Berichten

Start project Sportlaan en omgeving

Inloopavond op donderdag 31 oktober 2018 tussen 18.30 uur en 20.00 uur

De gemeente Tilburg richt in 2019 en 2020 de straten rondom de Sportlaan in Udenhout opnieuw in. Het gaat om de straten aangegeven op bijgevoegde kaart. De gemeente nodigt u uit voor een inloopavond op:

donderdag 31 oktober 2018 
van 18.30 uur tot 20.00 uur
Locatie: Ontmoetingscentrum ’t Plein
Tongerloplein 1, Udenhout

U kunt binnenlopen op een tijdstip dat u schikt. Medewerkers van de gemeente zijn aanwezig om uw vragen te beantwoorden.

Doel van de avond
De gemeente presenteert deze avond nog geen ontwerp, maar hoort graag van u welke problemen er op dit moment zijn in de wijk, welke verbeteringen er mogelijk zijn en welke kansen er liggen. De gemeente bekijkt of deze zaken kunnen worden meegenomen in een nieuw ontwerp. Ook zijn collega’s van de gemeente Tilburg aanwezig om meer uitleg te geven over klimaatadaptatie. Wat is het? Wat gaat de gemeente daarmee doen? 
En wat kunt u zelf doen?

Opdracht
Het doel van de herinrichting is de straten te moderniseren. Om die reden vernieuwt de gemeente de wegverharding en de lantaarnpalen (LED). Het groen wordt verbeterd en er worden werkzaamheden aan het riool uitgevoerd.

Klimaatadaptatie
De gemeente richt de straat, waar mogelijk, klimaatadaptief in. Dat betekent dat er bij de nieuwe inrichting rekening wordt gehouden met de gevolgen van klimaatverandering (zoals harde regenbuien en droogte) door bijvoorbeeld minder verharding of de afwatering van regenwater naar groenstroken. Meer weten over klimaatadaptatie? Kijk op www.huisjeboompjebeter.nl

Klankbordgroep
In samenwerking met de dorpsraad Udenhout wordt een klankbordgroep gevormd. Op deze manier betrekt de gemeente de bewoners bij het (ontwerp)proces. Wilt u deelnemen aan de klankbordgroep, vul dan het reactieformulier in. In samenwerking met de dorpsraad vormen wordt een representatieve groep gevormd.

Meer informatie
Hebt u nog vragen, dan kunt u contact opnemen met Joost Hagenberg, projectondersteuner bij de gemeente. Hij is tijdens werkdagen bereikbaar via 013 542 93 71 en joost.hagenberg@tilburg.nl . U kunt ook contact opnemen met Rob van Nuenen, projectleider bij de gemeente Tilburg. Hij is van maandag tot en met donderdag bereikbaar via 013 542 86 68 en rob.van.nuenen@tilburg.nl .

Werkzaamheden Heidestraat

Start werkzaamheden op maandag 2 maart 2015

De gemeente knapt vanaf 2 maart de Heidestraat op. De werkzaamheden duren naar verwachting zes weken. Aannemersbedrijf Broeren voert het werk in opdracht van de gemeente uit.

Werkzaamheden

De bestrating in de Heidestraat wordt vervangen. De trottoirs, parkeervakken en rijbaan worden voorzien van nieuwe bestrating. De materialen zijn hetzelfde als bij de recent ingerichte Hofstraat. Er worden een paar kleine wijzigingen aangebracht aan de inrichting. De parkeervakken worden iets ruimer en duidelijker gemarkeerd. De groenvakken passen we iets aan, om schade (kale hoeken) in de toekomst te voorkomen. De rijbaan wordt iets versmald (aan de zijde van de even huisnummers). Ook de afvoerputten worden vernieuwd. We behouden alle bomen, waarbij de bomen aan de even zijde iets meer ruimte krijgen door de aanpassing aan de rijbaan. Het ontwerp is te vinden op www.tilburg.nl/wegwerkzaamheden

Planning

De werkzaamheden in de Heidestraat wordt in twee fasen uitgevoerd. Dit om de woningen en bedrijven zoveel mogelijk bereikbaar te houden. We starten op 2 maart aan de zijde van de Zeshoevenstraat, tot aan de Akkerstraat. Als dit gereed is, wordt het resterende deel tot aan de Hofstraat gedaan.

