Berichten

Vragen of ideeën? Neem contact met ons op

De gemeente vindt het belangrijk om zoveel mogelijk gebiedsgericht en dichtbij de inwoners te werken. Op die manier kan de gemeente beter inspelen op wat er in een dorp of wijk gebeurt en wat de wensen en behoeften van inwoners zijn.

De dorpen De gemeente Tilburg is verdeeld in 8 gebieden. Een daarvan is het gebied dorpen met daarin Berkel-Enschot, Biezenmortel en Udenhout en het buitengebied rond deze dorpen. Voor dit gebied werken twee wijkregisseurs en twee omgevingsmanagers. Janna Kuiper en Helmy van Ingen zijn de wijkregisseurs. Anke Vosters en Karin Bakker de omgevingsmanagers. De wijkregisseurs houden zich vooral bezig met het lopende beleid en praktische zaken. De omgevingsmanagers meer met de visie, beleid en plannen op langere termijn. Janna en Anke werken vooral voor Berkel-Enschot. Karin en Helmy voor Biezenmortel en Udenhout. Janna, Anke, Karin en Helmy krijgen bij hun werk ondersteuning van Elke Vaessen – Rietveld. Zij is gebiedsmanagementondersteuner en helpt het gebiedsteam Dorpen.

Positieve impuls Janna, Anke, Karin en Helmy zijn voor bewoners en partners het eerste aanspreekpunt vanuit de gemeente voor de inwoners. U kunt ideeën en wensen met ze bespreken. Ook als u over iets wil sparren, bent u van harte welkom. Voor praktische dingen in de openbare ruimte maakt u een melding via Fixi. Een paaltje dat scheef staat bijvoorbeeld of zwerfvuil dat rondslingert. Samen met de partners in de dorpen en met u, de bewoners van het gebied, willen we mooie initiatieven en projecten op blijven pakken om een positieve impuls aan het gebied gaan geven.

Heeft u vragen, opmerkingen of goede ideeën? Laat het ons dan weten. We zijn bereikbaar op de volgende mailadressen:
• Janna Kuiper janna.kuiper@tilburg.nl
• Helmy van Ingen helmy.van.ingen@tilburg.nl
• Karin Bakker karin.bakker@tilburg.nl
• Anke Vosters anke.vosters@tilburg.nl
• Elke Vaessen-Rietveld elke.vaessen-rietveld@tilburg.nl

College pleit voor nieuwbouw Groene Wellen

Nieuwbouw voor openluchtzwembad De Groene Wellen. Daarvoor pleit het college bij de gemeenteraad tijdens de behandeling van de Perspectiefnota voor 2025 volgende maand. Het college is van mening dat nieuwbouw een belangrijke kwaliteitsimpuls kan geven aan de recreatievoorzieningen in Udenhout. En het is het meest duurzame scenario van de mogelijkheden die zijn onderzocht. In juni neemt de raad een beslissing  over de benodigde financiële middelen.

Aanleiding voor het college om onderzoek te doen naar de verschillende toekomstscenario’s van het zwembad, is dat de huidige exploitatieovereenkomst van de Groene Wellen in april 2025 afloopt. De Groene Wellen is een geliefde locatie voor inwoners uit Udenhout en de regio daaromheen. Het is een gemoedelijke plek om te sporten en te bewegen, maar ook om elkaar te ontmoeten. Deze belangrijke functies wil het college behouden, zeker gezien de aanzienlijke groei die Udenhout gaat doormaken de komende tien jaar.

Onderzoeken
In 2023 deed de gemeente onderzoek naar diverse technische, juridische en planologische aspecten. Het zwembad bleek technisch en economisch volledig afgeschreven. Vervolgens is er gekeken naar diverse toekomstscenario’s: eventuele sluiting, het tijdelijk opknappen voor een periode van drie jaar, renovatie voor de komende 25 jaar of nieuwbouw van een vergelijkbaar openluchtzwembad voor 40 jaar. Afgelopen dinsdag besloot het college het zwembad volledig te gaan vernieuwen en verduurzamen. Het Sportbedrijf van de gemeente gaat de exploitatie van De Groene Wellen in de toekomst op zich nemen.

