60 km/uur.

Meer informatie
Heeft u nog vragen over deze brief, dan kunt u contact opnemen met Guido Dolné van de gemeente. Hij is bereikbaar via telefoonnummer 
06-31 67 03 36 en per e-mail: guido.dolne@tilburg.nl.

Presentatie voorlopig ontwerp Sportlaan en omgeving

Reacties uiterlijk 6 april 2021 doorgeven via www.leefjeomgeving.nl/sportlaan

De Sportlaan en omgeving worden opnieuw ingericht. Het gaat om de straten: Sportlaan, Wilgenlaan, Essenlaan, Sparrenlaan, Beukenlaan, Eikenlaan, Populierenlaan, Iepenlaan, Kastanjelaan en de Lindenlaan. De gemeente Tilburg, de klankbordgroep (een vertegenwoordiging van alle bewoners) en adviesbureau Akertech werken samen om tot een goed passend voorlopig ontwerp te komen.

Op www.leefjeomgeving.nl/sportlaan vindt u de laatste stand van zaken, kunt u het ontwerp zien én uiterlijk dinsdag 6 april 2021 een reactie op het ontwerp achterlaten.

Wat gaan we doen?
De riolering is aan vervanging toe en de verlichting wordt aangepast. Ook wordt het parkeerterrein van Sportpark SVSSS opnieuw ingericht en aangesloten op de Sportlaan. Waar mogelijk wordt het hemelwater gescheiden van het vuil afvalwater. De afgelopen jaren krijgen we ook steeds vaker te maken met flinke regenbuien, hitte en droogte. Daarom plant de gemeente meer verschillende soorten planten en bomen en verdwijnt een deel van de bestrating. Op deze manier kan het water bij hevige regenval beter de grond in zakken en blijft het water zoveel mogelijk beschikbaar voor het groen. Bovendien warmt groen minder snel op dan stenen, dus dit zorgt voor een wat aangenamere temperatuur in de zomer. 

Meer informatie
Hebt u nog vragen, dan kunt u contact opnemen met Jeanine Dik van de gemeente. Zij is tijdens werkdagen bereikbaar via telefoonnummer 013 542 88 60 en per e- mail jeanine.dik@tilburg.nl.

Beheer Park Ter Roomley

In 2015 heeft de gemeente een nieuw beheerplan opgesteld voor het Park Ter Roomley in overleg met de dorpsraad en een aantal bewoners. Aanleiding hiervoor was de slechte staat van onderhoud van het park. Er is toen voor gekozen om de indeling van het park te handhaven volgens het ontwerp van de herinrichting in 2002, waarbij het park is onderverdeeld in twee stukken. Het stuk tussen de Roomley en de Mortel wordt ecologisch beheerd om zo de natuur de ruimte te geven om zich te ontwikkelen. Het andere deel tussen Roomley en de wijk Achthoeven is bedoeld voor recreatie. De Roomley vormt een natuurlijke grens tussen deze twee delen.

Ecologisch deel park
De afgelopen tijd heeft de gemeente opgemerkt dat er niet volgens het opgestelde beheerplan gewerkt is en dat er verbeteringen in het ecologisch beheer van het park mogelijk zijn. Daarover is de gemeente in gesprek geweest en inmiddels gaat het beheer van het park weer de goede kant op. Zo is er hekwerk hersteld en extra hekwerk geplaatst om het ecologisch beheer weer een eerlijke kans te geven en de beheersmaatregelen niet te hinderen. Zo kan de flora en fauna in het gebied zich rustig ontwikkelen. Ook wil de gemeente hier in de toekomst schapen laten grazen.

Recreatief deel park
Aan de andere kant van het park zijn bezoekers van harte welkom om te sporten, spelen, wandelen enzovoorts. Hiervoor zijn een trapveld en een BMX baan aangelegd en is het gebied achter Sporthal de Roomley opnieuw ingericht. Ook ligt er in het park een omheinde hondenlosloopzone. Op deze manier kan iedereen genieten van het park.
Inmiddels is er ook een initiatief vanuit groenondernemers uit het dorp om in dit deel van het park een natuurlijke speeltuin aan te leggen. De gemeente is in afwachting van een voorstel.

Nieuw deel park
Ook in het deel van het park gelegen aan de nieuwbouwwijk Den Bogerd is volop aandacht voor zowel de ecologie als de recreatiemogelijkheden in het gebied. Meer informatie hierover vindt u op www.tilburg.nl/denbogerd.

Meer informatie
Hebt u nog vragen, dan kunt u contact opnemen met Helmy van Ingen van de gemeente. Hij is tijdens werkdagen bereikbaar via telefoonnummer 013 – 542 90 89 en per e-mail helmy.van.ingen@tilburg.nl.