Tijdelijke verkeersmaatregelen

Er wordt een omleiding ingesteld voor alle verkeer, inclusief de bus. U kunt wel te voet bij uw woning komen.

Mogelijke overlast

Tijdens werkzaamheden kunt u hinder ondervinden door geluid en trillingen. Daarnaast is het verkeer gestremd.

Meer informatie

Hebt u nog vragen naar aanleiding van deze brief, dan kunt u contact opnemen met de toezichthouder Piet van Gorp. Hij is tijdens werkdagen bereikbaar via telefoonnummer 06 51419953 en via e-mail piet.van.gorp@tilburg.nl.

___________________________________________________________________________________________

Voor meer informatie over werkzaamheden van de gemeente Tilburg kijkt u op www.tilburg.nl/wegwerkzaamheden

Ontwikkeling Den Bogerd kan starten

UC-gemeenteAlle beroepen afgewezen door Raad van State

De ontwikkeling van Den Bogerd als nieuwste wijk van Udenhout kan van start. De Raad van State verklaarde alle acht beroepen tegen het bestemmingsplan en exploitatieplan vorige week ongegrond. Daarmee is de weg vrij om omgevingsvergunningen (voorheen bouwvergunningen) te gaan verlenen. Waarschijnlijk start rond de zomer van 2015 het bouwrijp maken van de 1e fase.

Op 17 februari jl. stelde de gemeenteraad het bestemmingsplan en exploitatieplan Den Bogerd vast. Tegen het bestemmingsplan en exploitatieplan werden acht beroepen ingediend bij de Raad van State. Bezwaarmakers bestreden de behoefte aan nieuwe woningen in Udenhout, maar ook waren er zorgen over de ecologische hoofdstructuur, flora en fauna, geluid, verkeer en aantasting woon- en leefklimaat van de bezwaarmakers. Alle beroepen werden vorige week verworpen door de Raad van State. Eén beroep tegen het exploitatieplan werd niet-ontvankelijk verklaard. Hierdoor is het bestemmingsplan voor Den Bogerd onherroepelijk geworden.

De wijk
Al enkele jaren wordt gewerkt aan de ontwikkeling van nieuwbouwplan ‘Den Bogerd’. Deze nieuwe wijk grenst aan de noordoostkant van de wijk Achthoeven en De Mortel in Udenhout. Het plan bestaat uit circa 380 grondgebonden woningen, een school, een groen middengebied en een gebiedsontsluitingsweg.

GEM Den Bogerd (een samenwerking van de gemeente Tilburg, Van der Weegen Bouwontwikkeling en Jansen Bouwontwikkeling) is gestart met de technische uitwerking van het eerste deelgebied. De woningontwerpen voor de eerste fase liggen op de tekentafel. Er worden diverse woningtypen uitgewerkt; eengezinswoningen, patiobungalows, twee-onder-een kap- en vrijstaande woningen en enkele bouwkavels. Ruim twintig woningen in de eerste fase worden ontwikkeld door de Jonge Bouwmortels Udenhout; een collectief dat zelf gaat bouwen.

Meer informatie
Aanmelden voor actuele informatie over het project kan op www.den-bogerd.nl. Daar vindt u ook alle contactinformatie.

Informatiebrief bijeenkomst klankbord Zeshoevenstraat

UC-gemeenteTijdens de inloopavond op 19 juni, over de reconstructie van de Zeshoevenstraat, zijn bewoners uitgenodigd om zich op te geven als lid van een klankbordgroep. De belangstelling was zo groot dat we een keuze hebben gemaakt. Hierbij is rekening gehouden met een evenwichtige verdeling over de straat. We hadden u graag eerder geïnformeerd over de leden van de klankbordgroep. Dit is jammer genoeg nog niet gebeurd. In deze brief vindt u de namen van deze bewoners. Ook vindt u in deze brief wat er besproken is tijdens de tweede bijeenkomst van de klankbordgroep.