Voor de plannen is instemming van de gemeenteraad nodig. De raad buigt zich hierover in de vergaderingen van 17 juni en 20 juni a.s. waarbij de Perspectiefnota behandeld wordt. Om het zwembad tussen mei en september open te houden is jaarlijks 400.000 euro nodig. De gemeente onderzoekt bij de uitwerking van het ontwerp en de exploitatie nog de mogelijkheden om de opbrengsten te verhogen en op de kosten te besparen. Door een efficiëntere indeling van het zwembad zijn er bijvoorbeeld mogelijk minder badmeesters nodig.

Vervolg
Bij de Perspectiefnota 2025 wordt aan de raad om de benodigde financiële dekking gevraagd. De financiële consequenties worden vervolgens voorgelegd en meegenomen bij de integrale afweging van de programmabegroting 2025. De raad bespreekt de programmabegroting in november 2024. Daarna wordt
gestart met het uitwerken van het ontwerp, aanbesteding voor de sloop-nieuwbouw van het zwembad en de voorbereiding van de ruimtelijke procedure. Voor de nieuwbouw is een omgevingsvergunning nodig. Ook in het vervolgproces blijft de dorpsraad Udenhout en het Actiecomité voor behoud van het zwembad betrokken.

Ambitieuze toekomstplannen voor de dorpen en het buitengebied

Colleges Oisterwijk en Tilburg leggen ambitieuze toekomstplannen voor de dorpen en het buitengebied voor aan de gemeenteraden

In de afgelopen maanden organiseerden gemeente Oisterwijk en gemeente Tilburg diverse drukbezochte informatieavonden over de toekomstplannen van de dorpen en het buitengebied. In totaal ontvingen beide gemeenten meer dan 300 reacties van de verschillende dorps- en buurtraden, belangenorganisaties op het gebied van natuur, mobiliteit, landbouw en tuinderij, ondernemers, bewoners en andere overheden. Na ontvangst van alle reacties zijn de uitgebreide plannen op vele punten verder aangescherpt. Dinsdag 30 januari jl. hebben beide colleges besloten het aangepaste koersdocument Oostflank aan de gemeenteraden voor te leggen.
Het koersdocument Oostflank beschrijft de toekomstvisie voor de ontwikkeling van de dorpen Berkel-Enschot, Biezenmortel, Haaren, Heukelom, Moergestel, Oisterwijk en Udenhout en het landelijke gebied hiertussen. In dit gebied (de Oostflank genoemd) willen beide gemeentes in de periode tot 2040 het landschap, de natuur en lokale economie versterken, de bereikbaarheid verbeteren en circa 5000 grotendeels betaalbare woningen bouwen. Ook zijn er plannen voor een gezamenlijk circulair centrum en een nieuw treinstation in Udenhout.

Aanscherpingen
Op basis van de vele reacties is het koersdocument aangescherpt. Op het gebied van mobiliteit is nu opgenomen dat de Koningsoordlaan in Berkel-Enschot wordt verlengd richting Udenhout. Om de verkeersdrukte in de dorpskernen te verminderen zien de colleges af van het afsluiten van de aansluiting van de N65 met de Heusdensebaan richting Udenhout en Biezenmortel. De opwaardering van de Gijzelsestraat is geschrapt uit het koersdocument. Dit is niet meer nodig doordat de Heusdensebaan aan de noordzijde open blijft voor autoverkeer.
De colleges willen in de komende jaren ook extra voorzieningen zoals kinderopvang, onderwijs, ontmoetingsruimten, kunst en cultuur, sport- en spelvoorzieningen realiseren in de groeiende dorpen. In diverse kernen worden inbreidingslocaties voor woningbouw de komende jaren nader onderzocht. Zo start er in 2024 een concrete studie naar inbreidingslocaties in Udenhout.