Terugblik eerste bijeenkomst
Op 18 september heeft de eerste bijeenkomst van de klankbordgroep plaatsgevonden. Op deze avond hebben we met elkaar kennis gemaakt en uitgesproken wat de verwachtingen zijn om deel te nemen aan deze bijeenkomsten. Het is een prettige eerste bijeenkomst geweest met betrokken leden. Met deze groep gaan we proberen, naar ieders tevredenheid, de Zeshoevenstraat een nieuwe inrichting te geven.
Binnen het project wordt de riolering en de verharding vervangen. Maar ook worden de groeiplaatsen van de bomen verbeterd. Daarnaast wordt de Zeshoevenstraat een sternetfietsroute, een fietsroute die de fietser comfort biedt tijdens zijn fietstocht.
Op deze eerste avond zijn ideeën en opmerkingen besproken, die betrekking hebben op de (on)mogelijkheden voor de nieuwe inrichting. Hierbij wordt ook rekening gehouden met de aanleg van de sternetfietsroute.
Uiteindelijk zijn er drie varianten gekozen, die door de gemeente verder worden uitgewerkt.

Terugblik tweede bijeenkomst
Op de tweede avond zijn de schetsontwerpen voorgelegd aan de leden. Er is rekening gehouden met de wens van de omgevingscommissie (zoveel mogelijk behoud bomen) en belangen voor de inrichting van de fietsstraat.
Uiteindelijk zijn er twee varianten besproken. Deze twee ontwerpen worden uitgewerkt tot een voorlopig ontwerp. Voor meer informatie kunt u de verslagen opvragen bij de leden van de klankbordgroep.
Op 7 januari 2015 komt de klankbordgroep bij elkaar om het voorlopig ontwerp te bespreken.
De klankbordgroep bestaat uit de volgende leden:
Gerrie Maas (gerrie.maas@philips.com)
Michiel van den Heuvel (zeshoeven47@gmail.com)
Jac Schonkeren (p.schonkeren@home.nl)
Wil Haans (w.haans@gmail.com)
Peter Heerkens (peterhteu@gmail.com)
Piet van Dijk (vriensendijk@ziggo.nl)
Sander Heessels (dorpsraad) (sander.heessels@hotmail.nl)
Huub van Hoof (dorpsraad) (dorpsraad@udenhout-centraal.nl)

Meer informatie
Van de klankbordavonden worden verslagen opgesteld door de dorpsraad, deze verslagen kunt u opvragen bij één van de klankbordleden. Hebt u nog ideeën of wensen die betrekking hebben op de nieuwe inrichting, dan kunt u zich wenden tot één van de bovenstaande leden van uw straat.

Bestraten Kuilpad

Start werkzaamheden maandag 3 november 2014
De gemeente start maandag 3 november met het bestraten van het Kuilpad vanwege meldingen van stofoverlast en de slechte staat van het pad. De inritten van de woningen worden aangesloten op de nieuwe bestrating. Om sluipverkeer te voorkomen, komt er ter hoogte van de bosjes een paal in het midden van de rijbaan. Naast het Kuilpad komt verlichting. Afhankelijk van het weer duren de werkzaamheden tot en met vrijdag 5 december 2014.
Bereikbaarheid woningen
Om de woningen zoveel mogelijk bereikbaar te houden en de overlast te beperken werkt de aannemer in fasen. Het Kuilpad is ter hoogte van de werkzaamheden volledig afgesloten voor doorgaand verkeer. Het verkeer wordt omgeleid. Tijdens de werkzaamheden gelden aangepaste routes voor hulpdiensten.
Afvalcontainers
De duocontainers moeten tijdens de werkzaamheden buiten de wegafzetting staan en goed bereikbaar zijn via verharde wegen. De ophaaldag blijft hetzelfde. De gemeente vraagt u de containers zo veel mogelijk bij elkaar te plaatsen en dankt u alvast voor uw medewerking.
Mogelijke overlast
U kunt hinder ondervinden van het werkverkeer of geluidsoverlast hebben van de werkzaamheden. Ook kan uw woning tijdelijk moeilijk bereikbaar zijn. De gemeente vraagt hiervoor uw begrip.

Meer informatie
Hebt u nog vragen naar aanleiding van deze brief, dan kunt u contact opnemen met Helmy van Ingen van de gemeente. Hij is tijdens werkdagen bereikbaar via telefoonnummer 013 – 542 90 89 en per e-mail helmy.van.ingen@tilburg.nl.
Tijdens de werkzaamheden kunt u contact opnemen met Gertjan Bax van de gemeente. Hij is bereikbaar via telefoonnummer 013 – 542 81 09 en per e-mail gertjan.bax@tilburg.nl.