Vervolgstappen
De bespreking van het koersdocument in gemeente Tilburg verloopt in diverse stappen. In februari vindt er een bijeenkomst plaats waarin ruimte is voor insprekers om de raad over dit onderwerp toe te spreken, vervolgens gaat de raad in debat over de plannen en volgt waarschijnlijk op 11 maart in de raad een stemming. Eind mei wordt het koersdocument definitief vastgesteld in beide gemeentes. De definitieve vergaderdata en tijden zijn vanaf woensdag 7 februari bekend en zijn te vinden op www.raadtilburg.nl.
Colleges Oisterwijk en Tilburg leggen ambitieuze toekomstplannen voor de dorpen en het buitengebied voor aan de gemeenteraden

Bekijk op www.tilburg.nl/oostflank het volledige koersdocument, een uitgebreide samenvatting met daarin alle aanpassingen en het raadsvoorstel.

Kom naar de informatiemarkt over de gebiedsontwikkeling ‘Oostflank’

Op woensdag 7 december vindt een informatiemarkt over de gebiedsontwikkeling ‘Oostflank’ plaats. De gemeente Tilburg en de gemeente Oisterwijk gaan samen het gebied ten oosten van Tilburg ontwikkelen. Het gaat om het gebied tussen Berkel-Enschot, Udenhout, Biezenmortel, Haaren, Oisterwijk en Moergestel; de ‘Oostflank’.
In de Oostflank ontwikkelen de gemeenten het landschap, de mobiliteit, woningen en de economie. Er komen nieuwe woningen, nieuwe locaties voor werkterreinen, de natuur moet meer ruimte krijgen en het landschap wordt verbeterd. Ook gaan we samen met de boeren en boomkwekers op zoek naar nieuwe natuur-inclusieve manieren van landbouw. De ideeën voor deze ontwikkeling
worden vastgelegd in een Koersdocument.
Geïnteresseerden kunnen met de gemeente Tilburg en Oisterwijk en adviseurs in gesprek over de diverse thema’s en het Koersdocument. Ook is er de gelegenheid om uw ideeën kenbaar te maken.
U bent van harte welkom van 15.00 – 21.00 uur op ’t Plein in Udenhout, Tongerloplein 1.
U kunt binnenlopen op een moment dat u schikt.
Meer informatie over de ontwikkeling is te vinden via tilburg.nl/oostflank

Onderhoud fietspaden Biezenmortelsestraat

De gemeente Tilburg start maandag 12 september met de werkzaamheden aan de fietspaden langs de Biezenmortelsestraat, tussen de Gommelsestraat en de Runsvoort. De fietspaden krijgen een nieuwe toplaag (asfalt) waardoor de wortelbeschadiging wordt beperkt om de levensduur en de kwaliteit van de bomen te behouden. Zo kan er weer comfortabel worden gefietst. Bij de jonge bomen langs de fietspaden plaatst de gemeente wortelschermen om de wortelopdruk in de toekomst zoveel mogelijk te voorkomen. Er worden ook de nodige reparaties uitgevoerd aan de rijbaan. Afhankelijk van het weer duren de werkzaamheden tot en met vrijdag 22 oktober 2022.

Aannemer Van Kessel bestraat in overleg de inritten wanneer dat nodig is, zodat deze weer goed aansluiten op de fietspaden. Het ontwerp vindt u op www.tilburg.nl/biezenmortelsestraat.

Tijdelijke verkeersmaatregelen
Tijdens de werkzaamheden is de Biezenmortelsestraat afgesloten voor doorgaand verkeer. Het doorgaand verkeer wordt omgeleid via de rijksweg N65. De straat blijft bereikbaar voor bestemmingsverkeer en fietsers. Voor de fietsers is een apart vak ingericht op de rijbaan.

Route bus (lijn 239 en 639)
Vanwege de werkzaamheden kan de bus (lijn 239 en 639) niet zijn gebruikelijke route door de Biezenmortelsestraat rijden. De haltes in de Biezenmortelsestraat zijn daarom tijdelijk niet in gebruik. Meer informatie over deze omleiding vindt u op de site www.arriva.nl/omleidingen (kies regio Noord-Brabant en de betreffende buslijn).

Veiligheid
Wilt u met het oog op veiligheid zoveel mogelijk buiten ons werkvak en buiten het draaibereik van machines blijven? Maak oogcontact met de chauffeur en/of machinist. De situatie in een werkvak wijzigt vaak. Hier moet u rekening mee houden zodat bij het bepalen van het weg- en het verkeersgedrag hier rekening mee dient te worden gehouden.

Meer informatie
Meer informatie over wegwerkzaamheden in de gemeente Tilburg vindt u op www.tilburg.nl/wegwerkzaamheden

Ontwerpbestemmingsplan Udenhout Beschermd Dorpsgezicht

7e herziening (Slimstraat 39/41- Tuinstraat)
Zienswijzen (reacties) indienen van maandag 11 juli tot en met maandag 22 augustus 2022

Voor de stukken grond aan de Slimstraat 39 en 41 is een verzoek om herziening van het bestemmingsplan ingediend. Het verzoek gaat over de bouw van een twee-onder-één kap op het achtererf van de grond van Slimstraat 39 en 41, met een uitrit aan de Tuinstraat. Op de bijgevoegde afbeeldingen vindt u de ligging van het gebied en een schets van de woningen.

Informatie direct omwonenden
Op 8 januari 2022 ontvingen de omwonenden een brief met de plannen voor het gebied. Zij kregen de mogelijkheid om een reactie te geven. Uiteindelijk reageerden 8 omwonenden op de brief en gaven aan positief tegenover het plan te staan. 

Ontwerpbestemmingsplan
Het ontwerpbestemmingsplan is van maandag 11 juli tot en met maandag 22 augustus 2022 te bekijken via www.tilburg.nl/ruimtelijkeplannen of in de Stadswinkel Centrum, Spoorlaan 181 (hoek Gasthuisring). Zonder afspraak kunt u in de Stadswinkel terecht op maandag, woensdag en vrijdag van 8.00 tot 18.00 en op dinsdag en donderdag van 8.00 tot 20.00. Als u extra informatie wilt, kunt u een afspraak maken via www.tilburg.nl of door te bellen naar 14 013 (lokaal tarief).

Tijdens deze periode kunt u schriftelijk of in persoon uw zienswijze(reactie) op het ontwerpbestemmingsplan indienen. Uw schriftelijke zienswijze kunt u richten aan:
De raad van de gemeente Tilburg, Postbus 90155, 5000 LH te Tilburg, onder vermelding van ´Zienswijze ontwerpbestemmingsplan Udenhout Beschermd Dorpsgezicht, 7e herziening (Slimstraat 39/41- Tuinstraat)’.
Als u uw zienswijze in persoon wilt indienen, kunt u hiervoor een afspraak maken via telefoonnummer 063 113 86 23. Zienswijzen kunnen ook digitaal worden ingediend via www.tilburg.nl/ruimtelijkeplannen.

Vervolg procedure
Als de periode voor zienswijzen voorbij is, neemt de raad een beslissing over het bestemmingsplan. Binnengekomen zienswijzen worden hierin meegenomen. Heeft u een zienswijze ingediend? Dan ontvangt u persoonlijk bericht over het besluit van de raad.

Meer informatie
Heeft u vragen over het bestemmingsplan of de procedure, neem dan contact op met Seher Konak-Aydin, bereikbaar via 06 311 386 23 en/of seher.konak-aydin@tilburg.nl.


Bijlage: toelichting procedure herziening bestemmingsplan

Een bestemmingsplan is een ruimtelijk plan van de gemeente waarin de regels staan over het gebruik van de grond, de aanwezige gebouwen en de bouwmogelijkheden. Het is juridisch bindend voor iedereen, dus ook de overheid.

Het kan zijn dat er een bouwplan wordt ontwikkeld dat niet past in het huidige bestemmingsplan. De gemeente kan in dat geval niet direct een omgevingsvergunning afgeven. Als de gemeente toch aan het bouwplan mee wil werken, kan de gemeente het bestemmingsplan herzien. Hieronder een overzicht hoe dit in zijn werk gaat.

Procedure bestemmingsplan:
1. Het college van burgemeester en wethouders heeft ingestemd met het ontwerpbestemmingsplan.
2. Het collegebesluit over het ontwerpbestemmingsplan wordt gepubliceerd in het (eveneens) alleen
digitaal raadpleegbare Gemeenteblad, en het plan komt zes weken ter inzage te liggen. Tijdens deze
periode kan iedereen zienswijzen (reacties) indienen.
3. De binnengekomen zienswijzen worden behandeld tijdens een informatiebijeenkomst van de
gemeenteraad. Voor deze informatiebijeenkomst kunt u spreektijd aanvragen om bezwaren of
opmerkingen toe te lichten. Als u een zienswijze hebt ingediend, wordt u persoonlijk geïnformeerd over
de informatiebijeenkomst.
4. De gemeenteraad neemt een beslissing over het bestemmingsplan.
5. De vaststelling van het bestemmingsplan wordt gepubliceerd in het Gemeenteblad. U kunt dit ook
vinden op www.tilburg.nl/ruimtelijkeplannen. Tijdens deze fase bestaat de mogelijkheid om in beroep
te gaan bij de Raad van State. Als na zes weken niemand een beroep heeft ingediend of een voorlopige
voorziening (schorsing) heeft aangevraagd, is het bestemmingsplan onherroepelijk (definitief).

Nieuwe woning aan de Teunisbloem

Zienswijzen indienen van maandag 9 november tot en met maandag 21 december 2020

De eigenaar van de woning aan de Schoorstraat 11 heeft een verzoek ingediend om een deel van zijn achtertuin af te splitsen en hier een nieuwe woning te bouwen. Het ontwerp past niet in het huidige bestemmingsplan Udenhout Beschermd Dorpsgezicht. De gemeente wil meewerken aan het initiatief en is een procedure gestart voor het aanpassen van het bestemmingsplan. In dezelfde periode wordt ook de omgevingsvergunning-procedure doorlopen. Als onderdeel van de procedure mag iedereen zienswijzen (reacties) indienen op het ontwerpbestemmingsplan en de ontwerp-omgevingsvergunning. In de bijlage vindt u meer uitleg over de procedure.

Informatie buurtbewoners
De eigenaar van de woning heeft zes buurtbewoners in februari 2020 per brief verteld over het plan. Omwonenden hebben twee weken de tijd gekregen om een eventuele reactie te geven. Alle buren hebben positief gereageerd. Er zijn geen bezwaren gekomen en het plan is dan ook niet aangepast. Een verslag van de omgevingsdialoog is toegevoegd als bijlage bij het ontwerpbestemmingsplan.

Ontwerpbestemmingsplan
Het ontwerpbestemmingsplan is van maandag 9 november tot en met maandag 21 december 2020 te bekijken via www.tilburg.nl/ruimtelijkeplannen of in de Stadswinkel Centrum, Spoorlaan 181 (hoek Gasthuisring). U kunt zonder afspraak in de Stadswinkel terecht. De actuele openingstijden van de Stadswinkel tijdens de coronacrisis vindt u op www.tilburg.nl en op de gemeentepagina in het Stadsnieuws. Als u meer uitleg wilt, dan kunt u een afspraak maken. Een afspraak maakt u via www.tilburg.nl of door te bellen naar 14 013 (lokaal tarief).
Tijdens de eerder genoemde periode kunt u schriftelijk of mondeling uw zienswijze op het ontwerpbestemmingsplan indienen. Uw schriftelijke zienswijze kunt u richten aan de raad van de gemeente Tilburg, Postbus 90155, 5000 LH te Tilburg, onder vermelding van “Zienswijze ontwerpbestemmingsplan Udenhout Beschermd Dorpsgezicht, 5e herziening (Schoorstraat 11)”. Als u uw zienswijze mondeling wilt indienen, kunt u hiervoor een afspraak maken via telefoonnummer 013 542 92 88. Zienswijzen kunnen ook digitaal worden ingediend via www.tilburg.nl/ruimtelijkeplannen.

Ontwerp-omgevingsvergunning
Om het proces van de besluiten tegelijk te laten lopen, kunt u in dezelfde periode ook de ontwerp-omgevingsvergunning bekijken. De ontwerp-omgevingsvergunning en de tekeningen zijn te bekijken en/of te downloaden op https://www.tilburg.nl/ondernemers/bouwen-en-vestigen/omgevingsvergunningen-ter-inzage/.
Een schriftelijke zienswijze over de ontwerp-omgevingsvergunning kunt u richten aan het college van burgemeester en wethouders van Tilburg, Postbus 90155, 5000 LH Tilburg, onder vermelding van “Zienswijze ontwerp-omgevingsvergunning Schoorstraat 11”. Voor het indienen van uw mondelinge zienswijze kunt u een afspraak maken met de behandelend ambtenaar. Ook is het mogelijk om via www.tilburg.nl/ruimtelijkeplannen uw zienswijze digitaal in te dienen.

Als de periode voor zienswijzen voorbij is, neemt de gemeenteraad een beslissing over het bestemmingsplan en het college over de omgevingsvergunning. Binnengekomen zienswijzen worden hierin meegenomen. Hebt u een zienswijze ingediend, dan ontvangt u persoonlijk bericht over het besluit van de gemeenteraad.
Meer informatie
Hebt u vragen over het bestemmingsplan of de procedure, dan kunt u contact opnemen met Roxanne Bleijenberg, bereikbaar via 013 542 92 88 en via e-mail roxanne.bleijenberg@tilburg.nl.

Ontwerpbestemmingsplan Buitengebied De Groene Zoom

2e herziening (Zeshoevenstraat BKE)

Zienswijzen indienen van maandag 28 oktober tot en met maandag 9 december 2019 

Tussen de Zeshoevenstraat 1/1b en Zeshoevenstraat 3 in Berkel-Enschot wordt de bouw van twee woningen mogelijk gemaakt. Dit plan past niet in het huidige bestemmingsplan Buitengebied De Groene Zoom 2012. De gemeente wil meewerken aan het plan en is een procedure gestart voor herziening van het bestemmingsplan.
Als onderdeel van deze procedure, mag iedereen zienswijzen (reacties) indienen op het ontwerpbestemmingsplan. In de bijlage vindt u een toelichting op de procedure.

Plangebied

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eerdere informatie [direct] omwonenden
Het bestemmingsplan is in november 2017 door de initiatiefnemers toegelicht aan de naaste omgeving.

Ontwerpbestemmingsplan
Het ontwerpbestemmingsplan is van maandag 28 oktober tot en met maandag 9 december 2019 te bekijken
via www.tilburg.nl/ruimtelijkeplannen of in de Stadswinkel Centrum, Spoorlaan 181 (hoek Gasthuisring).
Zonder afspraak kunt u in de Stadswinkel terecht op maandag, woensdag en vrijdag van 8 tot 18 uur en op dinsdag en donderdag van 8 tot 20 uur. Als u een toelichting wilt, dan kunt u een afspraak maken. Een afspraak maakt u via www.tilburg.nl of door te bellen naar 14 013 (lokaal tarief).
Tijdens de genoemde periode kunt u schriftelijk of mondeling uw zienswijze op het ontwerpbestemmingsplan indienen. Uw schriftelijke zienswijze kunt u richten aan de raad van de gemeente Tilburg, Postbus 90155, 5000 LH te Tilburg, onder vermelding van ´Zienswijze ontwerpbestemmingsplan Buitengebied De Groene Zoom 2012, 2e herziening (Zeshoevenstraat BKE)’. Als u uw zienswijze mondeling wilt indienen, kunt u hiervoor een afspraak maken via telefoonnummer 013 542 80 37. Zienswijzen kunnen ook digitaal worden ingediend via www.tilburg.nl/ruimtelijkeplannen.

Zienswijzen ontwerpbesluit hogere grenswaarden Wet geluidhinder
Voor het plan is tevens een ontheffing inzake hogere grenswaarden, als bedoeld in de Wet geluidhinder, noodzakelijk. Het ontwerpbesluit tot vaststelling van hogere grenswaarden ligt eveneens gedurende de genoemde termijn ter inzage.
Belanghebbenden kunnen, gedurende de genoemde termijn, schriftelijk of mondeling hun zienswijzen over het ontwerpbesluit tot vaststelling van hogere grenswaarden op grond van de Wet geluidhinder indienen. Een schriftelijke zienswijze kunt u richten aan het college van burgemeester en wethouders, afdeling Ruimte, Postbus 90155, 5000 LH te Tilburg, onder vermelding van “Zienswijze ontwerpbesluit hogere grenswaarden”.
Als u uw zienswijze mondeling wilt indienen, kunt u hiervoor een afspraak maken met de behandelend ambtenaar. Ook is het mogelijk om via www.tilburg.nl/ruimtelijkeplannen uw zienswijze elektronisch in te dienen.

 

 

 

 

 

 

Vervolg procedure
Als de bovengenoemde periode voor zienswijzen voorbij is, neemt de raad een beslissing over het
bestemmingsplan. Binnengekomen zienswijzen worden hierin meegenomen. Hebt u een zienswijze ingediend,
dan ontvangt u persoonlijk bericht over het besluit van de raad.

Meer informatie
Hebt u vragen over het bestemmingsplan of de procedure, dan kunt u contact opnemen met Gijs Bakkers van de gemeente. Hij is bereikbaar via 013 542 80 37 en via e-mail gijs.bakkers@tilburg.nl.

Bijlage: toelichting procedure herziening bestemmingsplan
Een bestemmingsplan is een ruimtelijk plan van de gemeente waarin de regels staan over het gebruik van de grond, de aanwezige gebouwen en de bouwmogelijkheden. Het is juridisch bindend voor iedereen, dus ook de overheid.
Het kan zijn dat er een bouwplan wordt ontwikkeld dat niet past in het huidige bestemmingsplan. De gemeente kan in dat geval niet direct een omgevingsvergunning afgeven. Als de gemeente toch aan het bouwplan mee wil werken, kan de gemeente het bestemmingsplan herzien. Hieronder een overzicht hoe dit in zijn werk gaat. 

Procedure bestemmingsplan:
1. Het college stemt in met het ontwerpbestemmingsplan.
2. Het collegebesluit over het ontwerpbestemmingsplan wordt gepubliceerd op de gemeentepagina in het Stadsnieuws en in de Staatscourant, en het plan komt zes weken ter inzage te liggen. Tijdens deze periode kan iedereen zienswijzen (reacties) indienen.
3. De raadscommissie Fysiek behandelt de binnengekomen zienswijzen en brengt een advies uit aan de raad. Voor deze commissievergadering kunt u spreektijd aanvragen om bezwaren of opmerkingen toe te lichten. Als u zienswijzen hebt ingediend, wordt u persoonlijk geïnformeerd over de commissievergadering.
4. De gemeenteraad neemt de zienswijzen door en neemt een beslissing over het bestemmingsplan.
5. De vaststelling van het bestemmingsplan wordt gepubliceerd op de gemeentepagina in het Stadsnieuws en in de Staatscourant. U kunt dit ook vinden op www.tilburg.nl/ruimtelijkeplannen. Degenen die zienswijzen hebben ingediend en belanghebbend zijn kunnen hiertegen in beroep gaan bij de Raad van State. Als na zes weken niemand een beroep heeft ingediend of een voorlopige voorziening (schorsing) heeft aangevraagd, is het bestemmingsplan onherroepelijk (definitief).

 

Vervolg campagne Aan De Slag Met Je Huis

Informatie avond bewoners wijk Achthoeven

In februari en maart zijn woningeigenaren van de wijk Achthoeven in Udenhout benaderd voor het project Aan De Slag Met Je Huis om een woonwensentest in te vullen op het gebied van: energie, veiligheid, gezondheid/levensloopbestendigheid. Graag wil de energiecoöperatie Udenhout de eindresultaten van de campagne met u delen en het vervolg op de woonwensentest toelichten. Energiecoöperatie Udenhout nodigt u graag uit voor een informatie avond op:

Dinsdag 2 juli
Tussen 19.30 en 21.30 uur
Locatie: Raadhuis Slimstraat 2 in Udenhout

Naast de resultaten kijken we tijdens de bijeenkomst ook naar wat er in de wijk speelt en of er gezamenlijke thema’s zijn. We gaan dieper in op vragen als: ‘hoe is het gesteld met de comfort in uw woning (isolatie), is uw voordeur geschikt voor inbrekers? (veiligheid) en heeft u al eens nagedacht over een traplift (levensloopbestendigheid)’. Maar behandelen ook vragen over de transitie van de warmte- en elektriciteitsvoorziening en het verbeteren van de leefbaarheid in de wijk.

Programma
19.30 Ontvangst
20.00: Resultaten project
20.15: Reacties deelnemers/vrijwilligers
20.45: Brainstorm thema’s die interessant zijn voor uw woning en wijk
21.30: Vervolg project Aan de slag met je huis
22.00: Afsluiting
U kunt zich voor deze avond aanmelden via aandeslagachthoeven@gmail.com.

Meer informatie
Hebt u nog vragen, dan kunt u contact opnemen met Ingeborg Willemen, projectleider Aan De Slag Met Je Huis bereikbaar via aandeslagachthoeven@gmail.com. Meer informatie over de
wijkaanpak Achthoeven zie www.aandeslagmetjehuis.nl Hier leest u ook meer over de resultaten van de woonwensentest.

Start project Sportlaan en omgeving

Inloopavond op donderdag 31 oktober 2018 tussen 18.30 uur en 20.00 uur

De gemeente Tilburg richt in 2019 en 2020 de straten rondom de Sportlaan in Udenhout opnieuw in. Het gaat om de straten aangegeven op bijgevoegde kaart. De gemeente nodigt u uit voor een inloopavond op:

donderdag 31 oktober 2018 
van 18.30 uur tot 20.00 uur
Locatie: Ontmoetingscentrum ’t Plein
Tongerloplein 1, Udenhout

U kunt binnenlopen op een tijdstip dat u schikt. Medewerkers van de gemeente zijn aanwezig om uw vragen te beantwoorden.

Doel van de avond
De gemeente presenteert deze avond nog geen ontwerp, maar hoort graag van u welke problemen er op dit moment zijn in de wijk, welke verbeteringen er mogelijk zijn en welke kansen er liggen. De gemeente bekijkt of deze zaken kunnen worden meegenomen in een nieuw ontwerp. Ook zijn collega’s van de gemeente Tilburg aanwezig om meer uitleg te geven over klimaatadaptatie. Wat is het? Wat gaat de gemeente daarmee doen? 
En wat kunt u zelf doen?

Opdracht
Het doel van de herinrichting is de straten te moderniseren. Om die reden vernieuwt de gemeente de wegverharding en de lantaarnpalen (LED). Het groen wordt verbeterd en er worden werkzaamheden aan het riool uitgevoerd.

Klimaatadaptatie
De gemeente richt de straat, waar mogelijk, klimaatadaptief in. Dat betekent dat er bij de nieuwe inrichting rekening wordt gehouden met de gevolgen van klimaatverandering (zoals harde regenbuien en droogte) door bijvoorbeeld minder verharding of de afwatering van regenwater naar groenstroken. Meer weten over klimaatadaptatie? Kijk op www.huisjeboompjebeter.nl

Klankbordgroep
In samenwerking met de dorpsraad Udenhout wordt een klankbordgroep gevormd. Op deze manier betrekt de gemeente de bewoners bij het (ontwerp)proces. Wilt u deelnemen aan de klankbordgroep, vul dan het reactieformulier in. In samenwerking met de dorpsraad vormen wordt een representatieve groep gevormd.

Meer informatie
Hebt u nog vragen, dan kunt u contact opnemen met Joost Hagenberg, projectondersteuner bij de gemeente. Hij is tijdens werkdagen bereikbaar via 013 542 93 71 en joost.hagenberg@tilburg.nl . U kunt ook contact opnemen met Rob van Nuenen, projectleider bij de gemeente Tilburg. Hij is van maandag tot en met donderdag bereikbaar via 013 542 86 68 en rob.van.nuenen@tilburg.nl .